Oran Nuadh

Brosnachadh nam Fineachan Gàelach

Le Alasdair MacMhaighstir Alasdair (1745)

A New Song - Un Chant Nouveau

or/ou An Appeal to (hesitating) Gael Clan Chiefs
Appel aux Chefs de Clans (encore hésitants)

by/par Alexander McDonald

Tune "An am dol sios bhi deomach"
(as stated in "Eachdraidh a Phriunnsa" - John McKenzie 1845)
Tune
Source: "Modern Gaelic Bards" by Malcolm McLeod (Stirling 1908)
Alternative tune: Killiecrankie (according to John Lorne Campbell)
Sequenced by Ch. Souchon

Sheet music


AN APPEAL TO GAEL CLAN CHIEFS

1. Glad tidings for the Highlands!
To arms a ringing call--
Hammers storming, targets forming,
Orb-like as a ball.[1]
Withers dismay the pale array,
That guards the Hanoverian;
Assurance sure the sea 's come o'er,
The help is nigh we're weary on.

2. From friendly East a breeze shall haste
The fruit-freight of our prayer--
With thousands wight in baldrick white,[2]
A prince to do and dare;
Stuart's his name, his sire's the same,
For his riffled crown appealing,
Strong his right in, soon shall Britain
Be humbled to the kneeling.

3. The reckless, active , splendid Gaels
Will rise with silken banners
In hundreds they'll encircle him
Keen to prepare for action;

Strength never quell'd, and sword and shield,
And firearms play defiance;
Forwards they fly, and still their cry,
Is,[3] "Give us flesh!" like lions.

4. Make ready for your travel,
Be sharp-set, and be willing,
There will be a dreadful revel,
And liquor red be spilling.
O, that each chief[4] whose warriors rife,
Are burning for the slaughter,
Would let their volley, like fire to holly,
Blaze on the usurping traitor.

5. Full many a soldier arming,
Is laggard in his spirit,
E'er his blood the flag is warming
Of the King that should inherit.
He may be loon or coward,
That spur scarce touch would nearly--
The colours shew, he 's in a glow,
Like the stubble of the barley.

6. Onward, gallants! onward speed ye,
Flower and bulwark of the Gael;
Like your flag-silks be ye ruddy,
Rosy-red, and do not quail.
Fearless, artless, hawk-eyed, courteous,
As your princely strain beseems,
In your hands, alert for conflict,
While the Spanish weapon gleams.--

7. Sweet the flapping of the bratach,[5]
Humming music to the gale;
Stately steps the youthful gaisgeach,[6]
Proud the banner staff to bear.
A slashing weapon on his thigh,
He tends his charge unfearing;
Nor slow, pursuers venturing nigh,
To the gristle nostrils sheering.

8. Comes too, the wight, the clean, the tight,
The finger white [7], the clever, he
That gives the war-pipe his embrace
To raise the storm of bravery.
A brisk and stirring, heart-inspiring
Battle-sounding breeze of her
Would stir the spirit of the clans
To rake the heart of Lucifer.

9. Be ye joyful, nimble, smiting,
Destructive and blood thirsty,
And wounding, warlike, murderous Mars
Will guide you from the heavens;
Everything will go well with you
If only you are willing;
Onwards march, unhesitating,
Active light and tuneful.


10. March ye, without feint and dolour,
By the banner of your clan,
In your garb of many a colour,
Quelling onset to a man.
Then, to see you swiftly baring
From the sheath the manly glaive,
Woe the brain-shed, woe the unsparing
Marrow-showering of the brave!

11. Woe the clattering, weapon-battering
Answering to the piobrach's yell!
When your racing speeds the chasing,
Wide and far the clamours swell.
Hard blows whistle from the bristle
Of the temples to the thigh,
Heavy handed as the land-flood,
Who will turn ye, or make fly?

12. Many a man has drunk an ocean
Healths to Charlie, to the gorge,
Broken many a glass[8] proposing
Weal to him and woe to George;
But, 'tis feat of greater glory
Far, than stoups of wine to trowl,
One draught of vengeance deep and gory,
Yea, than to drain the thousandth bowl!

13. Show ye, prove ye, ye are true all,
Join ye to your clans your cheer!
Nor heed though wife and child pursue all,
Bidding you to fight, forbear.
Sinew-lusty, spirit-trusty,
Gallant in your loyal pride,
By your hacking, low as bracken
Stretch the foe the turf beside.

14. Our stinging kerne of aspect stern
That love the fatal game,
That revel rife till drunk with strife,
And dye their cheeks with flame,
Are strange to fear;--their broadswords shear
Their foemen's crested brows,
The red-coats feel the barb of steel,
And hot its venom glows.

15. The few have won fields, many a one,
In grappling conflicts' play;
Then let us march, nor let our hearts
A start of fear betray.
Come gushing forth, the trusty North,
Macshimei,[9] loyal Gordon; [10]
And prances high their chivalry,
And death-dew sits each sword on.

Transl. from the Gaelic by Charles Rogers
("The Modern Scottish Minstrel Vol II ", 1856)
(except the parts in italic that are drawn from "Highland Songs of the '45" by John Lorne Campbell - 1932)
BROSNACHADH DO NA GAEIL

1. THA deagh shoisgeul feadh nan Garbh-chrìoch,
Sùrd air armaibh còmhraig ;
Uird ri dairirich deanamh thargaid'
Nan dual ball-chruinn bòidheach; [1]
Chaidh ar seargadh le cam earraghloir,
Sluaigh fior chealgach Seòrais,
O's sgeul dearbha thig thar fàirge,
Neart ro gharbh d'ar fòirinn.

2. Thig thar lear le gaoith a near oirn',
Toradh deal ar dòchuis,
Le mhìlte fear, 's le armabh geal [2],
Prionnsa ullamh, mear, 's è dò-chaisgt'
Mac Rìgh Seumas, Tearlach Stiùbhard,
Oighre chrùin th'air fògar,
Gu'n dean gach Breatuinneach làn ùmhlachd,
Air an glùn' d'a mhòrachd.

3. Ni na Gàeil bheòdha, ghasda,
Eiridh bhras le sròlabh ;
Iad 'nan ciadan uim' ag iathadh,
'S coltas dian chuir gleòis orr' :
Gun fhiamh 's iad fiata, claidheach, sgiathach,
Gunnach, riaslach, stròicheach,
Mar chonafadh leòghanaibh fiadhaich,
'S acras dian gu feòil orr' [3].

4. Dèanamh ullamh chum ar turais,
'S bithibh guineach, deònach ;
So an cumasg 'm bi na builean,
An deantar fuil a dhòrtadh ;
Och a dhuine [4] is lionmhor cuiridh
Is tìor sturail còmh-strìgh,
A leigir far eile mar chuilean,
Dh' fhaotainn fuil air Seòras !

5. 'S ioma neach a thèid air ghaisge,
Tha fior lag 'na dhòchas,
Gus a' nochdar standard brat-dhearg,
An Rìgh cheart-s' tha òirnne,
Ge do bhiodh e 'na fhior ghealtair.
Gur cruaidh rag gu bhròig e,
Ceart cho gairge ris an lasair,
A losgadh as-bhuain eòrna.

6. Mhoir'! is sgairteil, foirmeil, bagant,
Gàèil ghasda, chròdha ;
Gach aon bhiatach sìos do'n bhaiteal
Le 'n gruaidh laisde ròsg-dearg;
Iad gun fhiamh, gun fheall, gun ghaiseadh ;
Rioghail, beachd-bbòrb, pròiseil ;
Gu no-lapach ri rinn gaisge,
Spàinntich ghlas 'nan dòrnabh.

7. 'S binn linn plapraich nam brèid bratach, [5]
Srannraich bras ri mòr-ghaoith,
An glacaibh gaisgeich [6] nan ceum stàideil,
Is stuirteil, sgairteil, mòison!
'S lann ghorm sgaiteach, do shàr-shlacan
Geur gu sracadh shròn' aige,
Air bac cruachain an fhir bhrataich,
Gu cuir tais' air fògradh.

8. 'S furbaidh tailceant, 's cumpa pearsa,
Treun-laoch spraiceil, dòid-gheal;[7]
Piòb d' a spalpadh suas 'na achlais,
Mhosglas lasan gleòis duinn ;
Caismeachd bhras bhinn, bhrodadh aignidh,
Gu dian chasgairt slòigh leis ;
Chuireadh tòrman a port baisgeil,
Spioraid bhras 'n-ar pòraibh.

9. Bidhibh sunntacb, lùghor, beumach,
Sgriosach, geur gu feòlach,
'S bi'dh Mars creuchdach, cogach, reubach,
Anns an speur d' ar seòladh :
Soirbhichidh gach ni gu lèir libh,
Ach sibh-fèin bhi deònach ;
Màrsailibh gun dàil, gun eislean,
Lùghor, eatrom, ceòlmhor.

10. Màrsailibh, gun fheall, gun airsneul,
Gach aon bhratach-bhòidheach :
Cuideachd shuaicheanta nam breacan,
'S math gu ensg na tòrachd :
'Nuair a rùisgeas sibh na claiseich
Bi'dh smuais bhreac feadh feòir libh ;
Gaor, a's eanachuinn na spadul,
'S na liath-shad feadh mòintich.

11. Slioeraich, slacraich. nan ciuaidh shlacan,
Freagra basgar sheannsair ;
'Nuair a thèid a ruaig gun stad libh
Gur ro fad' a chluinntear,
Feidrich bhuillean, sgoltadh mhullach,
Sìos gu bun an rùmpuill ;
Ruaig orr' uile mar mhuim tuile ;
Chuidh cha 'n urr' iad tionntaidh.

12. 'S ioma fear a dh' òladh lionta,
Slàinte an Ogh s' tha oirnne,
Spealgadh ghlaineachan [8] aig grìosaich,
'S e cur binn air Seòras ;
Ach 's onaraiche a' nis' an gniomh,
Na cùig-ceud mìle bòla;
'S fearr aon siola a dh'fhuil 's an fhrìth,
Na galain fhìon air bhòrdaibh.

13. Dearbhaidh beachdaidh sibh bhi ceart d'a,
Eiridh grad le'r slòghaibh ;
Gun ar mnathan, clann, no beartas,
Cuir stad-feachd 'n ar dòchas ;
Ach gluasad inntinneach, luath, cinnteach,
Rìoghail, liont' de mòr-chuis :
Mar an raithneach a dol sìos duibh,
Sgriosadh dian luchd-chlèocan.

14. Ar ceathairne ghruamach, neimheil,
Làn do mhire cruadail ;
'S misg dhearg chatha gu barr rath' orra,
'S craobh dhearg dhath 'nan gruaidhean.,
Iad gun athadh sìos le'n claidhean,
Ri sìor sgathadh chnuacan,
Lotair dearganaich le'n gathan
'S le fior chrathadh cruadhach.

15. 'S e beagan sluaigh i's tric thug buaidb,
An iomairt chruaidh a' chòmhraig,
Deannamaid gluasad gun dad uabhainn
'S na biodh fuathas oirnne ;
Doirtidh uaislean an taobh-tuath,
Mac Shìm [9] nan ruag 's Diùc Gòrdon, [10]
Le mharc-shluagh as nuarrant gruainn
'S ruaim aimhidh fhuar 'nan srònaibh.
L'APPEL AUX CLANS GAELS

1. Heureux moment pour les Highlands
Que cet appel aux armes,
Ces bois sculptés qui, martelés,
Forment nos rondes targes! [1]
La terreur s'em -pare des rangs
Des sbires du roi George.
Et d'au-delà les océans
L'aide enfin se rapproche.

2. Brises d'est amies, escortez-
Exauçant nos prières-
Les baudriers blancs [2] par milliers
Digne escorte princière,
De celui dont Stuart est le nom
Et qui veut pour son père
Dépossédé, que les Anglais
A nouveau le vénèrent.

3. Gaëls splendides, intrépides,
Levez vos oriflammes
De soie. Accourez par milliers,
L'impatience dans l'âme!
Jamais vaincus, sabres, écus,
De peur qu'on les dénigre,
Secouent leurs fers et "de la chair!", [3]
Réclament, tels des tigres.

4. Prince, sois prêt à voyager,
Fier de subir l'épreuve.
Nous ferons un fameux festin
Qu'un nectar rouge abreuve.
Les chefs [4] dont les nombreux guerriers
N'en peuvent plus d'attendre
Brûlent d'un feu capable de
Réduire George en cendres.

5. Plus d'un soldat s'enflammera,
Et plus qu'on imagine,
Voyant l'éten-dard battre au vent
Pour son roi légitime,
Qu'il soit froussard ou plus traînard
Qu'une enclume de forge,
A perte de vue, l'écobue
Brûlant le chaume d'orge.

6. Allons, soldats! Pressons le pas,
La fine fleur Gaëlle!
Tels nos pennons, tous rougeoyons
Pleins d'ardeur et de zèle!
Vaillants et droits, vifs et courtois,
- Notre sang le réclame -
Faisons briller le dur acier
D'Espagne de nos lames .

7. Pour que batte au vent le drapeau [5],
Musique lancinante,
Allons, en marche, jeune gaisgeach [6]
Et brandis haut la hampe!
Il faut marcher, sabre au côté,
Sans peur, remplir ta charge.
Et quant aux nez passant trop près,
Gare à leur cartilage!

8. Que vienne aussi, l'être raidi
Aux agiles doigts hâves, [7]
Ce sonneur dont les accents font
Battre le coeur des braves!
Aux entraînants et exaltants
Airs guerriers de sa flûte,
Les Clans bientôt prendraient d'assaut
L'enfer,. Gare à la chute!

9. Agiles fous, portez vos coups
Sanguinaires, terribles
Taillez les chairs et dans les airs
Mars meurtrier vous guide!
A votre entreprise est promise
Entière réussite,
Si vous marchez, sans hésiter,
Décidés, fiers hoplites.

10. Sous l'étendard de ton Clan mar-
Che sans frayeur ni feinte,
Dans ton habit chatoyant qui
Inspire à tous la crainte.
En un éclair, faisons surgir
De leurs fourreaux nos sabres!
Moelle et cervelle, hélas, ruissellent
A l'entour des plus braves.

11. Le cliquetis, des armes qui
Couvrait la cornemuse,
Quand la ruée s'est déchaînée,
Devient rumeur confuse.
Les horions tom -bent à foison
Sur les tempes, les cuisses,
Ils tombent, tombent comme des trombes.
Comment prendre la fuite?

12. Avec un oc-éan de toasts
A Charlie dans la gorge,
Brisant son verre, qu'on le vénère, [8]
Et qu'on maudisse George!
Mais ces hauts faits de cabaret
Sont-ils titres de gloire
Auprès du sang versé? Ni cent
Flacons plus méritoires?

13. Montrer, prouver sa loyauté,
Partager l'enthousiasme
Avec son Clan! Que femme, enfants
Ne soient pas des obstacles!
Muscle agissant, esprit confiant,
Courage, honneur, droiture
Voilà de quoi livrer aux rats
L'adversaire en pâture.

14. Car nos soudards au teint blafard
Aiment ce jeu suprême,
Ces banquets où, rouées de coups,
S'enflamment leurs joues blêmes.
Aucun ne flanche. Les sabres tranchent
Les têtes à panaches.
Les habits rouges sentent des gouges
Les transpercer: nos haches.

15. La victoire i-gnore, pardi!,
L'avantage du nombre!
Mettez-vous en marche, il est temps
De fuir vos idées sombres!
Venez en renfort, preux du Nord,
Lovat [9], Gordon le brave: [10]
Qu'au sang versé, ces chevaliers
Viennent teindre leurs sabres!

(Trad. Ch.Souchon (c) 2009)

[1] "Round as the shield of my fathers." Quotation of Ossian

[2] The French military costume, distinguished by its white colour, was assumed by the Jacobites.

[3] "Come, and I will give you flesh," a Highland war-cry invoking the birds and beasts of prey to their bloody revel.

[4] Macdonald of Sleat, Macleod, and others, first hesitated, and finally withheld themselves from the party of the white cockade.

[5] Flag.

[6] Warrior.

[7] The piper's clenched hands are white. There was also a ban on bagpipes, considered as weapons, after Culloden.

[8] After drinking a royal toast one had to smash his glass, so that no other toast might be drunk from the same glass.

[9] Lovat and his clan.

[10] The Duke of Gordon did not join, but some of the Gordons raised by Lord Lewis Gordon, followed the Prince.
[1] "Rond comme le bouclier de mes pères" Citation d'Ossian

[2] Uniforme français caractérisé par la teinte banche qui fut adoptée également par les Jacobites.

[3] "Viens, je te donnerai de la chair!" un "slogan" (cri de guerre) des Highlands invitant les oiseaux et autres animaux de proie au sanglant festin.

[4] Les Macdonald de Sleat, Macleod et d'autres hésitèrent d'abord avant de se tenir à l'écart de la coalition de la cocarde blanche.

[5] en gaélique , bratach (fanion).

[6] Gaisgeach, jeune soldat.

[7] Les mains du sonneur sont blanches parce qu'il les tient serrées sur son instrument. La cornemuse considérée, elle aussi, comme une arme fut interdite après Culloden

[8] Après avoir porté un toast au roi, on brise le verre qui ne doit pas servir deux fois à cet usage.

[9] Mac Shimi= Lovat et son clan.

[10] Le Duc de Gordon ne se rallia pas à Charles. Seuls quelques Gordon furent enrôlés pour le Prince par Lords Lewis Gordon.précédent suite