Oran nan Casagan Dubha

Le Rob Donn

A Song of the Black Coats - Chanson des manteaux noirs

by/par Rob Donn McKay

Tune : "Cumha Mhic Shimidh"

Sequenced by Christian Souchon

According to a note in "The Highland Songs of the '45" by John Lorne Campbell -1932, a different poem is described as composed to the air of "Làmh Dhé leinn, a dhaoine!". The Rev. Adam Gunn, editor of "Songs and Poems by Rob Donn McKay", Glasgow, 1899, quotes another tune, "'S mî 'g amharc Srath Chuaiche", which I failed to discover.
The missing tune is replaced by a slow bagpipe march from Cape Breton, Prince Edward Island, which is said to have been composed by one of the two pipers of Lord Lovat, the "Fox". The title translates as "Lord Lovat's Lament". The tune is also known as "Lament for the Highland Clearances".

Source: The Fiddler's Companion (See Links).
Selon une note insérée dans "Les chants des Highlands de 1745" de John Lorne Campbell - 1932, c'est un poème différent qui se chante sur l'air de "Làmh Dhé leinn, a dhaoine!". Le pasteur Adam Gunn, qui publia le recueil "Chants et poèmes de de Rob Donn McKay" à Glasgow en 1899 fait état d'une autre mélodie, "'S mî 'g amharc Srath Chuaiche", que je n'ai découverte nulle part.
La mélodie qui manque est remplacée ici par une marche lente pour la cornemuse qui a transité par Cap Breton, Île du Prince Edouard, et dont on affirme qu'elle est l'œuvre de l'un des deux sonneurs de Lord Lovat, dit "le Renard". Le morceau est également connu sous le titre de "Lamentation sur les Evictions des Highlands".

Source: The Fiddler's Companion (Cf. Liens).


Sheet music - PartitionA SONG OF THE BLACK COATS [1]

1. God be with us, my friends,
Why have you changed fashions,
Have you not e'en the freedom
To wear your own clothing ?
From the cry 'gainst the tartan
And the hose, I am thinking
That a friend of Prince Charles is
In the Parliament of England.

2. Beware now, King George,
Do'st thou mock thy supporters,
Making new regulations
To double their bondage ?
But since they're churls without honour,
Better strike them than spare them,
And fewer will serve thee
When the like again happens.

3. If thy Scots friends and foemen
Are to share the same hardships,
Then those who rose up against you
Took the choice that was better;
For they've a good friend behind them
Who has helped his supporters,
And those who went not to France with him
Got pensions when he left. [2]

4. There was no Highland officer
From sergeant to colonel,
Who lost not his commission
On their wrongful disbanding ; [3]
What last year you were given,
Though in drink it went quickly,
You'll repay the next twelvemonth
In the tax on glass windows. [4]

5. But a year back from now
One was not held a scholar,
Without King's Commission
To be a captain with honour;
They're dismissed now in scores
Not the richer by a dollar
But chased off to their homes
Like a dog with no collar.

6. But if you agree truly
To your growing decadence,
Though you once were so regal,
Your tributes have increasèd;
Well such cowards do merit
To be seen a-lamenting,
Casting off your plaids from you
And to black coats a-taking.

7. Woe is me for thee, Scotland,
How thy reason is provèd,
That the part thou hast chosen
Has been thy full ruin !
Greed the Government's read
ln you all who've turned to it,
And a bait they have given
To set you in conflict.

8. The English have taken
Their chance to afflict you,
That you may not be counted
As warriors longer;
But when you are lacking
Your arms and equipment,
You'll receive thorough searching,
And punishment quicker.

9. I am watching your trouble
As something unheard of,
The best part of your falcons
Are to kites now enchainèd; [5]
But, if you are lions
Retaliate quickly,
And make your teeth ready
Ere your mouths have been muzzled.

10. When the enemy's threatening
Comes again where it turned back,
Then 'tis my desire, comrades,
You will be 'midst the number
Who've so Highland a spirit
That that wrong they'll remember;
Till you turn in the river
For it's deeper before you.

11. Now, young Prince Charles Stewart,
Thou'rt the hope of all clansmen,
Who battled to crown thee
And set fire to the country;
They are like hidden serpents
That last year lost their venom,
But their fangs are preparing
To rise the day of thy coming.

12. Many a one now is praying
For thy coming, Prince Charlie,
That the yoke may be raisèd
From the forces in hardship;
Who still say in their hearts,
Though their tongues may deny it,
'Welcome, when we see thee
Back to Britain and Ireland.'

13. There is many a young hero
Who now lies in slumber,
'Twixt the braes of Strath Cluny
And the banks of Lochaber,
Who would go in thy cause
To claim crown and throne for thee,
And would bring back the kerns
To revenge for Culloden.

14. But, ye friends of the Court,
Is your wrath not awakened,
Or are your eyes open
To your humiliation ?
Your reward's like the she-goat's
That will be milked to dryness,
And chased away in the autumn
With the cur-pack behind her.

.......................

15. If it be the worse sinner
Whose power should be shaken,
Was it not James the Seventh
Who proved his mind steadfast ?
How could you condemn honour
Or give praises to folly ?
'Twas his faith to his creed
That gave strangers the kingdom. [6]

16. An Act has thrust on us [7]
A King from Hanover,
A Prince we have 'gainst him
Whom the law is forbidding;
O God above who shall judge us,
And hast seen all their failings,
Wilt Thou then put forward
Whichever's least sinning. [8]

Transl. from the Gaelic by John Lorne Campbell,
"Highland Songs of the '45" - 1932)
ORAN NAN CASAGAN DUBHA [1]

1. LAMH Dhé leinn, a diaoine,
C'uime chaochail sibh fasan,
'S nach eil agaibh de shaorsa
Fiù an aodaich a chleachd sibh?
'S i mo bharail mu'n éighe
Tha'n aghaidh féilidh us asain
Gu bheil caraid aig Teàrlach
Ann am Pàrlamaid Shasuinn.

2. Faire, faire, Rîgh Deôrsa !
An ann an spôrs air do dhilsean,
Deanamh achdachan ùra
Gu bhith dùblachadh 'n daorsa ?
Ach o'n 's balaich gun uails'iad,
'S fhearr am bualadh no 'n caomhnadh,
'S bidh ni 's lagha'gad fheitheamh
'N uair thig a leithid a ris oirnn.

3. Ma gheobh do nàmhaid's do charaid
An aon pheanas an Albainn,
'S iad a dh'éirich 'nad aghaidh
Rinn an raghainn a b'fhearra dhiubh;
Oir tha caraid maith eùil ac'
A rinn tùbh ris na dh'earb ris,
'S a'chuid nach d'imich do'n Fhraing leis
Fhuair iad pension [2] 'n uair dh'fhalbh e.

4. Cha robh oifigeach Gàidhealach
Eadar seàirdsean us côirneil,
Nach do chaill a chonmission [3
'N uair chaidh 'm briseadh le fôirneart;
A mheud 's a fhuair sibh an uiridh,
Ged bu diombuan r'a ôl è,
Bheir sibh'm bliadhn' air ath-philleadh
Air son uinneagan leôsain. [4]

5. Cha robh bliadhna 'na taic so
Neach a sheasadh mar sgoilear
Gun chommission Righ Breatuinn
Gu bhith 'na chaiptein air onoir;
Chaidh na ficheadan as diubh
Nach do leasaich sud dolar,
Ach an sgiùrsaigeadh dhachaidh
Mar chù a dh'easbhuidh a choilear.

6. Ach ma dh'aontaich sibh rireadh
Ri ur sior-dhol om muthadh,
Ged a bhà sibh cho rioghail,
Chaidh ur cisean am mùthad;
'S maith an airidh gum faicte
Dream cho tais ruibh a'cumha,
Bhith tilgeadh dhibh ur cuid bhreacan
'S a'gobhail chasagan dubha.

7. Och, mo thruaighe sin, Albainn !
'S tur a dhearbh sibh ur reuson,
Gur h-i 'n rainn bh'ann ur n-inntinn
An rud a mhill air gach gleus sibh!
Leugh an Gobharment sannt anns
Gach neach theanndaidh ris féin dhibh,
'S thug iad baoight do ur gionaich
Gu'r cur fo mhionach a chéile.

8. Ghlac na Sasunnaich fàth oirbh
Gus ur fàgail na's laige,
Chum 's nach bithte'gur cunntadh
'Nur luchd-coimhstrith na's faide ;
Ach'n uair bhios sibh a dh'easbhuidh
Ur n-airm 's ur n-acfhuinnean sràide,
Gheobh sibh searsaigeadh mionaich,
Us bidh ur peanas na's graide.

9. Tha mi faicinn ur truaighe
Mar ni nach cualas a shamhuil,
'Chuid as fearr de ur seabhaig
Bhith air slabhruirlh aig clamhan; [5]
Ach ma thà sibh'nur leômhainn,
Pillibh 'n dôruinn-s' 'na teamhair,
S deanaibh'n deudach a thrùsadh
Mu'n téid ur bùsan a cheangal.

10. 'N uair thig bàgradh an nàmhad
Gus an àit'anns do phill e,
'S ann bu mhaith liom, a chàirdean,
Sibh bhith 'n àireamh na buidhne
D'am biodh spiorad cho Gàidhealach,
'S gum biodh an sàr' ud 'nan cuimhne;
Gus ur pilleadh 'san abhainn
Oir tha i raimhibh na's duimhne.

11. Nis, a Theàrlaich ôig Stiùbhart,
Riut tha dùil aig gach fine,
Chaidh a chothachadh crùin dhuit,
'S leig an dùthaich 'na teine;
Tha mar nathraichean falaicht'
A chaill an earradh an uiridh,
Ach tha'g ath-ghleusadh an gathan
G'éirigh latha do thighinn.

12. 'S iomadh neach a tha guidhe
Ri do thighinn, a Theàrlaich,
Gus an éireadh na cuinghean
Dhe na bhuidheann tha 'n éiginn;
A tha cantuinn'nan cridhe,
Ged robh an tioghaidh'ga bhreugadh,
'Làn do bheatha gu t'fhaicinn
A dh'ionnsaigh Bhreatuinn us Eireann.'

13. 'S iomadh ôganach aimsicht'
Tha an am so 'na chadal,
Eadar bràighe Srath-Chluainidh
Agus bruachan Loch-Abair,
Rachadh 'n cùisibh mhic t'athar,
'S a chrùn 's a chathair r'an tagradh,
'S a dh'ath-philleadh na ceathairn'
A dhioladh latha Chùil-ladair.

14. Ach, a chàirdean na cùirte,
Nach eil a'chùis a'cur feirgn oirbh,
No'n do dh'fhosgail ur sùilean
Gus a' chùis a bhith searbh dhuibh ?
Bidh ur duais mar a'ghabhar
A théid a bhleoghainn gu tarbhach,
'S a bhith'r fuadach'san fhaghar
Us ruaig nan gadhar r'a h-earball.

.....................

15. Ma's è'm peacach as mutha
'S côir a chumhachd a chlaoidheadh,
Nach è Seumas an Seachdamh
Dhearbh bhith seasmhach 'na inntinn ?
C'uim'an diteadh sibh'n onoir
No bhiodh sibh moladh na daoidheachd ?
'S gur h-è 'dhlùitheachd d'a chreideamh
A thug do choigrich an rioghachd. [6]

16. Fhuair sinn Righ a Hanôbhar
Sparradh oirnne le h-achd è; [7]
l'ha againn Prionnsa'na aghaidh,
Us neart an lagha 'ga bhacadh;
O Bhith tha shuas'nad bhritheamh,
Gun chron'san dithis nach fhac'thu-
Mur h-è th' ann, cuir air adhairt
An t-aon as lagha'rn bi 'pheacadh. [8]

Source: Orain Ghàidhealach mu Bhliadhna Theàrlaich
deasaichte le Iain Latharna Caimbeul (1932)

CHANT DES MANTEAUX NOIRS [1]

1. Dieu, vous garde! Pourquoi
Changer de mode, mes amis?
N'auriez-vous plus licence
De porter l'ancien habit?
J'entends comme on regrette
La tiretaine et le plaid.
Charles aurait-t-il fait un disciple
Du Parlement anglais?

2. Fais attention, roi George
A ne point froisser tes alliés,
En édictant des règles
Qui les traitent en valets!
Bats-les, point de clémence
Si tu les crois sans honneur;
Mais un jour si tout recommence,
Compte tes serviteurs!

3. Amis ou non, tu frappes
L'Ecosse sans distinction,
Donnant à ceux qui se rebel-
Lèrent cent fois raison,
Car l'ami qu'ils soutinrent
Fit preuve de compassion:
Ceux qui le suivirent en France
Eurent droit à des pensions. [2]

4. Qui dans les Hautes Terres
Du colonel au sergent,
Quand l'armée fut dissoute
Ne perdit sa commission? [3]
Ce que l'année dernière,
Frugal pourboire, on reçut
En deux ans d'impôt sur les fenêtres
On l'aura rendu. [4]

5. L'année dernière encor
Sans une commission du roi
Nul n'était capitaine,
Erudit, honoris causa.
Licenciés par centaines,
Bien vite, dans leurs foyers
Sans un thaler de plus, on chasse
Tous ces chiens sans colliers.

6. Quiconque avec patience
Veut bien être dégradé,
Bien que choyé naguère
Voit ses impôts augmenter.
Il est bon qu'un tel lâche
Connaisse le désespoir
De troquer ses antiques hardes
Contre un laid manteau noir.

7. Comment ma pauvre Ecosse
Ne pas perdre la raison?
Quand celui qu'on protège
Cause votre perdition!
En qui soutient sa cause
Il croit voir un vil épervier
A qui l'on tend une charogne
Pour s'en faire un allié.

8. L'Anglais saisit sa chance
De vous mâter pour toujours.
Votre vertu guerrière
Ne pèse guère plus lourd:
Dépourvus de vos armes,
De vos harnois de jadis
Vous serez soumis à la fouille
Et plus vite punis.

9. J'observe votre peine
Avec une vive émotion,
O milans qu'on enchaine,
Alors que vous étiez faucons! [5]
Si vous êtes des fauves
Il est temps de vous venger
Que vous retroussiez les babines
Avant d'être muselés.

10. Quand l'ennemi menace,
Alors qu'il semblait partir,
Je voudrais, camarades,
Vous voir tous vous ressaisir.
Et si des Hautes Terres
L'esprit ne vous a quittés
Demi-tour dans cette rivière;
Plus loin l'on n'a point pied!

11. Charles Stuart, jeune Prince,
Tu portes l'espoir des clans.
Ils mirent pour ta cause
L'Ecosse à feu et à sang.
Et ces serpents se cachent
Depuis un an, sans venin
Et pourtant à mordre ils s'apprêtent,
Si jamais tu reviens.

12. Plus d'un dans ses prières
Charles, souhaite ton retour,
Pour qu'à notre esclavage
Il soit mis fin pour toujours.
Nombreux sont ceux qui pensent,
Bien que nul ne l'avouera
"Le vrai roi de Grande Bretagne
Et d'Irlande, c'est toi!"

13. Plus d'un héros somnole
Dans la vallée de Cluny,
Et, Lochaber, ta rive
En cache de nombreux aussi,
Dévoués à ta cause,
Prêts à défendre tes droits,
A venger Culloden, se battre,
Oui, tout comme autrefois.

14. Mais vous, amis du trône,
N'êtes-vous point courroucés,
Êtes-vous donc aveugles?
Vous laisser ainsi moquer!
Car vous êtes la chèvre
A qui l'on prend tout son lait
Et que lorsqu'arrive l'automne
Les chiens peuvent chasser.

........................

15. Si c'est le plus coupable
Dont le pouvoir doit cesser,
Etait-ce vraiment Jacques
Qui ne s'est jamais renié?
On punit sa constance,
Et quelle folie loue-t-on?
On a livré, pour des croyances,
Le royaume aux Teutons. [6]

16. Un Acte |7] nous inflige,
Venu de Hanovre, un roi.
Il a pour lui la force
Quand notre Prince a le droit:
Il est au ciel un Juge
Au courant de tous ces faits
Rendant mesure pour mesure
Au Jugement dernier. [8]

(Trad. Ch. Souchon (c) 2009)

The following notes are taken from "Highland Songs of the '45" by John Lorne Campbel, 1932.

[1] Casag was the term used for the long coat as worn by the Lowlanders and English, as compared with the côtta gearr or short coat that formed part of the Highland dress.

[2] From on board The Happy, in a letter written to Cluny dated 20th September, the Prince authorised the payment of £150 to Glengarry's clansmen, £300 to Lochiel's, £100 each to the MacGregors and the Stewarts, £100 to Lady Keppoch, and £100 to Cluny himself (Scottish History Society, 1886, Edinburgh, xxiii, 70n). What Rob Donn refers to is evidently this and similar payments from the French money that was buried near Loch Akaig; but actually by far the greater part of this treasure was lost. The fact was that Jacobites at home contributed to maintain the exiles abroad, rather than themselves receiving 'pensions' after the Prince had gone.

[3] The Argyllshire Militia was disbanded on 17th August 1748 at Inveraray. Lord Loudon's Militia was disbanded at Perth in 1748. Once they had been disbanded, the loyal Highland troops came under the same restrictions regarding arms and dress as the Jacobites whom they had helped to conquer.

[4] The Window Tax. This was first levied in England in 1697 to defray the expense of recoining the worn silver coin. It was an assessed tax on the rental value of the house, and levied according to the number of windows and openings on houses having more than six windows and worth more than £6 per annum. Owing to the method of assessment the tax fell with peculiar hardship on the middle classes. It was extended to Scotland after the Union, and totally repealed in 1851.

[5] Cf. The proverb 'Cha deanar seabhag de'n chlamhan','You cannot make hawks of kites,' Nicolson, Gaelic Proverbs, 1881, p. 95.

[6] James VII. of Scotland and II. of England, whose steadfastness to the Roman catholic religion cost him his crown in the Revolution of 1688.

[7] The Act referred to by Alexander MacDonald in 'A Song Composed in the Year 1746', stanza 5, 6th line.

[8] Rob Donn was summoned to appear before the authorities for the seditious opinions expressed in this poem, but pleaded that the version which they had heard was not complete, and recited it with the addition of the last two stanzas, upon which he was dismissed (Hew Morrison, 'Songs and Poems of Rob Donn, Edinburgh, 1899, xxiii, xxiv.). They seem very little to mitigate the violence of his expressions, but perhaps the authorities concerned were not entirely unsympathetic.
Les notes qui suivent sont tirées des "Chants des Highlands de 1745" de John Lorne Campbell, 1932.

[1] Casaque désignait le manteau long que portaient les Lowlanders et les Anglais, par opposition aux courtes cottes qui étaient un élément constitutif du costume des Highlands.

[2] Sur le bateau "L'Heureux", dans une lettre à Cluny datée du 20 septembre 1746, le Prince autorisa le paiement d'une pension de 150 £ aux compagnons de Glengarry, de 300 £ à ceux de Lochiel, de 100 £ à chacun des clans McGregor et Stewart, 100 £ à Lady Keppoch, et 100 £ à Cluny lui-même (Société historique écossaise, 1886, Edimbourg, xiii, 70 s). C'est à l'évidence ce à quoi Rob Donn fait allusion, ainsi qu'à des versements semblables prélevés sur l'argent des Français enterré près de Loch Akaig, dont, en réalité, la majeure partie partie avait disparu. De sorte que les Jacobites restés en Grande Bretagne contribuèrent bien plus à soutenir les exilés à l'étranger que le contraire, après le départ du Prince.

[3] La Milice d'Argyll fut dissoute le 17 août 1748 à Inveraray. Celle de Lord Loudon le fut à Perth en 1748. Une fois dispersées, les troupes loyales des Highlands se virent infliger les mêmes restrictions en matières d'armes et de costumes que les Jacobites qu'ils avaient contribué à vaincre.

[4] L' Impôt sur les fenêtres. Il fut introduit en Angleterre en 1697 pour financer la nouvelle frappe des monnaies d'argent usées. C'était une taxe assise sur la valeur locative d'une maison, estimée en fonction du nombre de fenêtres et de portes extérieures des maisons ayant plus de six fenêtres et représentant un revenu de plus de 6 £ par an. Ce mode d'assiette pénalisait particulièrement les classes moyennes. L'impôt fut étendu à l'Ecosse après l'Acte d'union et supprimé totalement en 1851.

[5] Cf. le proverbe 'Cha deanar seabhag de'n chlamhan','On ne peut transformer des milans en faucons,' Nicolson, Gaelic Proverbs, 1881, p. 95.

[6] Jacques VII d'Ecosse et II d'Angleterre dont l'attachement à la religion catholique romaine lui fit perdre sa couronne lors de la révolution de 1688.

[7] L'Acte évoqué par Alexander McDonald dans 'Chant composé en 1746', strophe 5, 6ème ligne.

[8] Rob Donn fut convoqué par les autorités pour s'expliquer sur les positions séditieuses exprimées dans dans ce poème. Il allégua le fait que la version incriminée était incomplète et il le récita en ajoutant les deux dernières strophes, ce sur quoi il fut acquitté (Hew Morrison, 'Songs and Poems of Rob Donn, Edinburgh, 1899, xxiii, xxiv.). Lesdites strophes ne semblent pourtant pas tellement adoucir la violence du propos, mais il se peut que les autorités concernées n'aient pas été complètement hostiles à son point de vue.précédent suite