Oran an aghaidh an eididh Ghallda

Le Iain Mac Codrum

A Song against the Lowland Garb - Chant contre le costume des Basses-Terres

by/par John McCodrum [1]

Tune - Mélodie

Sequenced by Christian Souchon

According to Patrick Turner's "Comhchruinneacha do dh'Orain Taghta Ghaidhealach", Edinburgh, 1813, the tune matching this text is titled "Marbhrann na h-Aigeannaich" (spelled "Marbhrann na h-Aigionnaich" by JL Campbell).
Here this unknown "funeral oration" is replaced by "Uaill Cuma Eogan Ruaid Ua Niall", (Lament for Owen Roe O'Neill) allegedly composed by the blind Irish harper Turlough O'Carolan (1670 - 1738), as stated for instance by Edward Bunting (1773 - 1843) in his "General Collection of the Ancient Irish Music", Dublin, 1796. O'Neill was an Irishman who fought against Cromwell's Roundheads and died in 1649.
Source: The Fiddler's Companion (See Links).
Selon Patrick Turner dans ses "Comhchruinneacha do dh'Orain Taghta Ghaidhealach", Edimbourg, 1813, le morceau qui va avec ce texte est intitulé "Marbhrann na h-Aigeannaich" (orthographié "Marbhrann na h-Aigionnaich" par JL Campbell).
Cette "Oraison funèbre" inconnue est remplacée ici par une autre lamentation, celle de Owen Roe O'Neill (Uaill Cuma Eogan Ruaid Ua Niall), dont on assure qu'elle fut composée par le harpiste aveugle irlandais, Turlough O'Carolan (1670 - 1738), C'est ce qu'indique par exemple Edward Bunting (1773 - 1843) dans son "Recueil général de musique ancienne irlandaise", Dublin, 1796. O'Neill était un Irlandais qui combattit contre les Têtes Rondes de Cromwell et mourut en 1649.
Source: The Fiddler's Companion (Cf. Liens).


Sheet music - PartitionA SONG AGAINST THE LOWLAND GARB

1. I am sick at heart, I am tired and full of sorrow,
Bonds are on my limbs, I cannot move a footstep. (twice)
Cursed be the King who took the plaids away,
May he damnèd be since our hose he lengthened;
Though the stocking's long, and widely as it covers,
Better the short hose, not a span [1 bis] from heel or garter.

2. Thou orderedest our coat to be a kind of cassock,
And thou gav'st us shoes that our feet are hurting;
Our tribute thou'st increased, our goods thou hast diminished,
Worthless thou hast left us; we are down for ever.
Thou'st given us the trousers, tight about our kneecaps,
Better the loose plaid, the light and open clothing.

3. Poor is our night-clothing, to be swathed in folding black coats,
Our legs we cannot stretch, sleep itself forsakes us;
Better joy of mind, in th' single cloth ten yards long
Which we'd put into the kilt when we rose at morning;
That's the handsome clothing that would keep the wind and rain off,
Cursed be now and ever he who forbade its wearing. [2]

4. There's no better clothing for the summer than the tartan,
Light it is and cheerful when the snow is falling
Once it was the clothing of the active heroes
Bitter their complaining since it's taken from them;
The garb that once protected every handsome Gael
God ! 'twas an injustice to decree its abolition'

5. Not a mother's son you saw on street or on parade-ground
Finer than the GaeI, of truly splendid presence;
Kilted tartan wearing' his sword behind his buckler'
His pistols so well oiled the flint straightway fires the priming;
His shield upon his shoulder, his slim gun beneath his armpit,
No foreigner alive but would expire before the vision.

6. Splendid 's the blue bonnet o'er wild locks in war-time'
The short coat and the kilt, leaving the thighs naked'
Going into battle, wounding, striking, rending,
Cutting down the red-coats, scattering their marrow;
The mighty strength of the heroes, putting swords unto their testing
Would Lowlanders destroy, leave their heads their necks a-lacking.

7. When the Gaels assemble in the time of fighting,
With their keen-edged Spanish swords and their shining helmets,
Dearly they'll repay their debts in blood and gore,
Not a penny owing for Culloden will be left then;
Each one who was spoiled and each one who was captured
Will find the folk that hate them to take their best revenge on.

8. When the men of Scotland indeed shall hear your trumpet,
Quickly they'll assemble beneath thy waving banner;
MacDonalds [3] as of old, the boldest in the charge,
Tailors of red-coats, though they won't repair them'
With their keen-edged tempered broadswords, splitting skulls asunder,
For each check in their tartan a foe's head shall be severed.

9. Keenly I'm resenting that our clothing's form is changèd,
But I'll see its vengeance at the gates of London
By the handsome young men, venturesome as lions,
Who'll strike George with terror not to be endurèd;
When he has gone homewards, and the young Prince is chosen,
Charles will be our King, and the plaids in better favour.

10. Earnest prayer we'll offer, and help will be coming,
Ten thousand French will come, at their feet will the ball be,
Charles will be their leader, ready for the slaughter,
Armed in every way' to waulk the cloth from Cataibh ;[4]
And when the sow's been singed and her brood of piglings salted,
The broadsword and the plaid ne'er again will be forbidden.

Transl. from the Gaelic by John Lorne Campbell,
"Highland Songs of the '45" - 1932)
ORAN AN AGHAIDH AN EIDIDH GHALLDA

1. THA mi cràiteach tinn,'s tha mi sgith, làn dochair,
Ceangalair mo bhuill, cha dean mi ceum coiseachd; (bis)
Mallachd air an Righ thug ua breacain dhinn
Guidheam air beul sios o'n a shin e'n t-osan;
Ged thà an stocainn fada us i'na cochull farsuing,
B' anns' an t-osan gearr nach biodh réis o'n t-sàil's o'n ghartan.

2. Dh'orduich thu ar côt' a bhith 'na sheôrsa casaig
Us luthaig thu ar bràgan bhith leàn ar casan;
Mheudaich thu ar cis us ltrghdaich thu ar ni,
Us dh'fhàg thu sinn gun phris; cha n-eil direadh againn.
t hug thrr dhuinn a' bhriogais, theannaich thu ar n-iosgaid,
B'anns'am breacan sgaoilte, aodach aotrom, sgiobalt'.

3. Is olc a'chulaidh oidhche a bhith an luib na casaig,
Cha n-fhaigh cas a shineadh, 's cha n-fhaigh sinn cadal;
B'fhearr an srôlas inntinn 'sna deich slàtan aon-fhillt'
Chuireadh sinn 'san fhéileadh an am éirigh 'se mhaduinn;
Sud an t-aodach dreachmhor chumadh gaoth us fras uainn
Mallachd an dà shaoghail do'n aon a chuir as è.

4. Cha n-eil culaidh shamhraidh as fearr na am breacan,
Tha e aotrom fonnmhor an am an t-sneachda;
Bha e gréis mar chomhdach aig na gaisgich lôthmhor
Is acaineach an comhradh o nach eil e aca;
'Chulaidh bha cur fasgaidh air gach Gàidheal gasda
Righ ! bu mhtir am beud le pleid a chur a fasan.

5. Cha n-fhaca thu mac màthar air sràid no faiche
As deise na m&c Gàidheil bu shàr-mhaith pearsa;
Breacan air le'n fhéileadh 's a chlaidheamh air chùl sgéithe'
Le 'dhagaichean cno gleusda nach éisrl iad sradag;
Sgiath air gual a' ghaisgich, cuilbhear caol fo 'achlais,
Cha n-eil Gall'san t-saoghal nach caochladh r'a fhaicinn.

6. Is maith thig boineid ghorm air chùl borb an cogadh,
Côta gearr us féileadh us na sléisdean nochdte,
Dhol an làthair cruadaii gu fuilteach, nimheil, buailteach,
A liodairt nsm fear ruadha, bhiodh an smuais 'ga fosgladh;
Neart treun nan curaidh, cur nan lann gu fulang,
Ilhiodh luchd nan cesag millte us an cinn a dhith âm muineal.

7. An uair chruinneachas na Gàidheil an làthair troda
Le "n geur-lannan Spàinnteach 's an dearrsadh chlogaid'
Pàidhidh iad gu daor nnn am fuil us en gaorr,
Us cha bhi bonn gun dioladh de bhl\r Chùil-lodair;
Cha n-eil fear a chreachadh no neach a chaidh a ghlacadh
Nach faigh an luchd mi-rùin gu ragha diol thoirt asda.

8. An uair chluinneas fir na h-Alba gu dearbh do chaisrneachd
I'héid iad neo-chearbach fo dhealbh do bhrataich;
Domhnullaich bu dual, as dàine théid'san ruaig,
Tàillearan clô ruaidh, ged nach fuaigh iad sracaidh;
Le 'n cruaidh-lannan sgaiteach snaidheadh chluas trs chlai-geann,
Us gum bi àireamh cheann air a h-uile ball 'sa bhreacan.

9. Gur h-oil leam ar n-éideadh bhith air caochladh cumaidh,
Ach chi mi bhith 'ga dhioladh mu gheata Lunnainn
Leis na fleasgaich bhôidheach chluicheas mâr na ledmhainn
Chuireas geilt air Deôrsa as nach faod e fuireach;
'N uair a théid e dhachaidh us am I'rionns' ôg a ghlacadh,
Bidh Teàrlach'na righ as feairrde pris nam breacan.

10. Ni sinn urnuigh dhichiollach us gheibh sinn taice,
Thig deich mile Frangach us bidh am 'ball fo 'n casan'
Bidh T eàrlach mar cheann orr' le gleôis chasgraidh,
Armailteach gu leôir, a luaidheas an clô Catach;
Us'n uair théid a' mhuc a dhathadh's a cuid uircean shailleadh
Air claidheamh no air breacan cha biri tuilleadh bacaidh.

Source: Orain Ghàidhealach mu Bhliadhna Theàrlaich
deasaichte le Iain Latharna Caimbeul (1932)

CONTRE LE COSTUME DES BASSES-TERRES

1. Je suis consterné, par autant de bêtise,
Les jambes entravées, je ne puis faire un pas. (bis)
Honte à ce roi qui prit notre plaid par traitrise,
Qu'il soit maudit d'avoir allongé mes bas!
Plus d'un empan [1 bis] entre talon et jarretière! Quoi qu'ils couvrent,
Ils ne valent pas nos bas d'autrefois.

2. Toi qui voulus que nous portions la "casaque",
Et mettions des souliers, qui nous font mal aux pieds.
Vois: nos biens diminuent, quand croissent les taxes
Nous voilà sans un sou, ruinés à jamais.
Emprisonnés dans ces culottes-genouillères qui n'ont guère,
Quel malheur, l'ampleur du plaid léger!

3. Dans ces noirs linceuls, quiconque s'enveloppe,
La nuit, son pied dépasse et le sommeil le fuit.
L'esprit était en joie dans dix coudées d'étoffe
Dont nous formions un kilt quand mourait la nuit.
Beau costume, qui fus du vent, et de la pluie seul antidote,
Que celui qui te bannit, soit maudit! [2]

4. L'été rien ne valait cette humble tiretaine;
Quand il neigeait, ce drap nous préservait du froid.
Sa perte justifie que nos héros se plaignent:
C'était l'écrin dont ils enchâssaient leurs exploits.
Ce costume incarnait l'élégance gaëlle.
Décréter qu'il est mort outrage le bon droit!

5. Vit-on jamais dans les rues et dans les parades
D'humains mieux habillés et port plus majestueux?
Ces plaids troussés en kilts, ces épées sous les targes
Ces pistolets huilés et prêts à faire feu,
Sous l'aisselle cette couleuvrine en écharpe:
En expirant, plus d'un vit ce spectacle affreux!

6. Et les bleus bonnets qui couronnaient les tignasses
Les manteaux courts, les kilts qui laissaient voir la chair
S'en allaient joncher le champ d'honneur de carcasses,
Fauchant l'Habit rouge et versant sa moelle à terre...
Les gens du Bas-Pays craignaient leur folle audace,
D'être décapités par leurs grands cimeterres.

7. Si les Gaëls un jour s'assemblent pour la guerre,
Avec sabres d' Espagne et casques scintillants,
Leurs débiteurs devront, de sanglante manière,
Payer jusqu'au dernier liard. A Culloden
Ceux qu'ils ont spoliés ou qu'ils emprisonnèrent
Trouveront un vengeur qui répandra leur sang.

8. Tous les hommes d'Ecosse au son de la trompette
Rejoindront l'étendard qui flotte avec fierté.
Les Mac Donald [3] bien sûr paraderont en tête,
D'Habits rouges tailleurs bien lents à ravauder!
Leurs sabres acérés seront tous de la fête:
Pour chaque carreau sur leur plaid, un chef tranché!

9. Et l'abandon du plaid, cette vive blessure
Aux portes de Londres, crois-moi, sera vengé,
Beau jeune homme, quand tu reprendras l'aventure,
Inspirant au roi George un effroi mérité.
Rentré dans ses foyers, à toi, l'investiture,
Prince, à toi la couronne! A nous autres, le plaid!

10. Oui car nous obtiendrons, à force de suppliques,
De dix mille Français au combat préparés,
Avec Charles à leur tête, une aide stratégique:
Le drap de Sutherland enfin sera foulé. [4]
Une fois tuée la truie, ses gorets en saucisse,
Nul ne quittera plus son sabre, ni son plaid!

(Trad. Ch. Souchon (c) 2009)

The following notes are taken from "Highland Songs of the '45" by John Lorne Campbel, 1932.

[1] John McCodrum, in Gaelic known as Iain Mac Fhearchair, lived and died in the island of North Uist. He was, in the technical sense of the term, "illiterate" (he never learned English and no education was available in his own language), and does not seem to have followed any particuler occupation other than that of family bard to Sir James McDonald of Sleat. The McDonalds of Sleat and their followers took no part in the Rising, but McCodrum's vigorous present poem shows clearly where his own sympathies lay.
McCodrum in his lifetime enjoyed a considerable reputation as a wit and a poet, and he composed a large number of poems, consisting of satires (or rather lampoons), elegies, patriotic verse, and didactic songs; but as he was unable to write, and no one took down his poems from his own recitation, many of them have been lost, and those surviving have all suffered some degree of corruption which may be taken as an indirect tribute to its popularity.
McCodrum made a brief appearance in the Ossianic controversy which is not without its humorous side. In 1760 James McPherson visited Uist... in search of Ossianic verse, and met there MacCodrum, of whom he asked
'A bheil dad agaibh air an Fheinne,' wishing to say: 'Do you know anything of the Fianna?' but actually importing, 'Do the Fianna owe you anything?' 'Cha n-eil,' replied McCodrum, 'agus ge do bhiodh cha ruiginn a leas iarraidh a nis,' 'No, and if they did it would be useless to ask for it now' ; a dialogue'which illustrates at once McPherson's imperfect Gaelic and McCodrum's quickness of reply. In October 1763 Sir James McDonald wrote to Dr Blair in Edinburgh about Ossianic poetry, saying, 'the few bards that are left amongst us, repeat only detached portions of these poems. I have often heard and understood them, particularly from one man called John McCodrum, who lives on my estate in North Uist. I have heard him repeat, for hours together, poems which seemed to me to be the same with McPherson's translations". None of McCodrum's Ossianic verses have survived him.
McCodrum was a personal friend of the poet Alexander McDonald, who did not scruple to print two of McCodrum's poems (A Song to Old Age, and a Dialogue between a Friend and a Foe of the Whisky) in his
Ais-Eiridh, and under his name. McCodrum's style and vocabulary show considerable signs of McDonald's influence. Had he received an education, and not spent nearly all his life in one island, McCodrum might have gained a much higher reputation, for he possessed a keen wit and a forceful manner of expression. No separate edition of his poems has ever been published, but twenty-four of them appear in the Uist Bards, edited by the Rev. A. McDonald of Kiltarlity.

[1 bis] A span was a unit of length based on the width of the expanded human hand (usually taken as 9 inches)
The site "www.highlandclans.co.uk" advertising Highland clothing asserts: "Most people now would prefer the top of the hose to a maximum height of 3 fingers below the knee cap; other prefer it lower and suggest 5 fingers instead".

[2] "The old Highland dress was a (saffron)
leine or shirt, a plaid thrown over the shoulders, and brought to the knees all round in plaits and also belted, a bonnet (sometimes) and brogues made of skin, sometimes with hose; knees always bare. . , . The modern kilt is merely the lower half of the braecan or feile (the plaid) cut off from the upper, a jacket being made of the upper. When this improvement took place - when the kilt or philabeg was invented- is not known to a hundred years. It was during the Lowland wars of the seventeenth and eighteenth centuries." McBain, in a note to the Highlanders Of Scotland. See also "The Proud Plaid".

[3] The McCodrums were a sept of the McDonald.

[4] i.e., to rout the folk of Sutherland, who were Hanoverians. McCodrum expresses the hope that the next expedition will come properly prepared, in contrast with the actual arrival of the Prince in Scotland.
Les notes qui suivent sont tirées des "Chants des Highlands de 1745" de John Lorne Campbell, 1932.

[1] John McCodrum, en gaélique Iain Mac Fhearchair vécut et mourut dans l'île de North Uist. C'était au sens technique du terme, un "analphabète" (il n'apprit jamais l'anglais et il n'existait pas d'enseignement en gaélique). On ne lui connait pas d'autre métier que celui de barde attaché à la famille de Sir James McDonald de Sleat, lequel, ainsi que son clan, resta à l'écart du soulèvement de 1745. Mais le présent poème monte clairement où allaient les sympathies de McCodrum.
McCodrum connut de son vivant un grand succès en tant qu'homme d'esprit et poète et il composa bon nombre de poèmes, principalement des satires (ou plutôt des charges), des élégies, des vers patriotiques et des chants didactiques. Mais comme il ne savait pas écrire et que personne ne consigna ses poèmes par écrit alors qu'il les récitait, beaucoup d'entre eux furent perdus et ceux qui nous sont parvenus ont subi des déformations plus ou moins importantes qui témoignent indirectement de leur popularité.
McCodrum a joué dans la controverse à propos d'Ossian un rôle épisodique mais non dénué de sel attique. En 1760, James McPherson visita Uist... en quête de poésie ossianique et rencontra McCodrum à qui il demanda:
'A bheil dad agaibh air an Fheinne,'. Il voulait dire: 'Savez-vous quelque chose à propos des Fianna? mais sa phrase signifiait en réalité, 'Les Fianna vous doivent-ils quelque chose?' 'Cha n-eil,' répondit McCodrum, 'agus ge do bhiodh cha ruiginn a leas iarraidh a nis!' 'Non, et même si c'était le cas, il serait trop tard pour le leur réclamer à présent!' . Ce dialogue illustre à la fois le mauvais gaélique de McPherson et la vivacité de répartie de McCodrum. En octobre 1763, Sir James McDonald écrivait au Dr Blair d'Edimbourg à propos de la poésie ossianique: "Les quelques bardes qu'il nous reste ne savent plus que des bribes de ces poèmes. J'en ai souvent entendus et compris, de la bouche de l'un d'entre eux nommé, John McCodrum, qui habite sur mes terres à North Uist. Je l'ai entendu répéter, des heures durant, des poèmes ressemblant furieusement aux traductions de McPherson". Aucun poème ossianique de McCodrum ne nous est parvenu.
McCodrum était un ami personnel du poète Alexander McDonald, lequel n'eut aucun scrupule à s'approprier deux de ses poèmes (Chant des temps anciens, Dialogue entre ami et ennemi du whisky), qu'il cite sous son nom dans son
Ais-Eiridh (Renaissance du gaélique). Le style et le vocabulaire de McCodrum témoignent de l'influence de McDonald. S'il avait été instruit et quitté son île, il serait sans doute un auteur réputé à en juger par son esprit et la vigueur de son style. Il n'existe pas d'ouvrage consacré à ce seul auteur, mais 24 de ses poèmes sont reproduits dans les "Bardes d'Uist", recueil publié par le Rev. A. McDonald de Kiltarlity.

[1 bis] L'empan était une unité de longueur équivalente à 22 cm, soit la distance entre les extrémités du pouce et du petit doigt d'une main écartée.
Le site "www.highlandclans.co.uk" qui vend des vêtements des Highlands indique "La plupart des gens optent pour des chaussettes qui montent au maximum jusqu'à 3 doigts des rotules; d'autres optent pour des bas ne montant que jusqu'à 5 doigts des rotules".

[2] L'ancien costume des Highlands comportait une chemise teinte au safran (
leine), un plaid jeté sur l'épaule et dont la partie inférieure, plissée autour de la taille descendait jusqu'aux genoux, un bonnet (parfois), des brogues (souliers) de peau, et souvent des bas. Les genoux étaient toujours découverts... Le kilt moderne n'est autre que la moitié inférieure du plaid (braecan ou feile), détachée de l'autre moitié, laquelle fut remplacée par une veste. On ne sait pas, à cent ans près, à quand remonte le progrès vestimentaire que fut l'invention du kilt ou philabeg. Ce fut pendant les guerres des Lowlands aux 17ème et 18ème siècles." McBain, dans une note de ses Highlanders Of Scotland. Cf. aussi "Le Plaid superbe".

[3] Le clan McCodrum était un "sept" (affilié) des McDonald de Sleat.

[4] c.a.d. vaincre les gens du Sutherland, qui étaient des Hanovriens. McCodrum espère que la nouvelle expédition sera correctement préparée, contrairement à celle improvisée par le Prince en Ecosse.précédent suite