Clo Mhic Ille Mhicheil

The Cloth of McGhille Micheil

Tune
"Waulking song" by Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair.
Sequenced by Christian Souchon

Another version
sung by the Cape Breton Singer, Betty Lord (sample).

John Lorne Campbell in his "Highland Songs of the '45" does not include this song in his exhaustive list of songs and poems by Alexander McDonald. On the BBC site "www.tobarandualchais.co.uk/en/fullrecord/35324/4", he comments a record sung by a South Uist stonemason, Duncan McDonald, in August 1951 (41 stanzas) to the effect that "the song was originally composed by Alexander McDonald and the text lost for many years then rediscovered".
The version used as tone background is sung by Captain Donald Joseph MacKinnon, recorded in December 1953 by Dr Alasdair McLean.
interprétée par la chanteuse du Cap Breton, Betty Lord (clip).

John Lorne Campbell dans ses "Highland Songs of the '45" ne cite pas ce chant dans sa longue liste de chants et poèmes d'Alexandre McDonald. Sur le site de la BBC "www.tobarandualchais.co.uk/en/fullrecord/35324/4", il accompagne son enregistrement de ce chant interprété par un maçon de South Uist, Duncan McDonald, réalisé en août 1951 (41 couplets) d'un commentaire selon lequel "ce chant avait été, à l'origine, composé par Alexandre McDonald. Le text en avait été perdu pendant de nombreuses années puis redécouvert".
La version servant de fond sonore est chanté parle capitaine Donald Joseph MacKinnon et a été enregistrée en décembre 1953 par Alasdair McLean.


Line
The Cloth of McGhille Micheil

1. O noble youth with long black hair
I hate it that you are wanting clothing
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Europe has put cloth in the loom for you
And until it comes out, there will be no peace

Chorus:
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
O hugaibh, hug a ri hug
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil


2. But it will be woven, shaped and waulked
Before the harvest of Michaelmas comes
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
The maidens of Clanranald will come
Handsome bands which will not desert you

(Chorus)

3.

Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
I will make a waulking group for you
Of the most expert progeny in all of Christendom.

(Chorus)

4.

Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
A group of maidens will come from Glencoe,
Strange, regal waulkers.

(Chorus)

11. Scotland will help with the waulking
If there are maidens in the kingdom
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
A band will come from Sleat
And work hard on the waulking board

(Chorus)

12. Girls will come from Keppoch
Who will keep a night-watch on it ere they tire
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
And you will get another crew from Ireland
From the Earl of Antrim with his horses

(Chorus)

19. Do the hand waulking with venom
And bloody the son of a whore.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil

20. Likewise MacNeils from across the sea
Over the strong currents of the flowing tide
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Let this not be like the disastrous waulking
There was at Culloden, when we retreated

(Chorus)

21. Let us dress Prince Charlie in his equipment
Let us aim at the height of our endeavour
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
You could have been wearing the cloth now
As an honoured royal vestment

(Chorus)
(Translation: Group "Cliar")
Clo Mhic'ille Mhicheil

1. Oganaich uir a' chuil teudaich
'S oil liom eudach a bhith dhith ort
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Chuir Roinn Eorpa clo am beart dhuit
'S gu tig e as cha bhith sith ann

Chorus:
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
O hugaibh, hug a ri hug
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil


2. Ach, bith bithidh i fighte, cumte, luaidhte
Mus tig buain na Feill Mhicheil
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Gun tig gruagaichean Chlann Raghnaill
Comhlain dhaicheil nach dean diobradh

(Chorus)

3. Gum bi do chlò ruadh-sa luaidhte
Le gaoir, fuil, is fual 'ga slìobadh.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Nì mi fhéin dhuit sgioba cleith'
De'n phòr as gleusda tha sa' Chriostachd.

(Chorus)

4. Thig sgiob' eile à Gleann Garadh,
Luathas gu farumach, dìonach.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Is buidheann mhaighdean à Gleann Comhann,
Fùcaidairean coimheach rìoghail.

(Chorus)

5. Thig oirnn tuille do Chlann Dòmhnaill,
'S na thig oirnn diu a Cinntìre.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
'S druididh riusan Clann Ghilleoin,
'S nì iad luadhadh a bhios rìoghail.

(Chorus)

6. Freasdailidh maighdeanan Loch Abair,
Nìonagan gasda a nì sìor-luadh'.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Maighdeanan lurach Chlann Mhuirich,
Luaidhidh iad tuille is mìolan.

(Chorus)

7. Gheibh sinn luchd-luadhadh Chinn t-Sàile,
Mnathan a thàirneas 's a shìneas.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Luaidheadh clò leinn ann an Clifton,
Is dh'fhàgadh Honiwood 'na shìneadh.

(Chorus)

8. 'S gun dig Leòdaich oirnn le'm bannal,
Is luaidhidh iad gun daingean lìomhaidh.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Thig ribhinnean a Strath Spé oirnn
A luaidheas 's a dh'éigheas 's a shìneas.

(Chorus)

9. Gun dig Frisealaich le caithream,
'S bheir iad farum air gu rìoghail.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Thig càil de nìonagan làidir
O'n Ghalldachd, 's gun dàil a sgrìob oirnn.

(Chorus)

10. Gun dig Frisealaich le caithream,
'S bheir iad farum air gu rìoghail.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Mar sin is Niallaich thar sàile,
Far shruthain làidir an lionaidh.

(Chorus)

11. Bheir Albainn cuideachadh luadhadh,
Ma tha gruagaichean san rìoghachd.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Gun tig bannal oirnn a Sléibhte,
'S air do chléith gun dèan iad dìchioll.

(Chorus)

12. Gun tig nionagan o'n Cheapaich
A bheir caithris air mun sgithich
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Is gheibh sinn sgioba eile a Eirinn
O lari'Antram nan steud riomhach

(Chorus)

13. Gun tig maighdeanan o'n t-Strath,
Is bheir iad crathadh air gach dìblidh.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Bheir Sruthain thugainn bannal
A shuathas gu deannalach mìn-thiugh.

(Chorus)

14. 'S na h-Apaich 's iad fhéin gu bòidheach,
Mar ri Clann Dòmhnaill an dìlsean.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Cruinnichidh thugainn o'n Apuinn
Sgioba a luaidheas 's a bhios dìleas.

(Chorus)

15. Gun tig bannal mór Chlann Chatain,
Is bheir iad caitein air luchd mìoruin.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Dhaibh-san caileagan Chlann Ghriogair,
'S an uair a thig iad, nì iad sìor-luadh'.

(Chorus)

16. Borradal 's e fhéin 's na gadaibh,
Och ge lag sinn nì sinn dìchioll.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Luaidhibh e ged nì sibh tuiteam,
A ghruaigaichean cruiteal rìoghail.

(Chorus)

17. Bithidh an clòlain seo cho snaidhte
Ri aodach ruadh a bha 'sa Chrìosdachd.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Tuitibh an ionad nam bonn ris,
Ged a lom sibh air ur ìongain.

(Chorus)

18. Iobraibh sibh féin suas gu toileach
Ann an onair a' chlò rìoghail.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
A mhaighdeanan còire gràdhach,
Luaidhibh is tàirrngnibh is sìnibh.

(Chorus)

19. Dèanamh an luath-làmh gu guineach,
'S thugaibh fuil a mac na striopaich.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Mìle marbhphaisg air na brùidibh
Nach d'rinn fùcadh 'na thìom dhuit.

(Chorus)

20. Mar sin is Niallaich thar saile
Far shruthain laidir an lionaldh
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Na b'ionann seo 's an luadhadh dosgach
Bha'n Cuil-lodair nuair a phill sinn

(Chorus)

21. Cuireamaid 'na eideadh Tearlach
Stracamaid an aird ar dichioll
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Dh'fhaodadh e bhith'n drasda umad
'N a thrusgan urramach rioghail

(Chorus)
Le Drap de la Saint-Michel

1. Noble jeune homme aux longs cheveux,
Pourquoi ne te vêt-on pas mieux?
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
L'Europe a dressé son métier;
Tant qu'elle tisse, point de paix.

Refrain:
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
O hugaibh, hug a ri hug
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil


2. Ce drap sera tissé, foulé
Pour la St Michel, je le sais.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Femmes de Clanranald, allons,
Des fouleuses à profusion!

(Refrain)

3.

Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Pour fouler je vais rassembler
La crème de chrétienté.

(Refrain)

4. Glengarry

Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Un autre groupe de Glencoe,
Fouleuses d'un genre nouveau.

(Refrain)

Clan Donald
McIntyre

McLean
Loch Aber


McPherson of Cluny
Kintail


Clifton
HoniwoodMcLeod


Strathspey
FraserLowlandersFraser


McNeil
11. L'Ecosse pour fouler enrôle
Toutes les femmes du royaume
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
On vient de Sleat en abondance
Pour frapper la table en cadence.

Refrain

12. De Keppoch, qu'il en vienne aussi
Qui prendront soin du drap la nuit.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Puis ce seront des Irlandais
Venus d'Antrim, des cavaliers.

(Refrain)

19. Mêlez à la sueur le venin
Que saigne l'enfant de putain.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil

20. Les McNeil, contre la marée
Feront la grande traversée
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Nous ne foulerons point en vain
Comme jadis à Culloden.

(Refrain)

21. Prince Charles, mets cet habit
De nos efforts il est le fruit.
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
Ce vêtement est fait pour toi.
Il est vraiment digne d'un roi.

(Refrain)

Trad. Ch.Souchon (c) 2005

There was a process in the Highlands, where the women 'waulked' or beat tweed on a board to make it shrink. They sang as they worked, and in this song, the coded message is that the Prince needs cloth - that is, support, and he’ll get it from the waulkers - the clans. (See note to Mhorag chiatach a chuil dualaich).

Source: http://www.capercaillie.co.uk/discography/lyrics/glenfinnan/
Le'foulage' était une technique propre aux Highlands dans laquelle les femmes frappaient le tweed sur une planche pour le faire rétrécir. Elles accompagnaient ce travail d'un chant. Ici le message 'codé' est que le Prince a besoin de tissu -entendez- de soutien, et qu'il l'obtiendra des 'fouleuses', à savoir, des clans. (Voir note à la page Mhorag chiatach a chuil dualaich)

Source: http://www.capercaillie.co.uk/discography/lyrics/glenfinnan/

précédent suite