Oran Eile air Latha Chuil-Fhodair

Le Iain Ruaidh Stiùbhairt

Another song on Culloden Day - Autre Chant sur Culloden

Verses from "Comchruinneacha do dh'Orain Taghta Ghaidhealach"
collected by Patrick Turner, Edinburgh 1818
Arranged in the order of the English translation by Charles Rogers in "Modern Scottish Minstrel" (1856)

by Iain Ruaidh Stiùbhairt - John Roy Stewart (1700 -1752)

Tune
"Culloden Day"
Sequenced by Christian Souchon

Irish variant of the "Inverness Gathering" also known as "The March of the Meenatoitin Bull". Donegal version notated by fiddler John Doherty (1895-1980, County Donegal) in "The Northern Fiddler" (Feldman & O’Doherty , 1979; pg. 87 - march)."
Source: Andrew Kuntz, "The Fiddler's Companion". (see "links")
Variante irlandaise connue du "Rassemblement d'Inverness " connue sous le titre de "Marche du taureau de Meenatoitin". La présente version (du Donegal) a été transcrite par le violoniste John Doherty (1895-1980, Comté de Donegal) dans "The Northern Fiddler" (Feldman & O’Doherty, 1979; pg. 87 (marche)."
Source: Andrew Kuntz, "The Fiddler's Companion". (cf. "Liens")

The Duke of Cumberland

CULLODEN DAY- SECOND SONG

1. Ah, the wound of my breast!
Sinks my heart to the dust,
And the rain-drops of sorrow are watering the ground;
2. So impassive to hear,
Never pierces my ear,
Or briskly or slowly, the dim music of sound.

3. For, what tidings can charm,
While emotion is warm
With the thought of my Prince on his travel unknown;
4.The lad royal in blood,
By misfortune subdued,
While the base-born [1] by hosts is secured on the throne?

5. Of the Hound [2] is the race
That has wrought our disgrace,
Yet the boast of the litter of mongrels is small,
6. Not the arm of your might
Makes it boast of our flight,
But the musters that failed at the moment of call!

8. Five banners [3] were furled
That might challenge the world,
Of their silk not a pennon was spread to the day;
9. Where is Cromarty's earl, [4]
With the fearless of peril,
Young Barisdale's following, Mackinnon's array?

10. Where the sons of the glen, [5]
The Clan-Gregor, in vain
That never were hailed to the carnage of war--
11. Where Macvurich,[6] the child
Of victory styled?
How we sighed when we learned that his host was afar!

12. Clan-Domnuil, my bosom
Friend, woe that the blossom
That crests your proud standard, for once disappeared, [7]
12-bis Nor marshalled your march,
Where your princely deserts
Without stain might the cause of the right have up-reared!


21. And now I say woe,
For the sad overthrow
Of the clan that is honoured with Fraser's [8] command,
20. And the Farquharsons [9] bold
On the Mar-braes enrolled,
So ready to rise, and so trusty to stand.

19. But redoubled are shed
My tears for the dead,
As I think of Clan-Chattan,[10] the foremost in fight;
(a) Oh, woe for the time
That has shrivelled their prime,
And woe that the left [11] had not stood at the right!

23. Our sorrows bemoan
Gentle Domnuil the Donn,
And Alister Rua the king of the feast;
24. And valorous Raipert
The chief of the true-heart,
Who fought till the beat of its energy ceased. [12]

25. In the mist of that night
Vanished stars that were bright,
Nor by tally nor price shall their worth be replaced;
(b) Ah, boded the morning
Of our brave un-returning,
When it drifted the clouds in the rush of its blast.

13. As we marched on the hill,
Such the floods that distil,
Turning dry bent to bog, and to plash-pools the heather,
14. That friendly no more
Was the ridge of the moor,
Nor free to our tread, and the ire of the weather.

(c) Anon was inflamed
By the lightning untamed,
And the hail rush that stormed from the mouth of the gun,
15. Hard pelted the stranger,
Ere we measured our danger,
And broadswords were masterless, marred, and undone. [13]

16. Sure as answers my song
To its title, a wrong
To our forces, the wiles of the traitor [14](*) have wrought;
17. To each true man's disgust,
The leader in trust
Has bartered his honour, and infamy bought.

18. His gorget he spurns,
And his mantle [15] he turns,
And for gold he is won, to his sovereign untrue;
26. But a turn of the wheel
To the liar will deal,
From the south or the north, the award of his due.

27. And fell William, [16] the son
Of the man on the throne,
Be his emblem the leafless, the marrow-less tree;
(d) May no sapling his root,
And his branches no fruit
Afford to his hope; and his hearth, let it be

28. As barren and bare
--Not a partner to share,
Not a brother to love, not a babe to embrace;
29. Mute the harp, and the taper
Be smothered in vapour,
Like Egypt, the darkness and loss of his race!

30. Oh, yet shall the eye
See thee swinging on high,
And thy head shall be pillowed where ravens shall prey,
31. And the lieges each one,
From the child to the man,
The monarch by right shall with fondness obey.

Transl. from the Gaelic by Charles Rogers ("The Modern Scottish Minstrel Vol II ", 1856)

(*) Lord George Murray is here alluded to. His father, to preserve his estates whatever the upshot of the conflict might be, sent Lord George to join the Prince, while his oldest son took up arms in support of the government forces — each having instructions to measure their adherence or fidelity according to the probabilities of success. (foot note in "Sar Obair nam Bard Gaelach" by John McKenzie 1865)

ORAN EILE AIR LATHA CHUIL-FHODAIR.

1. 0! gur mis' th'air mo chràdh,
Thuit mo chridhe gu làr,
'S tric snithe gu m' shàil o rn' leirsinn.
2. Dh'fhalbh mo chlaistinneachd uam,
Sheac le mulad mo gruaidh,
Us nach cluinn mi 'san uair sgeul èibhinn.

3. Mu Phrionns' Thearlach mo rùn,
Oighre dligheach a' chrùin,
'S e gun fhios ciod an tùbh a thèid e.
4. Sàr-fuil rìoghail nam buadh,
Tha 'ga dìobairt 'san uair-s',
'S a'chlann diolain [1] a suas ag éirigh.

5. Sìol nan Cuilean [2] gun bhàidh,
Dh'am maith-chinnich an t-àl,
Chuir iad sinn' ann an càs na h-èigin.
6. Ged a bhuannaich sibh blàr,
Cba b' ann d' ur cruadal a bha,
Ach gun ar shluagbainn' bhi 'n dàil a chèile.

8. Feachd chòig brataichean [3] sròil,
Bu mhaith chuireadh an lò,
Bhith 'gar dith anns a' chomhdhail chreuchdaich.
9. Iarla Chrombaidh [4] le shlògh,
Agus Bàrasdal òg,
'S Mac-Fhionghain le sheòid nach gèilleadh.

10. Clann-Ghriogair nan Gleann [5]
Buidheann ghiobach nan lann
Fir a thigeadh a nall nan èight' iad.
11. Clann-Mhuirich [6] nam buadh,
Iadsan uile bha uainn,
'S è sin m'iomadan truagh r'a leughadh.

12. A Chlann-Dòmhnuill mo ghràidh,
'Ga 'm bu shuaithcheantas fraoch,
Mo chreach uile ! nacb d' fhaod sibh èiridh. [7]
12-bis An fhuil uaibhreach gun mheang,
Bha buan, cruadalach, ann,
Ged chaidh 'ur bualadh an am na teugbhail.


21. Dream eile mo chreach,
Fhuair an laimhseacha' goirt,
Ga'n ceann am Frisealach gasda, treubhach.
20. Clann-Fhionnlaidh [9] Bbraidh-Bbarr,
Buidheann ceannsgalach, ard,
'N uair a ghlaoidhte adbhans 's iad a dh'eireadh.

19. Mo chreach uile 's mo bbròn.
Na fir ghasd' tha fo leòn,
Clann-Chatain nan sròl'nan geur-lann.
23. Chaill sinn Dòmhnull Donn, suairc,
O Dhùn Chrompa so shuas,
Mar ri Alasdair Ruadh na fèile.
24. Chaill sinn Raibeart an àigh,
'S cha bu ghealtair e' m blàr
Fear sgathaidh nan cnàmh 's nam feithean. [12]

25. 'S ann thuit na rionnagan gasd ;
Bu mhath àluinn an dreach,
Cha bu phàigheadh leinn mairt na'n èirig.
13. Air thus an latha dol sìos,
Bla gaodh a' cathadh nan sian,
As an adhar bha trian ar lèiridh.
14. Dh' fhàs an talamh cho trom,
Gach fraoch, fearunn a's fonn,
'S nach bu chothrom dhuinn lom an t-slèibhe.
15. Lasair theine nan Gall,
Frasadh pheileir mu 'r ceann,
Mhill sid eireachdas lann 's bu bheud e. [13]

16. Mas fior an dàna g'a cheann,
Gu 'n robh Achan [14](*) 'sa chàmp,
Dearg mheirleach nan raud 's nam breugan.
17. 'S e sin an Seanalair mòr
Gràin a's mallachd an t-slòigh,
Reic e onoir 'sa chòir air eucoir.

18. Thionndaidh choileir 'sa chleòc,
Air son an sporain bu mhò,
Rinn sud dolaidh do sheoid rìgh Seumas. [15]
26. Ach thig cuibhle an fhortain mu 'n cuairt,
Car bho dheas na bho thuath,
'S gheibh ar 'n eascaraid duais na h-eucoir.

27. 'S gu 'm bi Uilleam Mac Dheòrs', [16]
Mur chraoibh gun duilleach fo leòn,
Gun fhreamh, gun mheangan, gun mheòirnean gèige.
28. Gu ma lom bhios do leac,
Gun bheau, gun bhràthair gun mhac,
Gun fhuaim clàrsaich, gun lasair cheire.
29. Gun sòlas, sonas, no seanns,
Ach dòlas dona mu d' cheann,
Mar bh' air ginealach Chlann na h-Eiphit.

30. A's chì sinn fhathasd do cheann,
Dol gun athadh ri crann,
'S eoin an adhair gu teann ga reubadh.
31. 'S bi'dh sinn uile fa-dheòidh,
Araon sean agus òg,
Fo 'n rìgh dhttgheach 'ga 'n còir duinn gèilleadh.

(*) Morair Seoras Moireach.

LA JOURNEE DE CULLODEN - 2ème CHANT

1. A mon flanc cette plaie,
C'est l'âme chavirée,
Que je verse ces pleurs dont le sol est luisant.
2. Et je tends impuissant
L'oreille, mais n'entends,
Ces jours-ci que musique aux lugubres accents.

3. Qui pourrait consoler
Et quel feu réchauffer
Celui qui sait son Prince à l'errance contraint,
4. Et qui voit le destin
Trahir son souverain,
Et le sort des armes favorable au Gredin? [1]

5. La race du Chiot, [2]
Cause de nos maux,
A bien peu de mérite, O bâtards arrogants!
6. Son succès est dû,
Moins à la vertu
De ses piètres guerriers, qu'aux vides dans nos rangs:

8. Cinq clans à la fois,
Qui semaient l'effroi, [3]
Ne purent déployer la soie de leurs pennons:
9. Ceux de Cromarty [4]
Qui jamais n'ont fui;
Du jeune Barisdale et du fier McKinnon;

10. Et tous ces fils du Glen:
Les McGregor [5] qu'en vain
Nul n'invita jamais à quelque coup de main;
11. Et Cluny plein de gloire [6]
- L'enfant de la victoire -
Comme nous regrettions de le savoir si loin!

12. Et Donald, par malheur, [7]
L'ami cher, dont la fleur
Orne un étendard qui nous manqua, tant et plus.
12-bis S'il vous eût rameutés,
Vos mérites princiers
Eurent fait triompher le bon droit méconnu!


21. Ah, que de regrets
D'avoir vu, défaits,
Le Clan qui s'honora de servir sous Lovat, [8]
20. Et les Farquharson! [9]
- Chacun s'en étonne -
Eux qui, depuis Braemar, s'obstinent au combat.

19. Pleurant plus encor,
Tous ces nobles morts:
McIntosh [10] que l'on vit combattre au premier rang,
(a) Morts dans ce carnage
A la fleur de l'âge!
Et ce flanc droit qui fut placé sur l'autre flanc! [11]

23. Ah, l'émotion m'étreint:
Le doux Donald le Brun,
De Dalcrombie, ainsi qu'Alexandre le Roux
24. Et le chanceux Robert
Ce chef sincère et fier:
Quand il n'eut plus de force, ils en vinrent à bout. [12]

25. Voilà qu'au firmament,
Astres étincelants,
Votre éclat s'est éteint. Il était sans pareil.
(b) Le matin l'annonçait:
Bien des héros mourraient.
Les nuées accouraient pour voiler le soleil.

13. La pente trempée
Par nous arpentée
Fait de la lande sèche un instable terrain.
14. La boue qui s'attache
Gêne notre marche
L'ire du ciel ne nous seconde plus en rien.

(c) Puis soudain dans l'air
S'enflamme un éclair:
Et c'est la mort, la mort que vomit le canon.
15. L'Anglais nous mitraille
Et cette bataille
Condamna le désuet claymore à l'abandon. [13]

16. Il n'est point de "peut-être":
C'est, à coup sûr, un traître [14] (*)
Qui, par sa ruse, fut l'artisan du malheur.
17. Chacun est écœuré
Par la duplicité
D'un chef qui troque la honte contre l'honneur.

18. De robe et de gorgière [15]
Un félon n'a que faire,
Et pour peu qu'on y mette le prix, il trahit.
26. Dieu, fais que la roue tourne
Et que ce traitre enfourne
Un châtiment, venu du nord ou du midi!

27. Et toi, Duc Guillaume, [16]
Dont le père trône,
Ton emblème soit l'arbre desséché sur pied.
(d) L'espoir de surgeons,
Ou bien de bourgeons
Te soit ôté, mais non la peur d'être brûlé.

28. Oui, stérile et nu
- Seul aussi- sois-tu,
Sans frère à consoler, sans enfant à chérir,
29. Sans cierge, ni chant
Funèbre, en mourant!
Plaies d'Egypte, veuillez sa race anéantir!

30. Oh, verrai-je un jour,
Pendue haut et court,
Ta tête picorée par les oiseaux de proie?
31. Nos peuples alors,
Les faibles, les forts,
A leur vrai roi feront allégeance avec joie.

Trad. Ch. Souchon (c) 2007

(*) Le texte gaélique parle d'"Acan", cité dans la bible (Josué VII 16) qui avait prélevé une part du butin de Jéricho, ce qui valut aux Israéliens d'être vaincus. Acan fut ensuite démasqué et lapidé. C'est, bien sûr, Lord George Murray qui est visé. Le commentateur de "Sar Obair", John McKenzie, en 1865, partage cette opinion erronée de John Roy Stewart.


Remarks:
The verses are numbered the same way as on the previous page.

Verse 12-bis (in italics, describing the McDonalds) is found in "Sar Obair" (1865) and "Bliath na Theàrlach" (1844) but not in "Gaelic Bards" (1890) which John Lorne Campbell translated.

Verses (a) to (d) in Rogers' translation were found in none of the Gaelic texts I could consult.

The following notes (except the remarks on Cromarty and on the thre McGillevrays) are copied from "Modern Scottish Minstrel":

[1] The Jacobites retorted on George II, son of a divorcee, the alleged spuriousness of the Chevalier de St George. They believed that the Swede von Königsmark was King George II's real father. (See "Came Ye Over from France?").

[2] George Whelps: George the Guelph (= of Hanover), King George. (Ibidem). But the assonance "Guelf/Whelp" does not exist in Gaelic where "whelp" translates as "cuilean".

[3] John Roy was among the few in Charles' Council who thought that no attack should be considered at Culloden until the arrival of the rest of the army. This verse and the following ones enumerate the units supposed to be on their march to Inverness and whose arrival could be expected in 2 or 3 days at farthest: The Cromarty Regiment, a body of Frasers, the McPhersons under their chief Cluny, the McGregors under Glengyle, a party under old Chief McKinnon and a body of McDonalds of Glengarry under the son of Colonel McDonald of Barisdale.

[4] "George McKenzie, Third Earl of Cromartie, raised a regiment recruited in large part from his tenants in Coigach and officered by their Tacksmen to fight for Bonnie Prince Charlie. The regiment was sent north early in 1746 to occupy SutherlandShire, and captured Dunrobin Castle ... While rushing south to rejoin the main Jacobite army the regiment was captured by the Sutherland Militia the day before the Battle of Culloden.
Some of Cromartie's Regiment drowned trying to swim across Dornoch Firth to Easter Ross, others escaped across the mountains and slowly made their way home, but 218 were taken prisoner, including the Earl and his 20 year old son John McKenzie, titled Lord McLeod. One third of the prisoners died in brutal captivity, 152 survived to be transported to exile in Barbados. Jamaica, and the American colonies. A lucky ten were pardoned including Lord MacLeod, who was pardoned on condition that within six months of his majority (21st birthday) he convey to the Crown all his rights in the Earldom. He did so, and departed for a distinguished military career in Europe.
The captured Jacobite Lairds, including Cromartie, were imprisoned in the Tower of London, and sentenced by trial in the House of Lords to beheading. His sentence was commuted to a lifetime of house arrest in England after his pregnant wife pleaded for mercy with the King and Duke of Cumberland. Cromartie spent the next two decades locked away in poverty stripped of lands and title, till his death 29 September 1766 in Poland Street, London. "
Source: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~coigach/cromartie.htm

[5] Glengyle and the his McGregors, were on their way back from a raid on Sutherland, but did not come in time to take part in the battle.

[6] McPherson of Clunie had led the skirmish at Clifton, the night before Culloden.

[7] McDonald of the Isles refused to join the Jacobite army.

[8] While the unit mostly consisting of Frasers retreated to Inverness, they were pursued by the Duke of Cumberland's light horse and almost entirely massacred.

[9] The Farquharsons fought on the right wing and suffered enormous casualties.

[10] The Mackintoshes fighting on the right wing attacked even before they had received the order to engage. They were of course the principal sufferers of their temerity.

[11] An allusion to the provocation given to the McDonalds of Clanranald, Glengarry, and Keppoch, by being deprived of their usual position--the right wing. Their motions were allegedly slow in consequence. John Roy was himself in the right wing.

[12] Three McGillevrays: Donald Donn (brownhaired) McGillevray of Dalcrombie, Alasdair Ruadh (redhaired) McGillevray of Drumnaglass and Captain Raipert (Robert) McGillevray.

[13] The unfortunate night-march of the Highlanders is described with historic truth and great poetic effect.

[14] Roy Stuart believed (wrongly, as it seems), that Lord George Murray was bribed and had betrayed his army.

[15] Military orders received from the exile sovereign.

[16] The Duke of Cumberland.

Remarques:
Les strophes sont numérotées comme sur la page précédente.

La strophe 12-bis (en italique, description des McDonald) se trouvent dans "Sar Obair" (1865) et "Bliath na Theàrlach" (1844), mais non dans "Gaelic Bards" (1890), qui est la version traduite par John Lorne Campbell.

Les strophes (a) à (d) de la traduction de Rogers ne se trouvent dans aucun des textes gaéliques que j'ai pu consulter.

Les notes qui suivent (sauf celles sur Cromarty et sur les trois McGillevray) sont tirées du "Modern Scottish Minstrel":

[1] Les Jacobites retournaient contre Georges II, fils de divorcée, le reproche fait au Chevalier de St Georges d'être un enfant illégitime. Ils considéraient que le Suédois Koenigsmark était le vrai père de George II. (Cf "Viens-tu de France?".

[2] George Whelps: Georges "le Chiot" ou "le Guelfe" (= de Hanovre), le Roi Georges. (Cf ibidem). Mais l'assonance "Guelf/Whelp" n'existe pas en gaélique où "chiot" se dit "cuilean"

[3] John Roy était au nombre de ceux dans le conseil de Charles qui pensaient qu'il ne fallait pas songer à attaquer avant l'arrivée du reste de l'armée. Cette strophe et les suivantes énumèrent les unités supposées être en marche vers Inverness et dont l'arrivée pouvait être escomptée dans les deux ou trois jours à venir au plus tard: le régiment de Cromartie, un détachement de Fraser, les McPherson avec leur chef Cluny, les McGregor commandés par Glengyle, un groupe sous le commandement du vieux chef McKinnon et un détachement de McDonald de Glengarry commandé par le fils du colonel McDonald de Barisdale.

[4] "George McKenzie, 3ème Comte de Cromartie arma un régiment recruté en grande partie parmi ses fermiers de Coigach et commandé par ses "tacksmen" pour soutenir le Prince Charles. Ce régiment fut envoyé au printemps 1746 occuper le "shire" de Sutherland où il s'empara du Château de Dunrobin... Alors qu'il rejoignait à toute allure le gros des forces Jacobites, il fut capturé par la Milice de Sutherland la veille de Culloden.
Certains se noyèrent en traversant le Firth de Dornoch pour tenter de rejoindre Easter Ross, d'autres purent s'échapper dans les montagnes et rentrèrent peu à peu chez eux, mais 218 d'entre eux furent faits prisonniers, dont le Comte et son fils John, Lord McLeod âgé de 20 ans. Un tiers d'entre eux moururent en captivité. 152 survivants furent déportés à la Barbade, en Jamaïque et dans les colonies américaines. Dix seulement eurent la chance d'être graciés, parmi eux le jeune Lord à condition que dans les six mois suivants sa majorité (21 ans), il remette à la disposition de la Couronne tous ses droits sur le Comté. C'est ce qu'il fit avant de partie pour l'Europe où il entama une brillante carrière militaire.
Les Lairds Jacobites prisonniers, dont Cromartie, furent écroués à la Tour de Londres et condamnés selon un jugement de la Chambre des Lords à la décapitation. Cette sentence fut commuée en détention à vie dans une prison anglaise, après que sa femme enceinte eut plaidé sa grâce auprès du roi et du Duc de Cumberland. Cromartie passa les 20 ans qui suivirent dans la pauvreté, dépouillé de ses terres et de son titre. Il mourut le 29 septembre 1766 dans la Poland Street à Londres."
Source: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~coigach/cromartie.htm

[5] Glengyle à la tête des McGregor rentrait d'une expédition dans le Sutherland n'arriva pas à temps pour prendre part à la bataille.

[6] McPherson de Cluny avait conduit l'attaque nocturne de Clifton la nuit précédant Culloden.

[7] McDonald des Îles refusa de rejoindre le camp Jacobite.

[8] Alors que l'unité composée pour l'essentiel d'hommes du Clan Fraser faisait retraite vers Inverness, elle fut pourchassée par la cavalerie légère du Duc de Cumberland et massacrée presque entièrement.

[9] Les Farquharson combattaient à l'aile droite et subirent des pertes énormes.

[10]Les Mackintosh, à l'aile droite, passèrent à l'attaque avant que l'ordre leur en soit donné. Ils furent bien entendu les principales victimes de leur témérité.

[11] Allusion à ce qui fut ressenti comme une provocation par les 3 clans Macdonald - de Clanranald, Glengarry et Keppoch-: ne pas être engagés à leur position habituelle: - l'aile droite. On affirme que, de ce fait, ils traînèrent les pieds. John Roy lui aussi combattait à l'aile droite.

[12] Trois McGillevray: Donald Donn (le Brun) McGillevray de Dalcrombie, Alasdair (Alexandre) Ruadh (le Roux) McGillevray de Drumnaglass et le Capitaine Raipert (Robert) McGillevray.

[13] La description de la malheureuse marche de nuit des Highlanders est historiquement exacte et d'un grand effet poétique.

[14] Roy Stuart était persuadé (tout à fait à tort semble-t-il), que Lord Georges Murray s'était laissé soudoyer et avait trahi les siens.

[15] Décorations militaires décernées par le souverain exilé.

[16] Le Duc de Cumberland.Translating from the Gaelic must be tricky: here is a third English translation found on the web. Verses 7 and 8 are interpreted in quite another way...
Traduire le gaélique n'est pas facile, semblerait-il. Dans la 3ème traduction anglaise ci-après, trouvée sur le web, les strophes 7 et 8 sont interprétées de façon tout à fait différente...

1. My heart full of despair
Lies lowly in its lair,
I bend down at heel in suffering.

2. No content could raise me,
Make my wan cheeks ruddy,
But to hear certain happy tidings:

3. That our Prince Charles has come
Rightful heir to the crown.
Who knows in what hovel you're hiding?

4. Gallant son of a king,
You are now suffering,
Hunted by the usurper's henchmen.

5. The cruel son of the Guelph,
Has thrown into distress
The honest children of our nation .

6. In shameful victory
How should he now glory?
Our footsteps were dogged by misfortune.

7. Had not so many of us
Been so close to their houses,
Never had they scattered as they did..

8. Our Highland silk banners
That streamed proudly before
On that day were used to dress the wounds.précédent suite