Clo Mhic Ille Mhicheil

The Cloth of Carmichael

Le drap de Carmichael

Tune
"Waulking song" by Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair.
Sequenced by Christian Souchon

Another version
sung by the Cape Breton Singer, Betty Lord (sample).

John Lorne Campbell in his "Highland Songs of the '45" does not include this song in his exhaustive list of songs and poems by Alexander McDonald. On the BBC site "www.tobarandualchais.co.uk/en/fullrecord/35324/4", he comments a record sung by a South Uist stonemason, Duncan McDonald, in August 1951 (41 stanzas) to the effect that "the song was originally composed by Alexander McDonald and the text lost for many years then rediscovered".
The version used as tone background is sung by Captain Donald Joseph MacKinnon, recorded in December 1953 by Dr Alasdair McLean. One time in two he chorus is reduced to the first line "Hugh air clô 'Ic 'Ille Mhicheil" (Pound Carmichael's cloth!)
interprétée par la chanteuse du Cap Breton, Betty Lord (clip).

John Lorne Campbell dans ses "Highland Songs of the '45" ne cite pas ce chant dans sa longue liste de chants et poèmes d'Alexandre McDonald. Sur le site de la BBC "www.tobarandualchais.co.uk/en/fullrecord/35324/4", il accompagne son enregistrement de ce chant interprété par un maçon de South Uist, Duncan McDonald, réalisé en août 1951 (41 couplets) d'un commentaire selon lequel "ce chant avait été, à l'origine, composé par Alexandre McDonald. Le texte en avait été perdu pendant de nombreuses années puis redécouvert".
La version servant de fond sonore est chanté parle capitaine Donald Joseph MacKinnon et a été enregistrée en décembre 1953 par Alasdair McLean. Une fois sur deux le refrain est réduit à la première ligne "Hugh air clô 'Ic 'Ille Mhicheil" (Sur le drap de Carmichael frappe!)


Line
The Cloth of McGhille Micheil [1]

Chorus:
Thump and pound the cloth of Carmichael!
Pound, complaint is of no avail!
Thump and pound the cloth of Carmichael!


1. O noble youth with long black hair
I hate it that you are wanting clothing.

2. Europe has put cloth in the loom for you
And until it comes out, there will be no peace.

3. But it will be woven, shaped and waulked
Before the harvest of Michaelmas comes.
[5]

4. Come and waulk this red cloth
Pound it in blood and sweat and urine!

5. I will make a waulking group for you
Of the most expert progeny in all of Christendom.


6. Scotland will help with the waulking
If there are maidens in the kingdom.

7. A band will come from Sleat [2]
And work hard on the waulking board.


8. The maidens of Clanranald will come
Handsome bands which will not desert you.


9. Girls from Glengarry will come,
Quick and noisy and safe.

10. Girls will come from Keppoch
Who will keep a night-watch on it ere they tire.


11. A group of maidens will come from Glencoe,
Strange, regal waulkers.


12. And you will get another crew from Ireland
From the Earl of Antrim with his horses.
[3]

13. There will join us other girls of Clan Donald
And the best of McIntyre.

14. And approaching now is Clan McLean
What a royal waulking they will do!

15. Lochaber has maidens in store
Who will waulk without respite.

16. The pretty girls of Clan McPherson
Can waulk the cloth again and again

17. We'll get a lot of Kintal waulkers,
Girls who know how to thump and pound.

18. At Clifton we did Waulk the cloth,
And there Honywood was stretched! [4]

19. Coming is now from McLeod a group
And they will waulk both tight and smooth.

20. Come on, girls of Strathspey, come on!
You'll waulk and full and stretch the cloth

21. Clan Fraser comes under applause
Will be for you a royal pack.

22. Come on, come on, nimble maidens
Of the Lowlands, scrape cloth with us!

23. From Breadalbane come moreover
Strong girls who never surrender.

24. And MacNeils from across the sea
Over the strong currents of the flowing tide.


25. There come maidens from the Strath
To shake the cloth and shake it hard.

26. Struan will send a gallant gang
To rub impetuously thick and flour!

27. The McNab girls are quite handsome.
And as faithful as Clan Donald.

28. Gather with us, girls of Appin,
Of faithfulness a paragon.

29. A lot coming from Clan Chattan:
They're going to work miracles.

30. Along with them McGregor girls
Wherever they go, the wind whirls

31. Borradale girls rise on their legs
With them we always do our best.

32. Waulk, waulk, even though you fall,
My dear maidens, fair and royal!

33. The cloth that you'll have processed
Will be all Christians' red standard!

34. Now ye turn it upside down
And thoroughly tou wash it on!

35. You will sacrifice yourselves
In honour of this royal cloth.

36. O maidens, O beloved choir,
Waulk and knead and stretch more and more!

37. Do the hand waulking with venom
Let bleed to death the whore's son.


38. A thousand curses on all those
As refrain from letting their rage loose!

39. Let this not be like the disastrous waulking
There was at Culloden, when we retreated.


40. Let us dress Prince Charlie in his equipment
Let us aim at the height of our endeavour.

41. You could have been wearing the cloth now
As an honoured royal vestment.


(Chorus)
(in Bold char.: transl. by www.celticlyricscorner.net)
Clo Mhic'ille Mhicheil [1]

Séisd:
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil
O hugaibh, hug a ri hug
Hug air clo Mhic'ille Mhicheil


1. Oganaich uir a' chuil teudaich
'S oil liom eudach a bhith dhith ort

2. Chuir Roinn Eorpa clo am beart dhuit
'S gu tig e as cha bhith sith ann

3. Ach, bith bithidh i fighte, cumte, luaidhte
Mus tig buain na Feill Mhicheil, [5]

4. Gum bi do chlò ruadh-sa luaidhte
Le gaoir, fuil, is fual 'ga slìobadh.

5. Nì mi fhéin dhuit sgioba cleith'
De'n phòr as gleusda tha sa' Chriostachd.

6. Bheir Albainn cuideachadh luadhadh,
Ma tha gruagaichean san rìoghachd.

7. Gun tig bannal oirnn a Sléibhte, [2]
'S air do chléith gun dèan iad dìchioll.

8. Gun tig gruagaichean Chlann Raghnaill
Comhlain dhaicheil nach dean diobradh

9. Thig sgiob' eile à Gleann Garadh,
Luathas gu farumach, dìonach.

10. Gun tig nionagan o'n Cheapaich
A bheir caithris air mun sgithich

11. Is buidheann mhaighdean à Gleann Comhann,
Fùcaidairean coimheach rìoghail.

12. Is gheibh sinn sgioba eile a Eirinn
O lari'Antram nan steud riomhach [3]

13. Thig oirnn tuille do Chlann Dòmhnaill,
'S na thig oirnn diu a Cinntìre.

14. 'S druididh riusan Clann Ghilleoin,
'S nì iad luadhadh a bhios rìoghail.

15. Freasdailidh maighdeanan Loch Abair,
Nìonagan gasda a nì sìor-luadh'.

16. Maighdeanan lurach Chlann Mhuirich,
Luaidhidh iad tuille is mìolan.

17. Gheibh sinn luchd-luadhadh Chinn t-Sàile,
Mnathan a thàirneas 's a shìneas.

18. Luaidheadh clò leinn ann an Clifton,
Is dh'fhàgadh Honiwood 'na shìneadh. [4]

19. 'S gun dig Leòdaich oirnn le'm bannal,
Is luaidhidh iad gun daingean lìomhaidh.

20. Thig ribhinnean a Strath Spé oirnn
A luaidheas 's a dh'éigheas 's a shìneas.

21. Gun dig Frisealaich le caithream,
'S bheir iad farum air gu rìoghail.

22. Thig càil de nìonagan làidir
O'n Ghalldachd, 's gun dàil a sgrìob oirnn.

23. Gun dig thugainn à Bràghad Albainn
Gruagaichean calma nach strìochdadh.

24. Mar sin is Niallaich thar sàile,
Far shruthain làidir an lionaidh.

25. Gun tig maighdeanan o'n t-Strath,
Is bheir iad crathadh air gach dìblidh.

26. Bheir Sruthain thugainn bannal
A shuathas gu deannalach mìn-thiugh.

27. 'S na h-Apaich 's iad fhéin gu bòidheach,
Mar ri Clann Dòmhnaill an dìlsean.

28. Cruinnichidh thugainn o'n Apuinn
Sgioba a luaidheas 's a bhios dìleas.

29. Gun tig bannal mór Chlann Chatain,
Is bheir iad caitein air luchd mìoruin.

30. Dhaibh-san caileagan Chlann Ghriogair,
'S an uair a thig iad, nì iad sìor-luadh'.

31. Borradal 's e fhéin 's na gadaibh,
Och ge lag sinn nì sinn dìchioll.

32. Luaidhibh e ged nì sibh tuiteam,
A ghruaigaichean cruiteal rìoghail.

33. Bithidh an clòlain seo cho snaidhte
Ri aodach ruadh a bha 'sa Chrìosdachd.

34. Tuitibh an ionad nam bonn ris,
Ged a lom sibh air ur ìongain.

35. Iobraibh sibh féin suas gu toileach
Ann an onair a' chlò rìoghail.

36. A mhaighdeanan còire gràdhach,
Luaidhibh is tàirrngnibh is sìnibh.

37. Dèanamh an luath-làmh gu guineach,
'S thugaibh fuil a mac na striopaich.

38. Mìle marbhphaisg air na brùidibh
Nach d'rinn fùcadh 'na thìom dhuit.

39. Na b'ionann seo 's an luadhadh dosgach
Bha'n Cuil-lodair nuair a phill sinn

40. Cuireamaid 'na eideadh Tearlach
Stracamaid an aird ar dichioll

41. Dh'fhaodadh e bhith'n drasda umad
'N a thrusgan urramach rioghail

(Séisd)
Le Drap de CarMichael [1]

Refrain:
Sur le drap de Carmichael frappe!
De toutes tes forces tape!
Sur le drap de Carmichael frappe!


1. Jeune homme aux boucles ondulantes,
Que ta tenue est indigente !

2. C’est pour toi que l'Europe tisse
Une toile de haute lisse!

3. Il faut fouler ce drap sans cesse
Pour la Saint-Michel, le temps presse, [5]

4. Fouler la toile purpurine
Dans le sang, la sueur et l’urine.

5. Je veux, Chrétiens, pour la tablée
Les plus expertes des lignées:

6. Toute la fine fleur d’Ecosse
Qui se pique d’être de la noce.

7. On vient de Sleat en abondance [2]
Pour frapper la table en cadence.

8. Femmes de Clanranald, en place!
O fouleuses, venez en masse!

9. De Glengarry des troupes fraîches
A grand bruit montent sur la brèche.

10. De Keppoch, la nuit, d’autres viennent
Veiller sur notre tiretaine.

11. Tandis que de Glencoe s’avancent
D’autres fouleuses imposantes.

12. Et que de l’Irlande dévalent
Les gens d'Antrim sur leurs cavales. [3]

13. Et bien d’autres que Donald mène;
McIntyre en fera de même.

14. Les McLean à présent arrivent:
Royal foulage en perspective!

15. De Loch-Aber les ouvières
A fouler toujours excellèrent.

16. Les Mc Pherson ont des fouleuses:
Leur grande endurance est fameuse.

17. Et viendra de Kintal un groupe
Pour filer et feutrer l’étoupe.

18. A Clifton nous-mêmes foulâmes
Honywood que nous étirâmes. [4]

19. Si le clan McLeod entre en lice,
Il rendra le drap dense et lisse.

20. Filles de Strathspey venez toutes :
Fouler, coudre et en découdre!

21. Les Frasers, fameuse cohorte,
Formeront la royale escorte.

22. Venez vite alertes fillettes
Des Basses Terres à la fête!

23. Il en viendra de Breadalbane:
Accourez, filles indomptables!

24. McNeils d’au-delà l’eau salée
Affluez en vagues serrées!

25. Strathallan envoie d’autres filles
Pour passer sur le drap l’étrille!

26. Gens de Struan venez de même
Rendre ce drap moelleux, mais ferme!

27. Le Clan McNab sera des nôtres,
Tout comme Clan Donald leurs proches.

28. Stewarts d’Appin, qu’on se rassemble!
Fouleuses dont les mains ne tremblent!

29. Du Clan Chattan la troupe immense
Fera des miracles, je pense.

30. Quant aux McGregor, leurs fillettes
Vont déclencher une tempête!

31. Borodale a bien des ressources
Et nous puiserons dans sa bourse.

32. O, foulez de toutes vos forces
Fillettes nobles et féroces!

33. Ce drap rouge c’est la bannière
De la Chrétienté tout entière!

34. Tout au long du drap, que l’on frappe!
Même si vos ongles éclatent!

35. Faites ce joyeux sacrifice
En l’honneur des royales lisses!

36. Jeunes filles, charmante bande,
Qu’on frotte, qu’on tasse, qu’on tende!

37. Vos mains dans la cigüe! Que saigne
Le vil fils de la courtisane!

38. Mille malédictions sur celles
Qui sont à la tâche rebelles.

39. Plus de ces désastreux foulages!
De Culloden tournons la page!

40. Charles, mets cet habit de prince,
Plein de nos soins et diligences!

41. Pour toi, ce vêtement insigne
Dont seul un vrai roi sera digne!

(Refrain)

Trad. Ch.Souchon (c) 2018

[1] There was a process in the Highlands, where women would 'waulk' or beat tweed on a board to make it shrink. They sang as they worked, and in this song, the coded message is that the Prince needs support, and he’ll get it from the waulkers - the clans. (See note to Mhorag chiatach a chuil dualaich).
Stanzas 32 with 39 describe the thumping and pounding of the "cloth", i.e. of the Hanoveran enemy.
Source: http://www.capercaillie.co.uk/discography/lyrics/glenfinnan/

[2] The policy of retaliation and prevention carried out without much discernment by the London Government in the aftermath of the '45 had caused much discontent amongst all clans, the loyal clans inclusively, so that the muster-roll of all plausible recruits, in case a new uprising had broken out before 1760, could be expected to be very much increased. Therefore we find on the long list unfold throughout stanzas 7 to 31 of the song at hand, clans who had won fame in the '45: McDonals of ClanRanald, of Glengarry, of Keppoch (whose chief fell at Culloden), of Glencoe, the Clans McLean, Cameron (possibly addressed by the word « Lochaber »), McPherson, McLeod (part of them had fought for Hanover), Fraser, the forces from Strathallan, the clans Robertson of Struan, Stewart of Appin, Clan Chattan-McKintosh and related septs. "Borodale" concluding the list at stanza 31 possibly refers to the indestructible ally of the Jacobite cause, Clan McDonald of ClanRanald.

[3] But the list includes clans who had regarded the previous conflict with indiffrrence: McDonalds of Sleat and Irish McDonalds of Antrim, McKenzies of Kintal (except those enlisted by Lady Fortrose), McLeods (the larger part of them), McNeils of Barra (whose Chief was however imprisoned for his Jacobite sympathies in a ship and was not released until July 1747). The 15th Chief of Clan McNab, John, had fought for the House of Hanover, unlike the men of his clan who are therefore mentioned in the Gaelic song on the Battle of Falkirk.
«Breadalbane», in stanza 23, possibly refers to the staunchest supporters of Hanover, Clan Campbell,who had been "granted" these lands formerly possessed by Clan McGregor, while «Strathspey» in stanza 20 could hint at the Grants of Strathspey who, unlike the Grants of Glenmoriston adhered to the House of Hanover in 1715 and 1745.
The Lowlands of Scotland who were rather hostile to the Jacobites appear nevertheless on the muster-roll of sympathizers in stanza 22: literally all Scotland would have gathered under Prince Charles' banner if he had come again. Not only Scotland: the whole Christendom would support his cause, as stated twice in the poem, which is, without doubt, mere propaganda.

[4] That the Clifton Moor skirmish on 18 December 1745 should be mentioned as an outstanding instance of Jacobite "waulking and stretching", rather than Prestonspan or Falkirk, may seem surprising. Not much is known about Alexander McDonald's conduct during the campain. We know from the account given by Bishop Forbes in "Lyon in Mourning" that he was one of the first to go aboard the Du Teilley (Doutelle). According to the anonymous essay on the Rising published in the "Lockhart Papers", entitled "Journal and Memoirs of Prince Charles' Expedition...by a Highland Officer in his Army" (whose author is very likely Alexander himself), he was not only appointed to teach Gaelic to the Prince, but also served as a captain in the Clanranald regiment, througout the Rising. That is about all we know about his military career. In "Oran Luaidh no Fùcaidh" (A Waulking or Fulling Song, S07), stanzas 14 and 15, he alludes to his participation in the rising. From the song at hand, we may assume that, like his fellow Gaelic poet, John Roy Stewart, he took part in the skirmish of which Chief Cluny McPherson gave a detailed account.
Lieutenant-Colonel of Dragoons Philipp Honywood (c. 1710- 1785) was one of the four Hanoveran officers wounded at Clifton. He was taken prisoner by the Highland army.
Clifton claims the honour of being the last battle on English soil (barring a fight between the crew of a shot down German bomber and a detachment of London Irish Rifles at Graveney Marsh, in Kent, in 1940).

[5] Carmichael, (St-Michael town) was the name of a Scottish village in Lanarkshire, south-west of Glasgow. This is the name of a "sept" (related branch of) Clan Stewart of Appin (north-east of Oban) whose Gaelic equivalent is « Mac Ghille Mhicheil » (son of the servant of Saint Michael, "Mhic etc." being the genitive form). We may assume that Alexander McDonald availed himself of a preexisting tune titled "Carmichael's Cloth".
However stanza 3 does not address the owner of the cloth, but the time limit for its delivery, namely « An Fhéill-Micheil », « Michaelmas », the 29th of september, one of the "four terms" of the legal year in Great Britain, thus highlighting that the song is about a thing to be done as a matter of the utmost urgency: stirring up a new uprising.
[1] Les Highlands pratiquaient une technique 'foulage' du drap de laine qui leur était propre: des femmes frappaient le tweed sur une planche pour le faire rétrécir. Elles accompagnaient ce travail d'un chant. Ici le message 'codé' est que le Prince a besoin de soutien, et qu'il l'obtiendra des 'fouleuses', à savoir, des clans. (Voir note à la page Mhorag chiatach a chuil dualaich)
Les strophes 32 à 39 décrivent, par delà la technique du foulage du tissu, la sévère correction (thumping and pounding) qui sera infligée aux Hanovriens !

[2] Les mesures de rétorsion appliquées par Londres sans discernement à tous les clans après 1746 avaient généré un mécontentement général qui permettait d’envisager un recrutement bien plus large que par le passé, si une nouvelle insurrection avait éclaté avant 1760. C’est pourquoi, on trouve, sur la liste dressée tout au long des strophes 7 à 31 de ce chant, les clans qui s’étaient illustrés en 1745, les McDonalds de ClanRanald, de Glengarry, de Keppoch (dont le chef était tombé à Culloden), de Glencoe, les clans McLean, Cameron (sans doute, est-ce ce clan que désigne le mot « Lochaber »), McPherson, McLeod (dont une partie avait combattu pour Hanovre), Fraser, les troupes de Strathallan, les clans Robertson de Struan, Stewart d’Appin, le clan Chattan-McKintosh et ses affiliés. Borodale qui clôt la liste à la strophe 31 se rapporte sans doute à l’indéfectible allié des jacobites le Clan McDonald d ClanRanald.

[3] Mais on remarque aussi des clans qui s’étaient tenus à l’écart du précédent conflit : les McDonalds de Sleat et les McDonalds irlandais d’Antrim, les McKenzies de Kintal (sauf ceux recrutés par Lady Fortrose), les McLeod en grande partie, les McNeils de Barra (dont le chef, il est vrai, avait été emprisonné pour ses sympathies Jacobites et ne fut remis en liberté qu’en 1747). Le 15ème chef du clan McNab, John, avait combattu dans les rangs hannovriens, à la différence des hommes de son clan qui sont cités dans le chant sur la bataille de Falkirk.
« Breadalbane », à la strophe 23, désigne certainement le plus farouche soutien de Hanovre, le clan Campbell, qui avait autrefois arraché ces terres au clan McGregor, tandis que « Strathspey » à la strophe 20 pourrait se rapporter aux Grants de Strathspey qui à la différence de ceux de Glenmoriston embrassèrent la cause hanovrienne en 1715 et 1745.
Les Basses Terres d’Ecosse plutôt hostiles aux menées Jacobites figurent pourtant en bonne place sur la liste des sympathisants, à la strophe 22 : c’est vraiment toute l’Ecosse qui se rangerait sous l’étendard de Charles si celui revenait. D’ailleurs à deux reprises, il est dit que toute la chrétienté soutient sa cause, ce qui est à n’en pas douter, de la pure propagande.

[4] On peut s'étonner que l'escarmouche de Clifton, le 18 décembre 1745, soit citée comme un exemple éclatant de "foulage et feutrage" à la mode Jacobite, plutôt que Prestonspan ou Falkirk. Le peu que l'on sait sur les agissemens d'Alexandre McDonald pendant la campagne est tiré d'un récit reproduit par l'Evêque Forbes dans son manuscrit "Lyon in Mourning". On y apprend qu'il fut l'un des premiers à monter à bord du Du Teilley (Doutelle). Si l'on en croit le récit anonyme du soulèvement publié dans les "Lockhart Papers" et intitulés "Journal et mémoires de l'expédition du Prince Charles ... par un officier de l'armée des Highlands" (dont il est sans doute lui-même l'auteur), Alexandre McDonald fut non seulement engagé comme professeur de gaélique du Prince, mais aussi comme capitaine dans le Régiment de Clanranald, tout le temps que dura le soulèvement. C'est à peu près tout ce que nous savons de sa carrière miliataire. Dans le poème "Oran Luaidh no Fùcaidh" (Un Chant de foulage, S07), strophes 14 et 15, il fait allusion à son engagement dans ces opérations. Sur la base du présent chant, nous pouvons supposer que, comme un autre poète gaélique, John Roy Stewart, il participa à l'escarmouche dont le chef Cluny McPherson a fait un compte-rendu circonstancié.
Le lieutenant-colonel de dragons Philipp Honywood (vers 1710- 1785) fut l'un des quatre officiers "hanovriens" blessés à Clifton. Il fut fait prisonnier par les Jacobites.
Clifton revendique l'honneur d'être la dernière bataille terrestre disputée sur le sol anglais (abstraction faite d'un combat qui opposa l'équipage d'un bombardier allemand abattu à un détachement des London Irish Rifles à Graveney Marsh, dans le Kent, en 1940).

[5] Carmichael, « Fort St-Michel » était le nom d’un village écossais du Lanarkshire, au sud-est de Glasgow. Ce nom sert à désigner un « sept » (famille alliée) du clan Stewart d’Appin (nord-est d’Oban) dont le nom gaélique est « Mac Ghille Mhicheil » (Fils du Serviteur de Saint Michel, génitif : Mhic…). On peut supposer qu’Alexandre McDonald a utilisé la mélodie d’un chant qui portait déjà ce nom : « Le drap de Carmichael ».
Cependant à la strophe 3, il est question non plus du destinataire du drap, mais du terme à respecter pour sa livraison : « An Fhéill-Micheil », la Saint-Michel, en anglais,« Michaelmas », le 29 septembre, une des quatre échéances (four terms) de l’année légale en Grande Bretagne. Il s’agit de souligner l’urgence de la tâche à accomplir : mettre sur pied une nouvelle insurrection.

précédent suite