Oran do Bhlar Na H-Eaglaise Brice

Le Donnchadh Ban Mac an t-Saoir

A Song on the Battle of Falkirk (17th January 1746)
Chant sur la Bataille de Falkirk (17 janvier 1746)

by/par Duncan Ban MacIntyre

Tune - Mélodie

(the same pentatonic tune as Alexander of Glengarry)
Sequenced by Christian SouchonA SONG ON THE BATTLE OF FALKIRK [1]

1. Once while we, the Whiggish army'
Were down on the Scottish Lowlands,
Chanced the Rebels to come on us'
FoIk whose company liked we little ;
When they put the retreat on us'
And pursued us to make slaughter,
If we had not used our feet well
Ne'er again had we fired musket.

2. Happily we did go forward
That we might Prince Charles encounter.
We thought, to get the better of him,
We had but to go and seek it;
When they smote upon each other
High we'd leap as we retreated'
And we rushed across the river, [2]
To our neck's height in the water.

3. When we put on our equipment
That we might repulse the Rebels,
We ne'er believed, until we yielded,
That ourselves 'twas shouid be routed;
Just as sheep rush down a glen-side,
When the sheepdog's set upon them,
Thus it was the folk were scattered
On the side which we belonged to.

4. And when the foe had come and shown us
That to meet them was no pleasure,
'Twas the Lowland troop that lost most. [3]
Death and slaughter they receivèd;
We did flee from unknown country
When a third of us had fallen,
Ne'er again shall I go forward
To the Whiggish King's assistance.

5. Shod and bridled were the horses,
In troops well-girthed, thonged, and skittish,
And the men were armed and well-trained,
Specially prepared for battle;
When Clan Donald happened on them,
They engaged them on the hillside,
And many a man lay hacked and wounded
On the meadow after falling.

6. Terror in the rout did strike us,
When the host broke down the hill-slope,
There was Prince Charles with his Frenchmen [4]
Full of eagerness to catch us;
Not a word of command did we get [5]
Telling us to strike our foemen,
But leave to scatter everywhere'
And some of us have not yet got it.

7. And when I had come back homewards,
Back to Archie of the Crannach, [6]
He was then as cross and surly
As a badger in his burrow;
He was woeful at that moment
That he had no arms to draw forth,
Great his loss, that he was lacking,
His grandsire's ancestral broadsword.

8. Mighty iron with small edge to it,
That describes the sword completely,
It was pliant, starting, notchy,
And its neck was curved and crooked;
I was bruisèd on my thigh-side
After carrying it while marching,
Heavy as a pole of alder,
Woe to him who asked 'twere lucky.

9. When they gathered in their hundreds
On that day ou Falkirk hillside,
'Twas the English [7] who retreated,
They it was who had to hurry;
Though indeed I lost that moment
The Chieftain of Clan Fletcher's broadsword,
Jagged weapon of misfortune,
'Twas like a stick for turning bannocks. [8]

10. A tool unchancy and rust-eaten
That never rendered proper service,
Little loss do I account it
That at evening time I missed it;
The black sword that needed scouring,
All one side was sooty-clouded,
Little was its worth, the bender,
Worst of any warlike weapon.

11. The gap-edged broadsword of the cowards
Who ne'er gave blows or fought in battle,
Not in all the world its fellow,
Pity him who used it fighting;
Black sword, weapon of disaster,
Lacking girdle, sheath. and crampet,
Pointless, edgeless, too, and hiltless,
Pity whom in danger had it.

12. I took with me the notchy weapon,
A poor tool in time of hurry,
I was carrying it by my thigh-side,
Alas, I brought it from the steading;
Thrust or stab it would do neither,
Nor had it got strength for cutting,
Worst of every sort of weapon
Having rusted on the rafters.

13. Argyll's gentry folk collected
A mighty army of Militia
And they went to meet Prince Charlie,
Hoping that his camp they'd ruin;
Many a man there was in that place
Who, unlike me, was not saved,
Though I left my broadsword lying
On the battlefield of Falkirk.

Translated by John Lorne Campbell in "Highland Songs of the '45" (1932)
ORAN DO BHLAR NA h-EAGLAISE BRICE [1]

1. Latha dhuinn air machair Alba
Na bha dh'armailt aig a'Chuigse,
Thachair iad oirnne na Reubail,
'S bu neo-éibhinn leinn a' chuideachd;
'N uair a chuir iad an ratreud oirnn,
'S iad 'nar déidh a los ar murtadh,
Us mur deanamaid feum le'r casan
Cha tug sinne srad le'r musgan.

2. 'S a'dol an coinneamh a'Phrionnsa
Gum bu shunndach a bha sinne,
Shaoil sinn gum faigheamaid cùis deth,
'S nach robh dhuinn ach dol dh'a sireadh;
'N uair a bhuail iad air a chéile
'S ard a leumamaid a'tilleadh,
'S ghabh sinn a mach air an abhainn
'S dol g'ar n-amhaich anns an linne. [2]

3. An am do dhaoinibh dol 'nan éideadh
Los na Reubalaich a thilleadh,
Cha do shaoil sinn, gus na ghéill sinn,
Gur sinn féin a bhithte 'g iomain;
Mar gun rachadh cù ri caoraibh,
'S iad'nan ruith air aodainn glinne,
'S ann mar sin a ghabh iad sgaoileadh
Air an taobh air an robh sinne.

4. 'S an uair thàiinig càch 's a dhearbh iad
Gum bu shearbh dhuinn dol 'nan cuideachd,
'S è 'n trup Gallda [3]'g an robh 'chall sin,
Fhuair iad aur marbhadh 's am murtadh;
'S ann a theich sinn as na cianaibh
An déidh trian againn a thuiteam,
'S cha téid mi tuilleadh gu dilinn
Chuideachadh le Righ na Cuigse.

5. Bha na h-eich gu cruidheach, srianach.
Giortach, iallach, fiamhach, trupach,
'S bha na fir gu h-armach, fôghluimt',
Air an sônrachadh gu murtadh;
'N uair a thachair riu Clann Domhnuill,
Chum iad comhdhaii air au uchdan,
'S lionmhor spôltaich a bha leônta
Air an lon an déidh an tuiteim.

6. Dh'éirich fuathas anns an ruaig dhuinn
'N uair a dh'aom an sluagh le leathad,
Bha Prionns' Teàrlach le'chuid Frangach, [4]
'S iad an geall air teachd 'nar rathad;
Cha d'fhuair sinn focal comanndaidh [5]
A dh'iarraidh ar nàimhdean a sgathadh,
Ach comas sgaoilidh feadh an t-saoghail,
'S cuid againn gun 'fhaotainn fhathast.

7. 'S an uair thàinig mise dachaidh
Dh'ionnsaigh Ghill' Elasbuig o'n Chrannaich, [6]
'S ann a bha e on sin cho fiadhta
Ri broc liath a bhiodh an garaidh;
Bha e duilich anns an am sin
Nach robh ball aige r'a tharruing,
'S mor an diùbhail na bha dhith air,
Claidheamh sinnsireachd a sheanar.

8. Môran iaruinn air bheag faobhair
Gum b'è sud aogas a'chlaidhimh,
'S è gu lùbach, leumnach, bearnach,
'S bha car cam ann enns an amhaich;
Dh'fhàg e mo chruachann-sa brùite
Bhith 'ga ghiùlan feadh an rathaid,
'S è cho trom ri cabar fearna,
'S mairg a dh'fhairdeadh an robh rath air.

9. 'N uair a chruinnich iad 'nan ceudan
An 1à sin air Sliabh na h-Eaglais',
Bha ratreud, air luchd na Beurla, [7]
'S ann doibh féin a b'éiginn teicheadh;
Ged a chaill mi anns an am sin
Ciaidheamh ceannard Chloinn' an Fhleisdeir,
Claidheamh bearnach a' mhi-fhortain,
'S ann bu choslach è ri greidlein. [8]

10. Am ball-teirmisg a bha meirgeach,
Nach d'rinn seirbhis a bha dleasnach,
'S beag an diùbhail leam r'a chunntadh
Ged a dh'iorindraich mi mu fheasgar;
An claidheamh dubh nach d'fhuair a sgùradh,
'S neul an t-sùith air a leth-taobh,
'S beag a b'fhiù è, 's è air lùbadh,
'S gum b'è diùgha de bhuill-deis'è.

11. An claidheamh braoisgeach bh'aig na daoine
Nach d'rinn caonnag's nach tug buillean,
Cha robh 'aogas air an t-saoghal
'S mairg a shaothraich leis an cumasg,
An claidheamh dubh air an robh an t-aimhleas,
Gun chrios, gun chrambait, gun duille,
Gun roinn. gun fhaobhar, gun cheann-bheart,
Is rnairg a thàrladh leis an cunnart.

12. Thug'mi leam an claidheamh bearnach,
'S b'olc an àsuinn è 's a'chabhaig,
Bhith'ga ghiùlan air mo shliasaid,
'S mairg mi riamh a thug o'n bhail' è;
Cha toir e stobadh no sàthadh,
'S cha robh e làidir gu gearradh,
Gum b'è diùgha de bhuill-airm è,
'S è air meirgeadh air an fharadh.

13. Chruinnich uaislean Earraghàidheal
Armailt làidir de mhilisi [9]
'S chaidh iad mu choinneamh Phrionns' Teàrlach,
'S dùil aca r'a champ a bhristeadh
'S iomadh fear a bh'anns an àit 'ud
Nach robh sàbhailt mar bha mise,
Ged tha mo chlaidheamh air 'fhàgail
Ann am Blàr na h'-Eaglais' Brice.
CHANT SUR LA BATAILLE DE FALKIRK [1]

1. Un jour que par les Basses Terres,
Soldats des Whigs, nous avancions,
Les rebelles nous rencontrèrent
Qu'avec grand soin nous évitions.
Ils nous firent battre en retraite,
Devant eux hurlant à la mort.
Nos pieds servirent bien leurs maîtres:
Nous avons nos mousquets encor.

2. Nous voulions rencontrer le Prince;
C'est dans ce but que nous marchions.
Nous pensions le danger bien mince:
"Qu'on le trouve et nous le vaincrons!"
Mais quand les coups sur nos dos pleuvent,
Voilà que nous faisons des bonds,
Si pressés de franchir le fleuve [2]
Que jusqu'au cou nous y plongeons.

3. Lorsqu'il proférait ses bravades
Sûr de mâter les révoltés,
Qui donc avant la reculade
Eût cru que nous serions défaits?
Quand ils ont le chien à leurs trousses
Les moutons dévalent le Glen,
Et nous, torturés par la frousse,
Nous fûmes dispersés de même.

4. Elle cessa, cette rencontre,
D'être une partie de plaisir,
Quand le 'Gallda' [3] vit que sa troupe
Serait la première à pâtir,
Tous nous fuîmes à l'aventure,
- Gisait mort un homme sur trois.
Moi je n'irai plus, je le jure
Défendre les Whigs et leur roi.

5. Ferrées et bridées nos montures,
Nos ceinturons bien astiqués,
Nous abordions cette aventure
Certains d'être au mieux préparés.
Mais le Clan Donald nous fait face,
Lequel charge à flanc de coteau.
Plus d'un reste, quand la mort passe,
Sur le pré, gisant sur le dos.

6. Puis la peur se change en panique
Lorsque, dévalant du sommet,
Le Prince Charles lance sa clique
De Français [4] pour nous capturer;
Nous n'avons jamais reçu l'ordre [5]
De résister à l'ennemi,
Mais de s'enfuir, piteuse horde,
Au plus grand nombre l'on permit.

7. Rentré chez moi, je me présente
Au sieur Archibald de Crannach. [6]
Lui, comme un blaireau dans son antre,
Irrité, renfrogné, m'attaque:
Furieux d'avoir de son sabre
A faire désormais son deuil.
La perte était irréparable:
Il le tenait de son aïeul!

8. Acier pesant, médiocre tranche:
Tel était le sabre en question.
Ebréché, branlant sur son manche,
Une garde à califourchon
Qui me pénétrait dans la cuisse
Quand il pendait à mon côté,
Lourd comme une masse de suisse.
Je plains qui l'a récupéré!

9. Quand, après s'être par centaines
Sur le mont de Falkirk groupés,
On a vu fuir à perdre haleine
Tous ces héros parlant anglais, [7]
C'est alors, oui, je le confesse,
Chef Fletcher, que j'abandonnai
Ton sabre ébréché qui, du reste,
N'était qu'un bâton pour touiller. [8]

10. Improbable outil que la rouille
Rendrait bien impropre à servir,
Peut m'importait qu'on m'en dépouille
Il m'aurait gêné pour courir!
Sabre noir qu'en vain l'on décape,
Enduit de suie sur un côté,
Tu fus, 0, misérable râpe,
La plus mauvaises des épées!

11. Sabre édenté, couard immonde,
Toi qui ne fus d'aucun combat,
Nul n'est aussi vil en ce monde.
Malheur à qui compte sur toi!
Sombre épée, sinistre vestige,
Sans lanière, happe, étui ni rien,
Sans pointe, arête, garde ou tige,
Ton nouveau maître, je le plains!

12. Cette piteuse garniture,
Fut dans l'urgence un vrai fardeau.
Elle pendit à ma ceinture
Jusqu'à sa sortie du fourreau.
De frapper d'estoc ou de taille
Incapable elle s'avéra
C'était la pire des ferrailles
Qui sur un râtelier rouilla!

13. Nobles d'Argyll, votre Milice [9]
Rassemblait des foules de gens
Chargés de poursuivre le Prince,
Afin d'anéantir son camp.
Mais plus d'un en ces lieux macabres
Laissa sa vie pour n'avoir pas
Abandonné son large sabre
Et quitté Falkirk comme moi!

(Trad. Ch.Souchon (c) 2009)

[1] The Battle of Falkirk was fought on l7th January 1746, and resulted in a complete victory for the Jacobites. General Hawley' the commander of the Hanoverian army, had always professed contempt for the Highlanders, and spent the morning of the 17th in dalliance with Lady Kilmarnock, although aware that an attack was probable. The Highlanders made for an eminence called Falkirk Muir two miles south-west of Hawley's camp' and when Hawley eventually was informed of this, he ordered his troops to make for the same eminence and if possible occupy it first. The Hanoverian artillery became bogged apparently through the treachery of the Falkirk carters who had been pressed into service -and a strong wind blew in their faces. In the race for Falkirk Muir the Prince's troops won, and Hawley was obliged to take lower and less advantageous ground. Hawley ordered his dragoons to begin the attack, but at the first Highland volley they turned and fled. Following this, the right wing of the Prince's army, consisting of the MacDonalds and the Camerons, made such a charge that the Hanoverian army was completely dispersed, fleeing with such rapidity that the Highlanders lost touch with them. Hawley's entire camp was captured. (Robert Chambers, History of the Rebellion in Scotland 1745-1746, pp. 222-246). Maclntyre's two poems on the battle give an eloquent idea of the panic that overcame the Hanoverian army.

[2] The River Avon.

[3] "Gallda"= Lowlands. Ligonier's and Hamillon's dragoons suffered most. The Highland troops, including the Argyllshire Militia, were in reserve, and got. well away, as Maclntyre tells in the next song.

[4] The French regiment under Lord John Drummond was in the second line on the left of the Prince's army.

[5] "Not a word of command..." Cf. Lowland Garb stanza 6 and n.

[6] Archibald Fletcher of Crannach (see Authors/Duncan Ban)'

[7] "Luchd na Beurla" 'folk of the English speech' would include the Lowland Scots.

[8] Greidlein, a stick for turning bannocks on the girdle in baking (E. Dwelly's Gaelic dictionay).

[9] The Argyllshire Militia, 1000 strong, under the command of Lieut.-Colonel John Campbell of Mamore, later fifth Duke of Argyll, fought at Falkirk and Culloden for the Hanoverians and later helped to round up the Jacobites in Lochaber.

These notes are taken from John Lorne Campbell's 'Highland songs of the '45'.
[1] La bataille de Falkirk fut disputée le 17 janvier 1746 et se solda par une victoire complète des Jacobites. Le général Hawley qui commandait l'armée hanovrienne affichait un profond mépris des Highlanders et passa la matinée du 17 à faire sa cour à Lady Kilmarnock, alors qu'il savait une attaque probable. Les Highlanders se dirigèrent vers une éminence appelé Falkirk Muir à 3 km au sud-ouest du campement de Hawley et quand ce dernier en fut enfin informé, il donna l'ordre à ses troupes d'aller vers la même éminence, et, si possible, de l'occuper en premier. L'artillerie hanovrienne s'embourba -une vengeance, semble-t-il des charretiers de Falkirk qui avaient été réquisitionnés de force - et un vent violent lui soufflait dans la figure. Dans la course à l'occupation du tertre de Falkirk, les troupes du Prince l'emportèrent et Hawley fut contraint d'occuper un terrain en contrebas, moins favorable. Hawley donna l'ordre d'attaquer à ses dragons, mais dès le premier assaut des Highlanders, ils rebroussèrent chemin et s'enfuirent. C'est alors que l'aile droite de l'armée du Prince, composée des clans McDonald et Cameron chargea de façon si véhémente que les Hanovriens s'enfuirent dans le plus grand désordre, si précipitamment que les Highlanders perdirent le contact. Le campement de Hawley tout entier fut pris. (Robert Chambers, Histoire du soulèvement de 1745-1746, pp 222-246). Les 2 poèmes que composa McIntyre à ce sujet sont un témoignage éloquent de la panique qui s'empara de l'armée hanovrienne.

[2] L'Avon.

[3] "Gallda"= Lowlands. Les dragons de Ligonier et de Hamilton subirent les plus lourdes pertes. Les troupes de Highlanders, dont la milice d'Argyllshire, étaient en réserve et s'en tirèrent assez bien, comme McIntyre nous l'apprend dans le second chant.

[4] Le régiment français commandé par Lord John Drummond était en deuxième ligne à l'aile gauche de l'armée du Prince.

[5] "Nous n'avons pas reçu d'ordre..." Cf. le costume des Basses-Terres strophe 6 et s.

[6] Archibald Fletcher de Crannach (Cf. "Burns &co./ Duncan Ban).

[7] "Luchd na Beurla", "gens de langue anglaise" inclut les gens des Basses Terres.

[8] "Greidlein" désigne un bâton utilisé lors de la cuisson des "bannocks" (galettes de gruau).

[9] La Milice d'Argyll comptait 1000 hommes sous le commandement du lieutenant-colonel John Campbell de Mamore, qui fut ensuite le 5ème Duc d'Argyll. Elle combattit à Fallkirk et à Culloden pour les Hanovriens, avant de participer à la chasse aux Jacobites en Lochaber.

Ces notes sont tirées des 'Chants des Highlands de 1745' de John Lorne Campbell.


précédent suite