Fhir a Shiùbhlas na Frìthe - You who travel the mountains

Toi qui parcours les monts

Traditional

From "Tobar an Dualchais" (http://www.tobarandualchais.co.uk/fullrecord/92589/1 )

Tune - Mélodie
"Fhir a Shiùbhlas na Frìthe"
as sung by Arthur Cormack (Art MacCarmaig, born in 1965, in Portree, Skye)
Sequenced by Christian Souchon (c) 2015To the tune:

Recorded at the National Mòd in Glasgow, (Lanarkshire) in 1988.
Comment: "In this song, the composer laments the death of his brother at the Battle of Culloden."
A propos de la mélodie:

Enregistré au "Mòd" National de Glasgow, (Lanarkshire) en 1988.
Commentaire: "Dans ce chant, le compositeur se lamente sur la mort de son frère à la bataille de Culloden."

YOU WHO TRAVEL THE MOUNTAINS

1. You who travel the mountains
Are forever coming into my thoughts
I am telling in truth
What has torn me
It wasn't the cutting lead
That made the blow so bitter
But the many of my friends
Who fell in the battle in springtime.

2. My hair has gone gray
And my visage changed
My eyes are weeping
And my heart is sick and wounded
For the number of my friends
Who remained to be stripped on the battlefield
What has increased my pain is
Not knowing who spread the earth over them

3. There is not a duke in Scotland
Or indeed in England
Who wouldn't wish the young and handsome youth
To be his son
In the beginning of your career
You captivated discerning minds
You were stalwart and kingly
And you were steadfast in the faith

4. But I will cease talking of you
Or indeed counting you
Since I lost the gifts
Which will not return 'til Judgement Day
And although King James would come
And be proclaimed on every street
At the end of each situation
My state would be as it is.

Source: "Celtic Lyrics Corner", CD "Ruith Na Gaoith"
FHIR A SHIUBHLAS NA FRITHE

1. Fhir a shiùbhlas na frìthe
Tha thu sìor thighinn fainear dhomh
Tha mi 'g innse le fìrinn
An nì rinn mo sgaradh
Chan e ghearradh a luaidh
A rinn am bualadh fo'm neimheil
Ach an dh'fhuirich dhe'm chàirdean
Anns a'bhlàr a bha 's t-earrach

2. Tha mo chiabhag air glasadh
Tha mo leth-cheann air muthadh
Tha mo shùilean a'sileadh
Tha mo chridhe bochd, brùite
Le'n a dh'fhuirich dhe'm chàirdean
'S an làr 'n deach a rùsgadh
'S e mheudaich mo chràdh
Gun fhios co chàraich an ùr orr'

3. Chan eil diùc ann an Albainn
No gu dearbh ann a Sasuinn
Nach iarradh an òigear deas òg
Bhi na mhac dha
Ann an toiseach do thìmeghlac
Thu inntinn bha beachdail
Bha thu foghainteach, rìoghail
Bha thu dìleas bha'n aidmheil

4. Ach sguiridh mise gar'n iomradh
Neo idir gar'n àireamh
Bho'n a chaill mi na gibhtean
Nach tig gu latha bràth
'S ged a thigeadh Rígh Seamas
'S a dh'eidir gach sraid e
Ann an deireadh gach cùmailt
Bidh mo chùis-sa mar tha e.

TOI QUI PARCOURS LES MONTS

1. Toi qui hantes nos monts,
Comme, à jamais, nos pensées
Je te dirai ce dont
J'ai surtout l'âme déchirée:
Ce n'est pas tant le plomb
Qui fit en moi des ravages
Que tant d'amis fauchés
Dans le printemps de leur âge.

2. Si j'ai les cheveux gris
Et parais plus que mon âge,
Si mes yeux sont ternis,
Si mon coeur bat la chamade,
C'est que de tant d'amis
On a pillé les dépouilles
Et je ne sais par qui
Furent refermées les fouilles.

3. Est-il un duc ici
Ou bien même en Angleterre
Qui n'eût voulu pour fils
Un garçon tel que mon frère,
Lequel se signala
Dès l'aube de sa carrière
Par son inébranla
-ble foi, son ardeur guerrière?

4. Assez parlé de lui!
Il n'est plus là pour personne
Tant que ce n'est pas l'heure
Du Jugement que l'on sonne.
Et si l'on annonçait
Le retour de Jacques, qu'importe,
Cela ne changerait
Mon sort en aucune sorte.

(Trad. Christian Souchon (c) 2015)
Line


précédent suite