Alasdair à Gleanna Garadh

Alexander of Glengarry

Dirge by Sileas McDonald of Keppoch c. 1721 [1]

Tune - Mélodie
"Alasdair of Glengarry" (pentatonic)
Same tune as The Battle of Falkirk
(The Gaelic singers, for instance Carol Galbraith (Nic à Bhreatannaich), sing this poem to that tune)
Sequenced by Christian Souchon

Clan Donald Clan McD of ClanRanald Clan McD of Sleat Clan McD of Glencoe Clan McD of Glengarry Clan McD of Keppoch


ALASDAIR OF GLENGARRY

1. Alasdair of Glengarry [2],
you have caused me to shed tears today.
Small wonder that I am covered with wounds
and that they are repeatedly being burst open;
small wonder that I am filled with deep sighing,
seeing all the misfortune that befell my friends.
Death is constantly cutting off from us
the best of the tallest oaks.

2. We lost, almost at the same time,
Sir Donald [3], his son and his brother.
What use is it for us to complain over them?
– Clanranald [4] fell from us on the battlefield.
We have lost a strong grey oak-tree
which sheltered our friends,
a wood-grouse from the pine-wood,
a blue-eyed hawk, vigorous and strong.

3. You were the leader in wisdom and counsel
in every activity where responsibility was concerned;
bright, pleasant and handsome face,
heart generous and liberal with money.
You were the choice of excellent warriors,
a shoulder to support us, as you were worthy to be;
a courageous, manly and effective lion,
a leader whom James Stuart [5] has lost.

4. If you were in the same situation
as Donald was when he put the boat to sea,
you would never have come home
without knowing why he launched it.
When you were seen on the strand,
left alone in the lurch
our hearts fell into sorrow.
The outcome is clear: you were not long-lived. [6]

5. You were a red torch to burn them,
you would cleave them to the heels,
you were a hero for waging battle,
you were a champion whose arm never flinched.
You were the salmon in fresh water,
the eagle in the highest flock,
you were the lion above all beasts,
you were the stout antlered stag.

6. You were an undrainable loch,
you were the liberal fount of health;
you were Ben Nevis above every moor,
you were an unescalatable crag.
You were the top-stone of the castle,
you were the broad flag of the street,
you were a priceless gem,
you were the jewel in the ring.

7. You were the yew above every forest,
you were the strong steadfast oak,
you were the holly and the black-thorn,
the apple-tree, rough-barked and many-flowered.
You had no kinship with the aspen,
owed no bonds to the alder;
there was none of the lime-tree in you;
you were the darling of beautiful women.

8. You were the husband of an invaluable wife,
and it grieves me that she is now without you:
though it is not the same for me as for her,
I have myself suffered a bitter fortune.
Let every wife who is without a husband
pray to have the Son of God in his place,
for He it is who can aid her
in every sorrow which afflicts her.

9. I pray that your soul may be saved,
now that you have been buried in the clay.
I pray for happiness for those you have left,
in your home and in your lands.
May I see your son [7] in your place,
in wealth and responsibility.
Alasdair of Glengarry,
you have caused me to shed tears today.
ALASDAIR A GLEANNA GARADH

1.Alasdair à Gleanna Garadh, [2]
Thug thu ’n-diugh gal air mo shùilibh;
’S beag ioghnadh mi bhith fo chreuchdaibh
’S gur tric gan reubadh às ùr iad;
’S beag ioghnadh mi bhith trom-osnach,
’S meud an dosgaidh th’ air mo chàirdibh;
Gur tric an t-eug uainn a’ gearradh
Rogha nan darag as àirde.

2.Chaill sinn ionann agus còmhla
Sir Dòmhnall [3] ’s a mhac ’s a bhràthair;
Ciod e ’n stà dhuinn bhith gan gearan?
Thuit Mac Mhic Ailein [4] sa bhlàr uainn;
Chaill sinn darag làidir liath-ghlas
A chumadh dìon air ar càirdean,
Capall-coille bhàrr na giùthsaich,
Seabhag sùil-ghorm lùthmhor làidir.

3.Bu tu ceann air cèill ’s air comhairl’
Anns gach gnothach am biodh cùram,
Aghaidh shoilleir sholta thlachdmhor,
Cridhe fial farsaing mun chùinneadh;
Bu tu roghainn nan sàr-ghaisgeach,
Ar guala thaice, ’s tu b’ fhiùghail;
Leòmhann smiorail fearail feumail,
Ceann-feachda chaill Seumas Stiùbhart. [5]

4.Nam b’ ionann duitse ’s do Dhòmhnall,
An uair a chuir e ’n long air muir,
Cha tigeadh tu dhachaigh gu bràth
Gun fhios dè ’m fàth às ’n do chuir;
Nuair a chunnacas air an tràigh sibh
A bhith gur fàgail air faondradh,
Thuit ar cridheachan fo mhulad:
’S lèir a bhuil - cha robh sibh saogh’lach. [6]

5.Bu tu ’n lasair dhearg gan losgadh,
Bu tu sgoltadh iad gu ’n sàiltibh,
Bu tu curaidh cur a’ chatha,
Bu tu ’n laoch gun athadh làimhe;
Bu tu ’m bradan anns an fhìor-uisg’,
Fìreun air an eunlaith ’s àirde,
Bu tu ’n leòmhann thar gach beathach,
Bu tu damh leathann na cràice.

6.Bu tu ’n loch nach fhaodte thaomadh,
Bu tu tobar faoilidh na slàinte,
Bu tu Beinn Nibheis thar gach aonach,
Bu tu chreag nach fhaodte theàrnadh;
Bu tu clach-uachdair a’ chaisteil,
Bu tu leac leathann na sràide,
Bu tu leug lòghmhor nam buadhan,
Bu tu clach uasal an fhàinne.

7.Bu tu ’n t-iubhar thar gach coillidh,
Bu tu ’n darach daingeann làidir,
Bu tu ’n cuileann ’s bu tu ’n draigheann,
Bu tu ’n t-abhall molach blàthmhor;
Cha robh do dhàimh ris a’ chritheann
No do dhligheadh ris an fheàrna;
Cha robh bheag ionnad den leamhan;
Bu tu leannan nam ban àlainn.

8.Bu tu cèile na mnà prìseil,
’S oil leam fhèin da dìth an dràst thu;
Ged nach ionann domhsa ’s dhise,
’S goirt a fhuair mise mo chàradh;
H-uile bean a bhios gun chèile,
Guidheadh i Mac Dè na àite,
O ’s E ’s urra bhith ga còmhnadh
Anns gach bròn a chuireas càs oirr’.

9.Guidheam t’ anam a bhith sàbhailt
On a chàireadh anns an ùir thu;
Guidheam sonas air na dh’fhàg thu
Ann ad àros ’s ann ad dhùthaich:
Gum faic mi do mhac [7] ad àite
Ann an saidhbhreas ’s ann an cùram:
Alasdair à Gleanna Garadh,
Thug thu ’n-diugh gal air mo shùilibh
ALEXANDRE DE GLENGARRY

1. Combien ai-je versé de larmes,
Alexandre de Glengarry [2],
Sur ta mort! Mon cœur et mon âme
Demeurent à jamais meurtris.
Je soupire - qui s'en étonne ? -
Sur le sort de tous mes amis:
Et la mort mêle, monotone.
Les plus beaux chênes aux chablis.

2. En si peu de temps nous perdîmes
Sir Donald [3], son frère et son fils.
- Les plaindre serait inutile -
Clanranald [4], mort à l'ennemi.
Et voilà le grand chêne à terre
Où tant des nôtres s'abritaient.
Beau comme le coq de bruyère,
L'œil perçant comme l'épervier.

3. Nul ne t'égalait en sagesse,
Nul n'était de si bon conseil;
Toujours aimable ta noblesse,
Et ton dévouement sans pareil.
Le meilleurs des hommes de guerre,
Digne d'être notre champion;
Lion hardi, quelle perte amère,
Pour Jacques Stuart [5] et la nation.

4. Si Donald l'eût fait, toi, sans doute,
Lorsqu'"il" gagna l'embarcation,
Tu n'aurais pas repris ta route
Sans lui demander ses raisons.
Quand nous te vîmes sur la grève,
Tout seul, plongé dans l'embarras
Nous nous sentîmes mal à l'aise:
Longtemps, tu n'y survivrais pas. [6]

5. Tu fus de l'incendie la torche,
Et la chaîne pour entraver,
Vaillant combattant de l'Ecosse,
Ton bras jamais n'a succombé.
Pareil au saumon dans l'eau vive,
Pareil à l'aigle dans les cieux,
A ces lions que nul ne captive,
Ou bien à ces cerfs majestueux.

6. Et tu fus le lac insondable,
La fontaine qui coule à flots;
Ben Nevis surplombant la lande,
Ou l'inaccessible plateau.
Tu fus la haute citadelle,
L'étendard dont s'orne la voie,
Le noir diamant dont l'étincelle
Sur une bague d'or flamboie.

7. Semblable à l'if dans la futaie,
Au grand chêne triomphateur,
Au houx, à l'arbre aux rouges baies,
Au pommier rugueux, mais en fleurs.
Tu n'avais, certes, rien d'un tremble,
Ni d'un aulne, ni d'un tilleul;
Aucun d'entre eux ne te ressemble;
Et tu fus un bourreau des cœurs.

8. Epoux d'une femme admirable,
Dont je partage le chagrin,
Puisque son destin lamentable,
Depuis bien longtemps est le mien.
Que l'épouse devenue veuve
Vers Jésus Christ tourne les yeux.
La seule aide dans son épreuve
C'est bien celle du Fils de Dieu.

9. C'est pour le salut de ton âme,
Que je prie, car ton corps n'est plus.
Je prie pour tes enfants, ta femme,
Et pour tous ceux qui t'ont perdu.
Puissé-je voir, portant tes armes
En digne successeur, ton fils [7].
Combien ai-je versé de larmes,
Alexandre de Glengarry!

(Trad. Ch.Souchon (c) 2004)

[1] Sileas Nic Dhomnail na Ceapaich (Silis McDonald of Keppoch) c.1660/c.1729:
She was a daughter of Gilleasbaig (Archibald), chief of the McDonnald of Keppoch. She married around 1685 Alexander Gordon of Camdell. Some time after they 1700 moved to Beldorney near Huntly. They had a large family from whom were descended the Gordons of Beldorney, Wardhouse and Kildrummy. Very likely, she did not begin to compose until she reached middle age. She is most notable for the 23 poems she wrote (or are ascribed to her) in the Gaelic language. Her work covers a rather scarce period in the history of Gaelic verse, between Iain Lom and the great 18th century century poets. As referred to in verse 8 of the present "dirge" (funeral song), she lost her husband and her daughter in little more than a week, in 1720. She experienced a religious conversion to Catholicism after a period of illness (verse 8).
Her strong Jacobite sympathies are evident, since all the people mentioned in the present panegyric poem are prominent Jacobites. This dirge figures among the highest achievements of Gaelic verse

[2] Alasdair Dubh (the Darkhaired), son of the 10th Glengarry Chief Ranald of Scotas, was the 11th Chief of the McDonalds of Glengarry from 1705 till 1721. He had fought at the Battle of Killiecrankie in 1689, at the head of a large battalion, where he was seen mowing down two men at every stroke of his broadsword, whilst his uncle Donald Gorm performed heroic deeds when attacked by an overwhelmingly number of red-coat soldiers, until at last he fell.
Glengarry himself reluctantly took the oath of allegiance to William III in 1691 and his Successor Queen Anne. His name appears among the signatures to the loyal address of the Highland chiefs presented by the Earl of Mar to the new King, George I, when he landed at Greenwich in 1714. But the king turned his back on Mar, who fled and called the great meeting of the chiefs which became known as the "Hunting of Mar". Alasdair Dubh took part in the 1715 rebellion on the Jacobite side. He attended the pretended Hunting Party at Breamar and fought with 800 men at Sherrifmuir (1715). For this his had his house burnt down and was so much impoverished that he had to let his woods to an English company for iron smelting. He was not with his clansmen at the battle of Glenshiel in 1719. He was afterwards appointed a trustee for managing the Chevalier's affairs in Scotland and he died in 1724.
He is also quoted in the song 'The Chevalier's Musterroll'.

Donald of Lochgarry: His brother, founder of the line of Lochgarry, John McDonald of Sandaig was succeeded by his son, Donald, born about 1680.
In 1738 he bought the estate of Lochgarry from which he took his name.
He gave up his command of a government's regiment when he heard of Charlie's arrival and joined the rising, thus risking his life and property. He served bravely throughout the campaign, was wounded and took command of the Glengarry Regiment at Falkirk, after his cousin, Angus Og of Glengarry, was killed by the accidental discharge of a musket and at Culloden. He stayed with the Prince to the bitter end, embarked with him at Loch nan Uamh for France never to return.
He lived in Paris, always wearing Highland dress, entered the French Army as a colonel and was expressly excluded from the Act of Indemnity of 1747, unlike his eldest son, John, also a colonel in the French Army, who left without telling his father.
The old man heard of his departure and overtook his son at Calais. John would not listen to his father's orders. Donald enraged, drew his dirk and, flinging it after his son, pronounced the curse:

"My curse on any of my race who puts foot again on British soil; and my double on him who submits to the Guelph; and my deadliest curse on him who may try to regain Lochgarry!"
John became a colonel in the British Army and remained in possession of Lochgarry where he built a house that burned in 1746. From now on he was pursued by ghostly manifestations and was forced to return to France where he died childless in 1790.
All descendants of John's brother refused to risk the curse -and the estate with the house were sold-, except Arthur Antony, 7th Chief of Lochgarry, a renowned professor of oriental languages at Oxford, who spent the night in the old house in 1920. He heard knocking of non-existent doors, ringing of non-existent bells, etc... during that night, and left the place before dawn. His nephew, the present Lochgarry, a Canadian citizen, did not as yet express the wish to try out the efficiency of the curse.

[3] Sir Donald McDonald 4th Baronet of Sleat was an ardent Jacobite whose father had fought at Killiecrankie. He was one of those summoned by the Lord Advocate, on the breaking out of the rebellion of 1715, to appear at Edinburgh, under pain of a year's imprisonment to give bail allegiance to the government. After the suppression of the rebellion, he proceeded to the Isle of Skye with about 1000 men. He retired into one of the Uists, where he remained till he obtained a ship to carry him to France. He was forfeited for his share in the insurrection, but the forfeiture was soon removed. He died in 1718 leaving a son and four daughters. His son kept aside from the 1745 uprising.

[4] Alan Dearg McDonald of ClanRanald led the right wing of the Jacobite Army at Sheriffmuir where he fell in 1715. He seems to have foreseen it, since, when he left his residence of Castle Tioram, he ordered it to be set on fire watching it burning from a near hilltop.

[5] James Stuart, the Old Pretender.

[6] You were not long-lived: this elegy can be dated in 1721 or 1723. This obscure stanza is explained by Sorley McLean in his "Silis of Keppoch - Ris a' Bhruthaich" (1985): I would suggest that it refers to the Pretender's sailing back to France in December 1715...It is possible there is a kind of double entendre in the image of the ship going out and coming in, one literal and the other figurative. If this is so, it is all the more likely that the verse refers to the Old Pretender's coming from France and sailing back, having accomplished nothing.

[7] John, Dark Alexander's son (Iain Mac Alasdair Dudh) by his second wife Lady Mary McKenzie, succeeded his father in the chiefship.
His elder son Alasdair Ruadh, (who became 13th chief of Glengarry in 1754) was captured in 1745, en route to France carrying an address of support to Charles. He was imprisoned till 1747. He remains known to posterity as "Pickle the Spy", since he is suspected of having played a double part as a spy on the Prince.
John's younger son, Angus Og (the Younger) who had fought at the battle of Prestonpans in 1745, led his 700 clansmen in his place in the 1745 uprising. He was accidentally shot two days after the batle of Falkirk (January 1746) and succeeded at the head of the Glengarry Regiment (600 men) by his uncle Donald of Lochgarry (see note 2). This accident is recalled in the tune "The Chieftain's Lament".
Angus's grandson, Colonel Alasdair Ranaldson was the last specimen of a Highland chief whose character was drawn by Sir Walter Scott in his novel "Waverley".Henry Raeburn's portrait of Alasdair Ronaldson of Glengarry (1771 - 1828) in 1812, a grand-grand-greatson of Alasdair Dubh and 15th chief of Clan Glengarry.
He was the "Fergus McIvor" in Sir Walter Scott's novel Waverley


The "Transactions of the Gaelic Society of Inverness", Volume XX 1894-1896, include another Lament on the Battle of Sherrifmuir by Silis of Keppoch: "Oran Mu bhlar Sliabh-an-t-Siorraim", whose first stanza and burden read:

1. 'Mhic-Coinnich bho 'n traigh,
'S e 'n gniomh nar mar theich thu;
'N uair a chunnaic thu 'm blar
'S ami a thair thu 'n t-eagal.
Rinn thu coig-mile-deug
Gun t' each srein a chasadh;
Bha claidheabh ruisgt' aim ad dhorn
Gun fhear-cleoc' a leagail.

Ho ro agus ho,
Ho ro an t-eagal;
Mo inhallachd gu leir
An deigh na theich dhiu.

It has six stanzas. The fifth stanza "refers to the fall of that accomplished and popular chieftain Ailein Muideartach (Allan of Moidart, adressed in note 4), and to the exclamation of Alexander Macdonald of Glengarry, Alasdair Ciar, when he found Allan's followers mourning over him:
"Revenge to-day and mourning to-morrow."

******************


Les "Entretiens de la Societé Gaëlique d'Inverness", Volume XX 1894-1896, publient une autre élégie de Silis de Keppoch sur la bataille de Sherrifmuir, intitulée: "Oran Mu bhlar Sliabh-an-t-Siorraim", dont la première strophe et le refrain sont indiqués ci-dessus.
Ce poème comporte six strophes dont la cinquième est consacrée à la mort de l'exemplaire et populaire "chieftain" Ailein Muideartach, (Alain de Moidart, visé à la note 4), mort qui arracha à Alexandre de Glengarry, voyant ses compagnons occupés à pleurer sa perte, cette exclamation:
"L'heure n'est pas encore au deuil, mais à la vengeance!"
[1] Sileas Nic Dhomnail na Ceapaich (Silis McDonald of Keppoch) c.1660 - c.1729:
C'était la fille de Gilleasbaig (Archibald), chef du clan McDonald de Keppoch. Elle épousa vers 1685 Alexandre Gordon de Camdell. Quelque temps après 1700 ils s'installèrent à Beldorney près de Huntly et fondèrent une nombreuse famille dont sont issus les Gordon de Beldorney, Wardhouse et Kildrummy. Il est vraisemblable qu'elle ne commença pas à écrire avant d'avoir atteint la cinquantaine. Elle est surtout connue pour les 23 poèmes qu'elle écrivit en gaélique (ou qui lui sont attribués). Son œuvre fait le lien, à une époque assez pauvre en productions dans cette langue, entre Iain Lom et les grands poètes du 18ème siècle. Comme cela est évoqué à la strophe 8 du présent "dirge" (chant funèbre), elle perdit son mari et sa fille en moins d'une semaine, en 1720. Elle se convertit au catholicisme après une longue maladie (strophe 8).
Ses profondes sympathies Jacobites expliquent que tous les personnages cités dans le présent panégyrique soient des membres éminents de ce mouvement. Ce poème figure parmi les chefs d'œuvre de la poésie gaélique.

[2] Alasdair Dubh (le Brun), fils du 10ème chef, Ranald de Scotas, fut le 11ème Chef des Glengarry de 1705 à 1721. Il avait pris part à la bataille de Killiecrankie en 1689 à la tête d'un grand bataillon, où on l'a voyait abattre deux hommes à chaque coup de son broadsword, tandis que son oncle, Donald Gorm accomplissait des exploits héroïques contre les habits rouges bien supérieurs en nombre avant de mourir épuisé.
Quant à Glengarry, c'est de mauvaise grâce qu'il prêta serment d'allégeance à Guillaume III en 1691, puis à la reine Anne, son successeur. Son nom apparaît cependant parmi les ceux des chefs signataires de la déclaration de loyauté transmise par le Comte de Mar au nouveau roi George I à son arrivée à Greenwich. Mais comme le roi bientôt lui tourna le dos, Mar s'enfuit et convoqua le grand rassemblement des chefs désormais connu comme la "partie de chasse de Mar". Alasdair Dubh prit part à la rébellion de 1715 au côté des Jacobites et combattit à Killiecrankie ainsi qu'à Sherrifmuir (1715). Ce pourquoi on brûla sa maison et il fut appauvri au point de devoir louer ses forêts à une compagnie anglaise qui fabriquait de la fonte. Il ne suivit pas les hommes de son clan à la bataille de Glenshiel en 1719. Plus tard il fut chargé de défendre les intérêts du Chevalier de Saint-Georges en Ecosse et il mourut en 1724.
Il est cité dans le chant 'Le rôle d'équipage du Chevalier'.

Donald de Lochgarry: Son frère, fondateur de la lignée de Lochgarry, John McDonald de Sandaig, eut comme successeur son fils, Donald, né vers 1680.
En 1738, ce dernier acheta le domaine de Lochgarry qui donna son nom à cette famille.
Il abandonna le commandement d'un régiment royal lorsqu'il apprit la nouvelle de l'arrivée imminente de Charlie et rejoignit la rébellion, risquant ainsi sa vie et ses biens. Il servit le Prince avec bravoure pendant toute la campagne, fut blessé et prit la tête du Régiment de Glengarry à Falkirk, après la mort accidentelle de son neveu (cf. note 7). Il fut fidèle au Prince jusqu'au bout et s'embarqua avec lui à Loch nan Uamh pour la France, pour ne jamais plus revenir.
Il vécut à Paris, toujours vêtu en Highlander, entra dans l'armée française comme colonel et refusa expressément de bénéficier de l'Acte d'Indemnité de 1747, à la différence de son fils aîné, John, lui aussi colonel de l'armée française, qui partit sans rien dire à son père.
Le vieil homme eut vent de son départ et le rattrapa à Calais. John ne voulut pas céder aux injonctions de son père. Donald se mit en rage, tira son dirk (=poignard) et, le lançant dans sa direction, prononça cette malédiction:

"Maudit soit quiconque de ma race qui remettra jamais le pied sur le sol britannique; doublement maudit soit celui qui se soumettra au Guelfe; et malédiction mortelle à celui qui tentera de récupérer Lochgarry!"
John devint colonel de l'armée britannique et repris possession de Lochgarry où il construisit une maison qui brûla en 1746. Dès lors, il fut poursuivi par des manifestations fantomatiques et fut contraint de retourner en France où il mourut sans enfant en 1790.
Tous les descendants du frère de John veillèrent à ne pas encourir la malédiction -le domaine et la maison furent vendus-, à l'exception d'Arthur Antony, 7ème Chef des Lochgarry, illustre professeur de langues orientales à Oxford, qui passa la nuit dans la vielle maison en 1920. Il entendit des coups frappés à des portes et le tintement de cloches qui n'existaient pas, etc... toute la nuit durant, et il quitta la place avant l'aube. Son neveu, l'actuel Chef des Lochgarry, citoyen canadien, n'a pas encore exprimé le vœu de tester l'efficacité de cette malédiction.

[3] Sir Donald McDonald 4ème baronnet de Sleat fut un ardent Jacobite dont le père avait combattu à Killiecrankie. Il fut de ceux qui furent sommés par le "Lord Avocat", lorsqu'éclata la rébellion de 1715, de comparaître à Edimbourg, sauf à subir une peine d'un an de prison, pour faire allégeance au gouvernement. Après la répression de la rébellion, il se rendit à l'Ile de Skye avec environ 1000 hommes. Il se retira sur l'une des Iles d'Uist, jusqu'à ce qu'un bateau le conduise en France. Il fut déchu de ses droits et de ses biens en raison de sa participation à l'insurrection mais il fut rapidement amnistié. Il mourut en 1718 laissant un fils et quatre filles. Son fils resta à l'écart du soulèvement de 1745.

[4] Alan Dearg McDonald de ClanRanald commandait l'aile droite de l'Armée Jacobite à Sherrifmuir où il mourut en 1715. Il semble avoir prévu cette fin tragique, car en quittant son château de Tioram, il y fit mettre le feu et observa l'incendie du haut d'une colline proche.

[5] James Stuart, le Vieux Prétendant.

[6] Longtemps tu n'y survivrais pas: on peut dater cette élégie de 1721 ou de 1723. Cette strophe énigmatique est interprétée comme suit par Sorley McLean dans son ouvrage "Silis of Keppoch - Ris a' Bhruthaich" (1985): "Je suggère qu'elle a trait à l'aller-retour entre la France et l'Ecosse que fit le Prétendant en décembre 1715...Il se peut qu'il y ait une sorte de double sens dans l'image de ce bateau qui part et qui revient, un sens propre et un sens figuré, ce qui ne ferait que renforcer l'hypothèse qu'il s'agit bien du Vieux Prétendant qui vient puis s'en retourne sans avoir rien fait.

[7] John fils d'Alexandre de Glengarry (Iain Mac Alasdair Dubh) né de sa seconde femme, Lady Mary McKenzie, succéda à son père comme chef du clan en 1724.
Son fils Alasdair Ruadh (qui devint chef du clan en 1754) fut fait prisonnier en 1745, alors qu'il partait pour la France avec une missive de soutien à Charles. Il resta emprisonné jusqu'en 1747. Il demeure dans les annales sous le sobriquet de "Pickle l'Espion", car on le soupçonne d'avoir joué un double jeu et espionné le Prince.
Le second fils de John, Angus Og (le Jeune) qui avait combattu à Prestonpans en 1745, prit le commandement des 700 hommes du clan à la place de son père. Il fut tué accidentellement deux jours après la bataille de Falkirk (janvier 1746) et remplacé à la tête du Régiment de Glengarry par son oncle, Donald de Lochgarry (cf. note 2). Cet accident est évoqué par la mélodie "The Chieftain's Lament".
Le petit-fils d'Angus, le colonel Alasdair Ranaldson fut le dernier spécimen de chef des Highlands qui servit de modèle à Walter Scott pour un personnage de "Waverley".

Click to know more about CLAN DONALD
précédent suite