Oran a rinneadh s Bhliadhna 1746

Le Alasdair MacMhaighstir Alasdair

A song composed in the year 1746
Chant composé en 1746

by/par Alexander McDonald

Tune "Let History record"
(as stated in "Eachdraidh a Phriunnsa" - John McKenzie 1845)
Tune not found

Replaced here by Let me in this ae night
Sequenced by Christian Souchon
"Old" says Gow who included this Scottish slow air in his "Complete Repository": N°552, Part III bis, page 14 (1806).
Source: "Fiddler's Companion" (See "Links)

Sheet music - PartitionA song composed in the year 1746

1. O cold and rainy is each day,
Each night dark and stormy;
Sad and gloomy is each day,
Close, and misty laden; (bis)
But-
Waken up, O people,
And put your sorrow from you,
Put away your grief,
A jewel there is, by wind and sea
To be in AEolus' and Neptune's keeping, (bis)
-
And after him shall come all joy.

2. Bright skies attend the King,
Snow and frost shall flee from us,
Tempests banished be,
Joy will supp]ant pain;
All kinds of every wine
Shall come in casks from France;
We all shall quench our thirst,
And gain our full desire,
And round our foes who've left us poor,
Close]y our net we'll wind.

3. O chroniclers of the Clans!
Arise, write now the effectual tale,
O chroniclers of to-day
Take up your ink and pens,
This is the wonderful year
When the sun with soft and fertile warmth
His lovely beams shall shed on us;
Dew shall cover the grass,
Milk and honey shall be had unasked,
Silver and gold. [l]

4. Accept not peace from George,
But, with your strong and loyal hope,
Still trust the righteous cause,
Sufficient help will come;
Let not your hope be weak,
It is according as you sow
That you shall come to reap;
Have patience yet, O Clans,
And you shall see your every want
Supplied by your stout swords.

5. What right hast thou to the crown
-Except as horns thrust on thy head?
Thou hast no earlier claim
Than Bryce the goldsmith of Renfrew [2];
But there was a pretence,
A dirty Act of Parliament,[3]
That thrust on thee the crown;
But as thou fliest, know,
William, who made that Act for thee,
Himself usurped the throne.

6. Repent now, bitterly,
Quickly restore what thou hast got,
Repent with pain, and yield,
. .[4]
Keep for yourself your own,
And give up what belongs to us.
In peace, and without strife,
God, men, and nature strong,
Are all allied to restore the heir,
The saviour of his flock.

7. A King's descent is known
To all the commoners of his realm;
A King's descent is known
Its tree is shown in many a land;
If a false turn is given
To the rightful line of true descent,
The trick is quickly seen;
But God will soon recall
To his rightful dwelling-place
The true heir of the line.

8. No claim exists at all,
But only weak, infirm pretence;
The wrong is clear enough
To one w ho was born blind;
If Faith were but the cause,
Because he had not learned
The doctrine Luther taught,
0, if that were the case,
Why put you then his great-grandsire [5]
So wrongfully to death?

9. The love you give your King
Is but the love a harlot gets;
Precarious is his state,
Tired, without resting place;
You've banished once again
With fickleness that martyr's [6] a line,
With th' falseness of your hearts;
And though you later gave
To Anne the crown her forebears wore,
Corrupt you soon became.

10. 0, thin's the string, King George,
On which thou'st harped to win three realms; [7]
And false the Act which clad
Thee with the kingship over us;
Full fifty folk and more
Have better claims, and truer blood
Than thou, in Europe's continent.
Remote and bent and weak
The female branch from which thou camest, [8]
Far distant on the tree.

11. 0, that swine King George
Son of the sow from Germany,
The care and kin he shows
Us, is a raven's for his bone; [9]
He's flayed us from our skins,
The cheat has caught and plundered us,
And left us all for dead;
The men are not his own,
And so for them he nothing cares,
E'en though we fell to blows.

12. The child that's not his own,
Though it were cut in twain
Its pain affects him not,
His heart untouched, unmoved,
And likewise would it be
If every Briton suffered death
For no true cause at all;
Since he owns not the child,
The man who's not its father is
Unmoved to clemency.

13. Hasten, O kindly James,
Thou art our King and earthly sire,
Under the holy, heavenly One;
Pity thy folk, be kind,
And since thou own'st the child,
Put end to gallows and to axe
By which we lose our heads;
Put thy flock into fold,
Allow no more our harrying
O'er hill and mountainside.

14. My darling fair-haired Charles
True heir of our own rightful King,
We ne'er shall turn from thee,
Until we buried are;
Gallows, nor axe, nor robbery,
Nor plundering, shall ever tear
Us again from thee.
That is our firm resolve
Wedded to each single soul,
Based firmly as Ben Shiant. [10]

15. O God above, forbid
That might prevail for e'er o'er right!
Ochone! One God in Three,
Thou seest everything!
Relieve us or our swinish yoke,
And send the speckled, mangy brood
Of snouted hogs o'erseas;
And clean fore'er Whitehall,
For that royal family, who of old,
Had there their dwelling-place.

Transl. from the Gaelic by John Lorne Campbell, "Highland Songs of the '45" - 1932)
Oran a rinneadh s Bhliadhna 1746

1. Is fuar, fearthainneach, gach lo,
Gach oidhche dorcha, doinionnach;
'S tursach, donn gach lo,
Murtaidh, trom le ceo; (bis)
Ach -
Mosglaibh suas, a shloigh,
'S ur n-airsteal trusaibh uaibh air chairteal',
'S cartaibh uaibh ur bron,
Tha leug ri muir 's ri speu:
Ri bhith aig AEolus 's aig Neptun, (bis)

'S thig gach tlachd 'na deidh.

2. Thig soinionn leis an Righ
Teichidh sneachd us eighreadh uainn,
Fograr doruinn shion
Thig solas, falbhaidh pian.
Gach seorsa de gach fion
Thig on Fhraing 'na thunnaichibh;
'S gun caisg sinn uil' ar n-iot',
Gheibh sinn tuil' de'r miann,
'S mu'r naimhde dh'fhag sinn uireasbhach
'S dluth chuireas sinn ar lion.

3. O sheanchaidhnibh nan Clann
Suas, deanaibh eachdraidh eifeachdach!
O sheanchaidhnibh 'san am,
Glacaibh dubh us peann,
So a' bhliadhna chorr
An tilg a' ghrian le meadh-bhlaths bil1dhchor
Gathan ciatach oirnn;
Bidh driuchd air bharr an fheoir,
Bainn' us mil gun luach, gun mhargadh,
Airgiod agus or.

4. Na gabhaibh sith o Dheors'
Le'r dochas neartmhor firinneach,
Creidibh dian 'sa choir
Gun tig reliobh na's leoir;
Na biodh ur dochas fann,
Gur h-ann a reir mar chuireas sibh
A bhios ur buinnig ann;
0, fuirichibh, a Chlann,
'S chi sibh ur n-uil'-uireasan
Da bhuinnig le cruas lann.

5. Ciod e do cheart-s' air crun
Ach adhairccan bhith sparradh ort?
'S co sean ri d' choir o thus,
Brios or-cheard bha 'n Renfriu;
Ach bha ioJl-faileis ann
De thrusdar de dh'achd Parlamaid,
A dh'fhoil an crùn mu d' cheann;
Ach tog so leat 'nad sgeith,
An t-Uilleam rinn an t-achd-sa dhuit
Gum b'eucorach è-féin.

6. Dean aithrighe thursach, gheur,
'S grad-thoir air n-ais na th'agad uait,
Dean aithrighe ghuineach, 's geill,
'S le br--bh--c toi]ich t' fheum;
Cum agad do chuid fein,
'S leig uait coir an atharraich,
Gun chlaidheamh, gun dad streup;
Dia, daoin', us nadur treun,
Bidh ann an leig mu'n oighr' thoirt dachaidh,
A choibhreas ceart a threud.

7. Craobh-sheanchais teaghlaich righ
Na h-iochdarain bidh eolach uimp'.
Craobh-sheanchais teagh]aich righ,
Bidh map dhith 'n iomad tir;
Ma chuirear car am bi foinn'
'San t-snathainn dhlreach oighreachdail,
Gun toir fainear an fhoill;
Ach gairmidh Dia le sgoinn
Chum an ionaid dhleasdannaich
Ceart-oighre deas an loinn.

8. Cha n-eil an leithsgeul ann,
Ach saobhadh fann ml-dhiongmhalta,
'S 1 'n eucoir shoilleir th' ann
Do neach a bheirte dall;
Ma's creideamh an aon chuis,
Chionn nach d'fhuair e oideachd
Anns an teagasg a rinn Luth,
0! nam b'e sin an cas,
C'uim' na chuir sibh 'shinn-seanair
Gu mi-runach gu bas ?

9. Cha n-eil ur gaol do'r Righ
Ach mar air an t-siursaich choitcheanta;
'S cuglach staid ur Righ
Cuairt thoirt da 's bhith sgith;
Gun d'fhogair sibh a ris
Le'r n-iomluas sliochd a' mhartair sin,
Le h-ascaoineachd ur cridh';
'S 'na dheidh sin ged thug uaibh
Do dh'Anna crun a sinnsearachd,
Gun phuinnseanaich sibh luath.

10. 0!'s caol an teud, a Dheors',
Air na sheinn thu gu tri rioghachdaibh;
Gur meallt' an t-achd le'n chleoc
Iad thusa 'nad righ oirnn;
Tha leth-cheud pears' us corr
As faisge fuil us tagraichean
Na thusa 'san Roinn Eorp';
Bu leth-oireach, lag, cam,
Am miar boirionn o'n a bhuineadh thu,
B'fhior-iomallach 'sa chrann.

11. 0!'n cullach sin Righ Deors'
Mac na craine Gearmailtich',
'S e 'chairdeas ruinn, 's a dhaimh,
Gaol fithich air a chnaimh,
Gun d'fheann e sinn o'r bein;
Ghlac us chreach an cealgaire,
'S gun mharbh e sinn gu leir;
Na daoine cha leis fein
'S ann uime sin gur coma leis,
Ged phronnamaid a cheil'.

12. An leanabh nach leis fein
Ged dheanta da leth-chothrom dheth,
Cha tiomaich e le 'phein,
A chridh' gun tlus, gun deur;
'S amhuil sin mar tha,
Ged chuirt' a h-uile Breatunnach
Gun bhinn, gun chead gu bas;
O nach leis fein am paisd',
Cha ghluaist' an neach nach b'athair dha
Gu fabhar no gu baidh.

13. Greas ort, a Sheumais chaoimh,
'S tu's righ 's is athair talmhaidh dhuiml
Fo'n Athair neamhaidh, naomh;
Gabh tlus ri d' chloinn 's bi caoin,
'S o 's leat fein a' Chlann,
Cuir casg air croich 's air geuragaibh
Tha reubadh dhinn nan ceann;
'S cuir do threud fo lann,
'S na leig a bhith dar geur-leanmhainn,
Feadh garbhlaich, sleibh', us bheann.

14. Mo chion-sa Seurlus ruadh
Ceart-oighr' an fhior-Righ dhleasdannaich,
Cha toir sinn duitse fuath
Gun cuirear sinn 'san uaigh,
Cha dean croich no tuagh,
Glacaireachd, no creachannan,
Gu brath ar sracadh uait;
Tha 'n diog ud ceangailt' shios
An caigeann ris gach anam dhinn,
Cho daingeann ri Beinn Shiannt.

15. Och! a Righ nan dul,
Na leig-sa neart a ghnath thar cheart;
Ochoin! Aon Dia 'ta 'd thriuir,
'S ann duit as leir gach cuis!
Tog dhinn a' mhuc 's a cuing,
'S a h-al breac, brothach, uirceineach,
Le'n cuid chrom-shoc, thar tuinn;
'S cart gu glan Whitehall,
Air chionn an teaghlaich rioghail sin,
Bha 'n sinnsreadh ann an tamh.
Chant composé en 1746

1. Chaque jour, la pluie froide;
L'orage, chaque sombre nuit;
Chaque jour plus lugubre
Qu'une épaisse brume emplit.(bis)
Mais,-
Debout, bonnes gens!
Chassez votre amertume!
Un trésor vous échoit!
Ce que mer et vent,
Confient à Eole, à Neptune, (bis)
-
Va nous mettre en joie!

2. Pour le Roi tout s'apprête:
Neige et gel loin de nous s'enfuient.
Adieu, adieu tempêtes!
Et nos maux sont finis.
Tous les vins de France
A pleins fûts vont s'écouler.
Notre soif ils étanchent.
Nos voeux sont comblés!
Et ceux qui nous affamèrent,
Pris dans nos rets!

3. Saisissez vos tablettes,
Vous, les "sennachies" de nos clans
Tenez vos plumes prêtes
Pour chroniquer le présent:
Ce temps de bombance
Où du soleil les rayons
A l'herbe dispensent
La rosée, aux humains
Le lait, le miel en abondance,
L'or et l'argent. [1]

4. Foin de la paix de George!
Ayez confiance dans le droit.
Pour seconder la Cause
Juste, du renfort viendra.
Conservez l'espoir:
Comme on sème, on récolte
Et vous allez le voir
- Clans, courage, allez -
Pour que le Ciel vos voeux exauce:
A vos épées!

5. Ta couronne il faut la rendre,
Ces bois de cerf qu'on te greffa.
Tu n'y peux guère plus prétendre
Que Brios de Renfrew. [2]
Pour donner le change,
Un Acte honteux du Parlement [3]
T'accorda le trône;
Mais sache, en partant
Que son inspirateur, Guillaume,
Ce trône vola.

6. Il est temps de te repentir,
De restituer un bien indu,
Rongé de remords, de partir,
Ou gare à ton... [4]
Conserve ton bien,
Mais cêde, renonçant au nôtre,
A l'Ordre divin:
Et restaure l'autre
Héritier, sans faire d'esclandre
Ni plus attendre.

7. Pas un membre des Communes
Qui ne connaisse le vrai Roi.
La science des choses posthumes
Ne s'ignore pas.
Et quand on détourne
La légitime succession
Cela se découvre.
Quant au rejeton
Du Roi, que son bien il recouvre,
Dieu y pourvoit.

8. Tu ne peux à rien prétendre,
Si ce n'est par des arguties.
A l'évidence doit se rendre
Le moins averti.
Et quant à lui faire
Le reproche de sa foi qui
Ignore Luther,
Dans ce cas je dis,
Que son arrière grand-père à tort [5]
Fut mis à mort.

9. Est-ce un amour sincère
Que vous portez à votre Roi?
Son état est précaire
Il est sans abri, bien las.
Fûtes-vous conscients
Des dégâts que vous fîtes?
- Vos coeurs hypocrites
Se targuent d'avoir
Choisi pour reine, Anne, une Stuart -
Pas pour longtemps!

10. Et bien mince est la corde
George, qui t'a fait triple roi; [7]
Faux, l'Acte qui t'accorde
Cela, de surcroît;
De bien meilleur sang
C'est plus de cinquante
Prétendants qu'on trouve
Sur le Continent.
Et c'est d'une branche branlante [8]
Que tu descends.

11. O pourceau de roi George
Qu'une truie teutonne enfanta,
Dont la sollicitude
Est celle du chat pour le rat! [9]
Tu nous écorchas
Et si ta forfaiture,
Nous laissait pour morts,
Qui ne sommes pas
Ton peuple, tu n'en aurais cure.
Chacun son sort!

12. Et pour l'enfant d'un autre,
Quand Salomon le coupe en deux,
Le faux père ne montre
Pas de compassion, ou si peu.
Eh bien, voyez-vous,
Quand son injuste cause
Nous voue tous au trépas,
N'étant rien pour nous
Qu'un méchant parâtre, ce George
Ne s'émeut pas.

13. Hâte-toi, gentil Jacques,
Toi notre père et notre roi,
Avant que le Ciel se lasse
De nos cris. Nous n'avons que toi!
Sauve tes enfants,
Du billot, de la hache,
Qui les fera périr!
Le bercail attend
Toutes ces brebis qu'on pourchasse
Dans les Highlands.

14. Charles à la tête blonde,
L'héritier de notre vrai roi,
Charles, seule la tombe
Peut nous séparer de toi!
Hache ni gibet,
Non plus que vol, pillage
Ne serviront de rien.
Chacun le promet.
Plus ferme est ce voeu qui l'engage
Que le Ben Shiant. [10]

15. Dieu veuille que la force
Jamais ne triomphe du droit!
O Dieu, les trois Personnes
Voient tout, qui demeurent en Toi!
Délivre du joug
Du porc et sa marmaille,
Tout un peuple à genoux!
De Whitehall qu'il s'en aillent,
Laissant à nos rois de toujours
L'ancien séjour!

(Trad. Ch.Souchon (c) 2009)

The following notes are copied from "Highland songs of the '45" by John Lorne Campbell

[1] This is a reference to the ancient Gaelic belief that the reign of a good king was naturally attended by fair weather and plenty. See "Song on the birth of Prince Charles" (last stanza).

[2] The meaning of "Brios" is doubtful and the reference obscure.

[3] The Act of settlement of 1701, which settled the succession upon the Electress Sophia and her heirs in default of issue from William or Anne. [See also "A parcel of rogues".]

[4] I have not felt called upon to restore a line that McDonald with unusual delicacy expurgated himself.

[5] Charles I. was a protestant.

[6] King Charles I.

[7] Cf. the Gaelic proverb, "Thin is the string he won't harp on."

[8] George II.'s claim to the British throne was based upon his descent from Elizabeth, daughter of James I./VI., whose youngest daughter, Sophia married Ernest Augustus, Elector of Lüneburg-Celle and was mother of George I. [See also "Genealogy" and "Came you from France?"]

[9] Another proverbial expression.

[10] A mountain in Ardnamurchan.
Les notes qui suivent proviennent de "Highland songs of the '45" de John Lorne Campbell (1932)

[1] Allusion à l'antique croyance des Gaëls que le règne d'un bon roi s'accompagnait naturellement qu'un climat clément et de bienfaits en abondance. Cf. "Chant sur la naissance du Prince Charles" (dernière strophe).

[2] La signification de "Brios" est incertaine et la référence à cet orfèvre obscure.

[3] L'"Act of settlement" de 1701, par lequel la succession était dévolue à l'Electrice Sophie et ses héritiers à défaut d'une descendance issue de Guillaume ou d'Anne. [Cf. également "Une bande de gredins".]

[4] Je ne me suis pas senti tenu à rétablir une ligne queMcDonald, faisant preuve d'une délicatesse dont il n'est guère coutumier, a expurgé lui-même [écrit John Lorne Campbell. Je n'ai pas eu ce scrupule...]

[5] Charles I. était protestant.

[6] Le roi Charles I.

[7] Cf. le proverbe gaélique, "Ténue est la corde, il ne la mettra pas à sa harpe."

[8] Les droits de George II à la couronne britannique étaient ceux d'un descendant d'Elizabeth, fille de Jacques I./VI., dont la cadette, Sophie épousa Ernest Auguste, Electeur de Lunebourg-Celle et qui était la mère de George I. [Cf. aussi "Genealogie" et "Venez-vous de France?"]

[9] Autre expression proverbiale.

[10] Montagne d'Ardnamurchan.précédent suite