Mile marbhaisg air an t-saoghal

Oran araid mar g'um b'ann comhradh eadar am Prionns agus na Gàidheil

Le Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair

A thousand curses on this age - Mille malédictions sur notre époque

A fictitious dialogue between the Prince and the Gaels
Dialogue imaginaire entre le Prince et les Gaëls

By/par Alexander McDonald

Source: "Sar-Obair Nam Bard Gaelach" by John Mackenzie
Fifth edition: 1882 (first published in 1841)

Air fonn (Tune) Good night an' joy be wi' you a'
Gow's "Second Repository Of the Dance Music of Scotland" (1802)
Variant of "good night..."
"Country Dance Tunes" (1909)
The tune "Good Night and Joy..." appears in Henry Playford's 1700 "collection of Scottish
dance tunes" under the title "Good Night and God Be With You," but
its earliest appearance is in the Skene Manuscript from 1615‑20.
The tune was often used for a variety of songs over the centuries,
but the present title comes from Robert Burns' lyrics.
(Source: Andrew Kunz' "Fiddler's Companion" (see Links)

Mile Marbhaisg
tune from the CD "The Rise and Fall o' Charlie" - see Links)
(Sound Background to the present page)

Tunes sequenced by Christian Souchon (c) 2009

Mile Marbhaisg
Sung by Rev. William Matheson (An t-Urr. Uilleam MacMhathain, 1910-1995).
Recorded in May 1954 by James Ross in Edinburgh

Sheet music

Line
THE PRINCE

1. ON this age a thousand curses,
Dang'rous, changeful are our times ;
On us Fortune's wheel has turned,
We who ne'er feared any foe;
Now we are dispersed and scattered
Midst the glens and heathered hills,
But we'll rally yet our forces
When to war we can return.

2. Lose not heart, beloved people,
And God will always take our part,
Put your firm trust in Him, gladly,
He alone can give us help;
And continue loyal, loving,
Fasting, praying, mourning, kind,
And be faithful to each other
Thus your death-wounds shall be healed.

3. But now, alas, I must part from you,
Beloved valorous Gaels,
Greatly I trusted in your courage
Though in battle we have failed ;
Many the hardships we've shared together
In our luckless venture sad,
But now at last I'll take leave of you,
A little time; I'll soon return.

4. I will remedy your losses,
Faithful, fearless, valiant friends,
Steadfast, loyal, courageous followers,
Mighty on the battlefield;
'Tis as severing heads from bodies
That you and I should ever part,
But maintain your courage ready,
I myself your wounds will bind.

THE GAELS

5. Mary! now we suffer torture
We're bereft of strength and sense!
The son of James, our Prince Charles Stewart
Is in want and danger too !
'Tis for this we're broken-hearted,
That he now must leave us all
Naked, weaponless,[l] behind him-
Go, in God's name; but return.

6. Our thousand blessings follow thee
And God keep thee everywhere,
May sea and land be smooth before thee,
My earnest prayer with thee on high;
And though sorry fate has parted
Us from thee one step ere death,
Fare thee well, Charles son of King James,
Beloved friend, quickly return.

7. We've lost our tiller and our rigging,
Our sheet-anchor 's torn away,
We've lost our charts, our compass with them,
Our pole-star, our daily guide;
Headless, footless, are our bodies,
We're but useless lumps of clay,
But hasten, love, upon thy journey
With brave speed; but soon come again.

THE PRINCE

8. My whole blessing on Clan Donald,[2]
In my peril you were my aid,
Both on islands and on mainland
Ever willing followers were;
Many the hill and sea and moorland
We travelled on the course of death,
But God has saved us from the danger
Of the bloodhounds on our heels.

9. 'Twas you who 'neath the Triune hand
Kept me from my foemen's hate,
My arch-enemies, powerful, numerous,
Who spread their net o'er hill and glen; [3]
All the faithfulness you've shown me
I may ne'er again forget,
Besides, you were the first to join me, [4]
When I came to Highland shores.

THE GAELS

10. Alas, alas, 'tis bitter parting
Torn from thee while yet alive;
Joyful was it, and as riches,
To be seeing thee each day;
Long our eyes will be wet weeping
Our hearts broken, lifeless, cowed,
Till thou com'st again back to us
Be thou blessed with our whole love.

THE PRINCE

11. 0, dry up your tears, my true friends,
Beloved folk, who've suffered hard,
You will yet be prosperous, happy,
A double guard around Whitehall;
When the cowardly Rebels, skulking,
Weakly cringe amongst the stones,
You will live in courtly triumph,
Lordly, lively, full of joy.

Translated by John Lorne Campbell in "Highland ong of the '45" (1932)
AM PRIONNSA.

1. MILE marbhaisg air an t-saoghal,
'S carach baoghalach a dhàil;
Cuibhl' an fhortain oirn air caochladh,
Cha do chleachd sinn moim ro' chàch;
Tha sinn a nis air ar sgaoileadh,
Air feadh ghleann, a's fhraoch-beann àrd ;
Acb teanailidh sinn fos ar daoine,
'N uair a dh'fhaodas sinn gu blàr.

2. Misneach mhath a mhuinntir ghaolach,
'S gabhaidh Dia dhuinn daonnan càs ;
Cuiribh dochus daingheann, faoilteach,
Anns an aon Ti ni dhuin stà:
'S buanaichibh gu righeil, adhrach,
Traisgeach, uirneach, caoineach, blà;
'S bi'bh dileas do chach a chéile,
'S duinear suas ar creuchdan bàis

3. Ach 's feadar dhomhs'a nis bhi falbh uaibh,
A Ghaelibh càlma mo ghràidh ;
Bu mhor m'earbsa' às ar fonadh,
Ge do hd' fhonadh dhuinn 's an àr,
'S iomadh ana-cothrom a choinnich
Sinn, 's an choinnidh bha gun àgh;
Ach gabhaidh mis' a nis mo chead dhibh,
Uine bheag: ach thig mi tràth.

4. Leasaichidh mi fos ar callsa,
Churaidhnean gun fheall, gun sgàth ;
A dhilse dhliodhach, righeil, threuna,
A dheanadh èuchd ri uchd nam blar ;
'S cinn a's coluinn chuir o chéile,
Sinn','s sibh-féin a sgaradh fàs ;
Ach togaibh suas ar misneach gleusda,
'S cuiream féin r' ar creuchdan plàsd.

NA GAEIL.

5. A Mhoire sinn th'air ar cèusadh!
Air dhi-cèille, sinn gun chàil;
Tearlach Stiubhart Mac righ Séumas,
A bbi na eiginn aims gach càs;
Gur h-e sin a rinn ar lèireadh,
Gur h-e 's feudar dha gu'm fàg ;
Sinn na dhèigh gun airm, gun èideadh, [1]
Falbh 'n ainm Dhé; ach thig a ghràidh.

6. Ar mile beannachd na d'dheigh,
'S Dia do d'ghleigheadh anns gach àit' ;
Muir a's tir a bhi cho réidh dhut :
M'urnaigh gheur leat fein os àird ;
'S ge do sgar mio-fhortan deurach
Sinn o chéile, 's ceum ro'n bhàs ;
Ach soraidh leat a mhic righ Seumas,
Shùgh mo chéille thig gun chaird.

7. Chaill sinn ar stiuir, 's ar buill-bheairte ;
Thugadh uainn ar n-acair-bàis ;
Chaill sin ar compaisd 's ar cairtean,
Ar reull-luil 's ar beachd gach là ;
Tha ar cuirp gun chinn, gun chasan,
Sinn inarr charcaisich gun stàth ;
Ach gabh thus' a ghraidh do t-astar,
Dean gleas tapaidh 's thig gun dail.

AM PRIONNSA.

8. Beannachd gu léir le Clann-Domhnuill, [2]
Sibh a dh' fhoirinn orm na in' chàs,
Eadar eileanan, a's mhor- thir,
Lean sibh deonach, rium gach trà ;
'S iomadh beinn, a's muir, a's mointeach,
A shiubhail sin air chorsa bàis ;
Ach theasraig Dia sinn air fuar-fhoirneart,
Nan con sron-ghaoth 'bha ri 'r sàil.

9. Sibh a rinn fo-laimh na Trianaid,
Mis' a dhion o mhi-ruin chàich ;
Mo dhearg-naimhdean, neartmhor, lionmhor,
Chuir an ifon feadh ghleann a's àrd. [3]
A mhiad 's a thaisbean sibh d'ar dilseachd,
'S coir nach di-chuimhnich gu bràth ;
A bharr, gur sibh is luaithe shin rium,
Toic air tir 's an Talamh-ard.[4]

NA GAEIL

10. Ochan ! ochan ! cruaidh an dearmad,
Bhi'g ar tearbadh bhuat gun bhàs;
B'i'n fhoir èibhinneachd,'s am beirteas,
Bhi d' a t-fhaicinn gach aon là ;
Bi'dh ar ruisg lan tim a frasadh ;
Ar cri lag-chùiseach gun chàil,
Gu'm pill thus' a ris air tais oirn,
Beannachd leat le neart ar gràidh.

AM PRIONNSA.

11. O ! tiormaichibh a suas 'ur sùilean,
'Chomuinn rùnaich 'fhuair 'ur cràdh,
Bi'dh sibh fàs, maoineach, mùirneach,
N'ur gàrd dùbailt' ma Whitehall,
'Nuair a bhios an reubal lùbach,
Ri bog chrùban feadh nan eàrn,
Gu'm bi sibhs' an caithream cùirte,
Lasdail, lù-chleasach, làn àidh.
LE PRINCE

1. Mille fois maudite l'époque
De changements et de dangers,
Où Dame Fortune, équivoque,
Tourna sa roue pour nous broyer.
Par monts, par vaux, dans les bruyères,
Les Gaëls que nul n'effraya,
Dispersés à présent se terrent,
Mais ils reprendront le combat.

2. Il ne faut pas perdre confiance:
Pour peu qu'en elle nous croyions,
Notre alliée c'est la Providence
Qui nous offre sa protection.
Pour guérir de vos plaies mortelles,
Dans la pratique de la Foi,
Que votre vie soit fraternelle,
Votre loyauté, don de soi.

3. Il faut qu'à présent je m'en aille.
Chers Gaëls au courage altier,
Ma confiance en vous est sans faille
Si même on a pu nous briser.
Triste aventure que la nôtre.
Pour l'instant, du moins, je m'en vais.
L'ère qui vient chassera l'autre!
Dans peu de temps je reviendrai.

4. Car je veux réparer vos pertes,
Indéfectibles commensaux,
Vaillants amis, aux mains expertes
A manier le sabre, et loyaux,
Plutôt séparer corps et tête
Que de tels amis s'éloigner.
Mais soyez sûrs que je m'apprête
A revenir soigner vos plaies.

LES GAËLS

5. Vierge, Nous souffrons la torture,
La force abandonne nos corps!
Les mêmes épreuves endure
Charles, et de pires encor.
La cause de notre amertume
C'est d'être, en le voyant partir,
Sans habits, ni sans arme aucune. [1]
Dieu le fasse un jour revenir!

6. Nos bénédictions t'accompagnent.
Que Dieu te protège, où tu sois!
Puissent la mer et la campagne
S'aplanir toujours devant toi!
Si désormais le sort fantasque
Qui t'avait fait frôler la mort
T'arrache à nous, O fils de Jacques,
Pars, mais reviens plus vite encor.

7. Privés de gréement, de pilote,
Et de son ancre de salut,
Notre nef sans boussole flotte;
Au ciel notre astre ne luit plus.
Nos corps sont sans tête ni membres;
Ce sont d'inutiles pantins.
Hâte-toi donc, aimable Prince,
De partir, mais, bientôt, reviens!

LE PRINCE

8. Clan Donald [2], que Dieu vous bénisse,
Mon soutien dans l'adversité,
Sur le continent, dans les îles,
Enthousiastes vous me suiviez.
Bien des monts, des lacs et des landes,
Sur nous, à deux doigts de la mort,
Ont vu la main de Dieu s'étendre,
Egarant la chasse et ses cors.

9. Grâce aux trois Personnes divines
Par vous, toujours, je fus soustrait
Aux griffes nombreuses, malignes
Du puissant adversaire anglais. [3]
Votre dévouement inlassable
Comment pourrai-je l'oublier?
Vous étiez là, quand sur les sables
Des Hautes Terres j'abordai! [4]

LES GAELS

10. Hélas! La Fortune t'arrache
A nous, et tu vis, malgré tout.
Notre bonheur, notre richesse
Etaient de te voir parmi nous.
Nous verserons longtemps des larmes,
Nos coeurs seront endoloris
Jusqu'à ce qu'à force de rames
Ta nef revienne, jour béni!

LE PRINCE

11. Amis, foin des larmes amères!
L'espoir doit vaincre la douleur:
Vous formerez, heureux, prospères
A Whitehall, ma garde d'honneur.
Alors, pour se fondre avec l'ombre,
On verra les Whigs se terrer,
Et pour fuir de votre triomphe
Les joyeuses solennités.

Traduction Christian Souchon (c) 2009

[1] The reference is to the Disarming and Disclothing Acts.

[2] The Prince did actually owe his escape to the McDonalds, for whom he had great affection.

[3] The Prince was hunted from Culloden (16th April 1746) until the 19th of September when he embarked for France.

[4] Ranald McDonald, the brother of Kinloch Moidart, was the first man to declare himself willing to aid the Prince when the other chiefs were reluctant. 450 McDonalds joined the Prince at Glenfinnan.

[1] Allusion à l'Acte de Proscription du 1er août 1746.

[2] Le Prince dût de pouvoir s'enfuir aux McDonalds pour lesquels il avait une grande affection.

[3] Le Prince fut traqué depuis Culloden (16 avril 1746) jusqu'au 19 septembre, date à laquelle il s'embarqua pour la France.

[4] Ranald McDonald, le frère de Kinloch Moidart, fut le premier à se déclarer prêt à aider le Prince, alors que les autres chefs étaient hésitants. 450 McDonald entouraient le Prince à Glenfinnan.
Click to know more about CLAN DONALD
précédent suite