Mo run geal og

My Fair Young Love

"Cumha" on a gentleman fallen at Culloden (1746)

Version N°1 from S.Fraser's Collection- Ed.1816 N° 205 p.85

Version N°2 from S.Fraser's Collection- Ed.1874 N° 205 P.96

Version N°3 from the Patrick MacDonald Collection (1784) N° 164/165

Version N°4 from the CD "Songs of the 45" by Capercaillie

Tunes sequenced by Christian Souchon (c) 2009

Poem spoken by Mairi Kidd (May 21.07

Sheet music

Line

MY FAIR YOUNG LOVE

Song of lament by the wife of a gentleman of Srathglas, for her husband, named Gillies McBain, who fell at Culloden.
from
"A choice collection of the works of the Highland bards" Alexander & Donald Stewart, 1804 : 1,2,3,...

Lament for William Chisholm, tacksman at Innis-nan-Ceann in Srathglas, who fell at Culloden, by his wife.
"Masterworks of the Gaelic Bards"
John McKenzie, 1863 : (1),(2),(3),...

1.(1) Charles Stuart, 'twas for your sake
That I was left forsaken.
With all my goods ta'en from me
To help you combat your enemy.
T'is not cattle or sheep
I lost for which I grieve,
But my spouse. I'm alone
With a shroud, since you're gone.
My fair young love.

2.(2) Who shall now draw his sword?
Who shall regain your throne?
Little for that do I care,
Since my true love did so badly fare.
How to expect that nature
Allowed my dear wish to mature,
And my desire so strong?
You're the king for whom I long,
My fair young love.

3.(4)You were broad- and wide-shouldered
Most shapely and slim-waisted:
Skilled the tailor who knew
How to make a good short coat for you,
Or how to make your trews
Neither scrimped nor narrow.
Like white salmons your legs
With short hose about your calves.
My fair young love.

4.(3) You were handsome and well grown
From your shoes to your head's crown;
Your gait was like the swan's slide,
And all your kisses tasted mild.
Beauty was your curled hair
Trimmed round your neck and fair,
With elegant ringlets
So that all did admire it
My fair young love.

5.(5) Fisherman of the river,
You did visit it often.
Hunter in the moorland
With your gun always ready to hand.
I loved hearing your hound
Who could blood stag or hind.
Such was your hand's skill:
Stag or hind, you did kill,
My fair young love

__ Fisherman of sea and firth
__ No wind made you turn your back
__ When that stout man took the helm
__ The men who were with you, love
__ Were without fear or concern
__ Although the weather thickened
__ You would keep the ship
__ Dry by turbulent sea
__ My fair young love

6. And you were a deep drinker.
'Round the board in the tavern
Who'er would drink, you paid.
Under the table all fell,
You, to be drunk, despised.
And though in your youth you were,
Never peered at a woman
Other then your betrothed one
My fair young love

7. I thought just for a while
That you were still alive,
That I would see you come
Fill with happiness our home,
But the time now has gone,
Like you will be no one.
Till to the ground they bear me,
In my heart you shall tarry-
My fair young love.

8. Alas, what a wretch I am
Always sighing, in alarm.
No hope of your return:
With sorrow my heart will burst .
Fiddle or harp won't raise it,
Nor pipe, gaming, or music;
Now they've laid you to rest,
I'm lone, it's for the best.
My fair young love.

9. O, I'm deeply distraught,
I may say it, it's truth.
I'm of so many widows
The one who's mourning the best spouse.
Men of so healthy mind
Were not easy to find.
On Culloden’s field
No man stood of your mien -
My fair young love.

10. Many splendorous ladies
Laden with silk embroid'ries
Who were filled with envy
Just for a kiss you'd offer me.
But had I been so glorious
That all Hanover were ours,
All the Commandments I'd scorn,
Were my right to you turned down
My fair young love

11. Many hearts that grief fills
From Sleat to Torness hills
And many a widow
Like me that's moping in sorrow.
My only solace were
To know that you were there
But since you departed this life
I'm no more an envied wife.
My fair young love.

"Cumha"="dirge, funeral song" (See Alasdair à Geanna Garadh)

Transcribed by Ch.Souchon from a literal English translation.

MO RUN GEAL OG

Oran cumhaidh le mnaoi uasail ann an Srath-Ghlais d'a fear fein, b'ainm Gilliosa Mac Bheathan, air d'ha tuiteam ann Cuilodair.
"Cochruinneacha taoghta de Shaothair nam Bard Gaëleach" Alexander & Donald Stewart, 1804 : 1,2,3, ...

Cumha do dh'Uilleam Siseal, fear Inns'-nann-Ceann an Srath-Ghlas a thuit latha Chuilodair, le mhnaoi fein.
"Sar Obair nam Bard Gaeleach"
John McKenzie, 1863 : (1),(2),(3),...

1.(1) Och, a Theàrlaich òig Stiùbhairt,
’s e do chùis rinn mo lèireadh:
Thug thu bhuam gach nì bh'agam
Ann an cogadh ad adhbhar;
Cha chrodh is cha chàirdean
Tha gam chràdh ach mo chèile,
On là dh’fhàg thu mi ’m aonar
Gun sìon san t-saoghal ach lèine.
Mo rùn geal òg

2.(2) Cò nis thogas an claidheamh
No nì chathair a lìonadh?
’S gann gur h-e tha air m’ aire
O nach maireann mo chiadghradh.
Ach ciamar gheibhinn o m’ nàdar
A bhith ’g àicheadh na ’s miann leam
Is mo thogradh cho làidir thoirt
Gu àite mo rìgh math?
Mo rùn geal òg

3.(4) Bu tu'm fear slinneanach leathann,
Bu chaoile meadhon, 's bu dealbhaich,
Cha bu tailear gun eolas,
Dheannadh cota math gearr dhuit;
Na dheannadh dhuit triubhas,
Gun bhi cumhann, na gann duit,
Mar gheala bhradan do chosan,
Led' ghearr osan ma d'chalpa,
Mo rùn geal òg

4.(3) Bu tu ’m fear mòr bu mhath cumadh,
O d’ mhullach gu d’ bhrògan;
Bha do shlios mar an Eala,
’s blas na meal’ air do phògan;
D’fhalt dualach donn lurach,
Mu do mhuineal an òrdugh,
’s e gu camlubach cuimir,
’s gach aon toirt urram da bhòichead.
Mo rùn geal òg

5.(5) Bu tu iasgair na h-amhunn
'S tric a thatlaich thu fein i,
Agus sealgair a mhomaidh,
Bhiodh do ghunn air dheagh ghleusadh,
Bu bhinn leam rathunn do chuilein,
Bhéireadh fuil air mae eilte;
As do laimh bu mhor m'earbsa,
Gur tric a mharbh thu le cheile iad,
Mo rùn geal òg6. Bu tu poitear na dibhe,
Nam suidhe 's tigh òsda,
Co b'e dh'oladh 's tu phaidheadh
Ged thuiteadh cach mu na bordaibh,
Bhi air mheisg cha'n e b'fhiu lear,
A's cha dionnsuich thu òg i,
'S cha d'iar thu riamh mutha
Air chul do mhna pòsda,
Mo rùn geal òg

7. Bha mi greis ann am barail
Gum bu mhaireann mo chèile
Is gun tigeadh tu dhachaigh
Le aighear ’s le èibhneas,
Ach tha’n t-àm air dhol thairis
Is chan fhaic mi fear d’ eugaisg -
Gus an tèid mi fon talamh,
Cha dealaich do spèis rium.
Mo rùn geal òg

8. Och nan och, gur mi bochdag,
’s mi làn osnaich an còmhnaidh -
Chaill mi dùil ri thu thighinn,
Thuit mo chridhe gu dòrtadh;
cha tog fidheall no clàrsach,
Pìob no tàileasg no ceòl e -
nis o chuir iad thu ’n tasgaidh,
Cha tog caidreabh duin’ òig mi.
Mo rùn geal òg

9. Gura mis’ th’ air mo sgaradh,
’s ged a chanam, cha bhreug e -
’s iomadh tè bha na bantraich
Nach d’fhuair samhla dha m’ chèile;
Fear do chèille ’s do thuigse
Cha robh furast’ ri fheutainn,
’s cha do sheas air Cuil Lodair
Fear do choltais bu trèine.
Mo rùn geal òg

10. 'S ioma baintighearna phrisail,
Le'n sioda 's le stroltaibh
D'an robh mis' amchuis fhirmaid,
Chionn's gu'n tairgeadh tu pòg dhomh.
Ge do bhithinn co sealbhmhor
'S gu'm bu leam airgid Hanobhair
Bheirinn cnac anns na h-aitheannta,
Na'n cumadh cach uam do phògan,
Mo rùn geal òg

11. 'S ioma bean a tha brònach,
Eadar Troternis, a's Sleibhte,
Agus te tha na bantraich
Nach d'fhuair samhladh de m'cheile.
Bha mise làn sòlais,
Fhad's bu bheo sinn le cheile;
Ach a nis o na d'fhalbh thu,
Cha chuis fharmaid' mi fein doibh,
Mo rùn geal òg

MON JEUNE AMOUR

Elègie par l'épouse d'un gentilhomme du Srathglas pour son mari, du nom de Gillies McBain, tombé à Culloden,
tiré de
"Morceaux choisis parmi des oeuvres des Bardes des Highlands" Alexander & Donald Stewart, 1804: 1,2,3,...

Elégie pour William Chisholm, "tacksman" à Innis-nann-Ceann en Srathglas, qui tomba à Culloden, par son épouse.
"Chefs d'oeuvre de la poésie gaélique d'Ecosse"
John McKenzie, 1863 : (1),(2),(3),...

1.(1) Charles Stuart, ta cause
M'a coûté tant de choses,
Vidant mon escarcelle
Pour épouser ta querelle:
Ce ne sont point mes dettes
Que je pleure, ni mes bêtes;
Cher époux, c'est toi seul,
Dont je n'ai qu'un linceul!
Mon jeune amour.

2.(2) Plus de canon qui tonne
Pour prendre une couronne!
Voilà qui m'indiffère,
Tant ma douleur est amère.
C'est la loi de nature:
Ici-bas rien ne dure.
Ne reviendras-tu pas?
Toi seul est mon vai roi.
Mon jeune amour.

3.(4) Connaissant ta carrure
Et ta svelte stature,
Le tailleur ajustait
Ta veste à la taille au plus près.
Il resserrait les chausses:
Comme de sous les roches,
Blanc saumon, surgissait
Le galbe des mollets.
Mon jeune amour

4.(3) Rare était ta prestance,
Rare ton élégance;
Tu passais tel un cygne,
Plein d'une grâce insigne.
Ta brune chevelure
Faisait une parure
A ta mâle beauté
Que chacun célébrait.
Mon jeune amour.

5.(5) Pêcheur dont la rivière
Fut souvent le repaire.
Chasseur, sur la bruyère
Ton arme en bandoulière
Précédé de ton chien
Traquant le cerf, le daim,
Tu te montrais adroit:
Tous deux étaient ta proie
Mon jeune amour

__ En mer, malgré l'orage
__ Tu restais cap au large.
__ Saisissant le timon
__ Mon cher, tes compagnons
__ N'éprouvaient nulle crainte
__ N'élevaient nulle plainte
__ Et jamais le bateau
__ Grâce à toi n'a pris l'eau
__ Mon jeune amour.

6. La table des tavernes
T'a vu, buveur superbe,
Pour d'autres payer l'écôt.
Ils gisaient sur le dos,
Toi, tu bravais l'ivresse.
Et malgré ta jeunesse,
Tu n'eus point de maîtresse,
Fidèle époux, sans cesse.
Mon jeune amour.

7. Si parfois il m'arrive
De croire que tu vives,
Qu'un jour tu reviendras,
-Jour de bonheur, de joie!-
Il faut que cela cesse,
L'espérance est faiblesse.
Jusqu'à ce que je meure,
Mon coeur soit ta demeure-
Mon jeune amour.

8. Grande est mon infortune!
Sans espérance aucune,
Que tu rentres jamais;
J'en ai le coeur brisé.
Il est sourd aux vielles,
Fifres et ritournelles,
Lorsque tu gis en terre,
Qui donc pourrait me plaire?
Mon jeune amour.

9. Que je suis malheureuse!
Et sans être menteuse,
Rares sont celles qui
Pleurent un tel mari.
Surpassant en sagesse,
En esprit, en hardiesse
Ceux que jusqu'au désastre
Culloden vit combattre,
Mon jeune amour.

10. Combien de dames nobles
Dans leurs précieuses robes
A qui j'ai pu faire envie!
Pour un baiser qu'on te vit
Me donner. Si la chance
M'eût offert l'abondance,
J'aurais bravé les geôles
Pour t'avoir à moi seule,
Mon jeune amour.

11. Pas une que n'épargnent,
Des plaines aux montagnes,
Le veuvage et le deuil,
Qui n'ait dû suivre un cercueil.
Mon réconfort sur terre
Fut ta présence chère.
Je suis seule à jamais.
Qui pourrait m'envier?
Mon cher amour.

Dirge="chant funèbre" (Cf Alasdair à Geanna Garadh).

Trad. Ch.Souchon (c) 2005

Source: Celtic Lyrics Corner - Flora McNeil & Alison Kinnaird: (verses 1,3,4,5,6,8,10 in Gaelic and English literal translation + additional verse in English only) http://www.celticlyricscorner.net/macneil/morun.htm

John McKenzie's shorter 5 verse version is followed by this note:

"Christiana Fergusson, the authoress of the above elegiac production, was a native of the Parish of Contin, Ross-shire, where her father was a blacksmith chiefly employed in making dirks and other implements of war. She was married to a brave man of the name of William Chisholm, a native of Strathglas, and a near kinsman of the Chief of that name. On the memorable day of Culloden, William was flag-bearer or banner-man of the clan ; and most assuredly the task of preserving the "Bratach Choimheach" from the disgrace of being struck down, could not have fallen into better hands. He fought long, and manfully ; and even after the retreat became general, he rallied and led his clansmen again and again to the charge, but in vain. A body of the Chisholms ultimately sought shelter in a barn, which was soon surrounded by hundreds of the red-coats who panted for blood. At this awful conjuncture William literally cut his way through the government forces. He then stood in the barn door, and with his trusty blade, high raised, and in proud defiance, guarded the place. In vain did their spears and bayonets aim their thrusts at his fearless breast he hewed down all who came within reach of his sword, and kept a semicircle of eight feet clear for himself in the teeth of his desperate enemies. At length he was shot by some Englishmen, who climbed up to the top of the barn from behind, where he fell as a hero would wish to fall, with seven bullets lodged in his body.

His wife forthwith composed the foregoing beautiful and heart-touching lament, which is altogether worthy of an affectionate woman. She is so full of the idea of her noble-souled husband, that her own personal hardships and privations find no place in the catalogue of her miseries- they have but one great radical source, the death of her beloved. Neither does she pour invective on the depopulators of her country. No ! these were too insignificant to draw her mind for a moment from her peerless William Chisholm. With great good taste too, she devotes to the Prince one solitary expression of sympathetic condolence :

Who now shall wield the burnish'd steel,
Or fill the throne he ought to fill


and then, with the wings and wail of a mateless dove, flutters over the mangled carcass of her husband, and depicts his matchless person and soul in language that would melt the sternest heart to sympathy. There are several passages of great beauty, pathos and sublimity in this song ; and, apart from the interesting circumstance that called it forth, it possesses all the essential properties or attributes of a first rate production . The air is original."

The additional indications below were contributed by Malcolm Douglas , permanent member of http://www.mudcat.org/:

The ascription of this song to the widow of William Chisholm, standard bearer of Clan Chisholm who fell at Culloden, is only a possibility among others.

It appears on the long play record by the singer Flora McNeill, "Craobh nan Ubhal: Traditional Gaelic Songs from the Western Isles" (Tangent TGS 124), issued in 1976.
She learned the song (eight verses) in Barra.
The record gives following summary of the song's background:

"... composed by the widow of one of the Jacobite Gaels who fell at the Battle of Culloden on 16th April 1746. It is variously attributed to the widow of William Chisholm, standard bearer of the Chisholms of Strathglass, and a near relative of the chief of the clan; and to the widow of Gillies MacBain of Dalmagarrie in Strathdearn, 'major in Lady Mackintosh's Regiment.'
MacBain's wife is not named. Chisholm's wife was Christiana Fergusson from Contin, Ross-Shire, where her family can be identified. Such evidence as we have suggests that hers is the better claim to authorship."

Another version of the song was recorded in 1936 by Ruari Iain Bhàin (Roderick MacKinnon) and has eleven verses in all (very likely the version N°4 above).The record accompanied a pamphlet penned by the folklorist and musicologist John Lorne Campbell (1906-1996) and titled Gaelic Folksongs from the Isle of Barra Linguaphone Institute / Folklore Institute of Scotland.
Concerning Mò Rùn Geal Òg, he observes (p.49):
"Very unsatisfactory versions of the air have been printed in the collections of Highland music published by Patrick MacDonald (1781) and Simon Fraser (1816 and 1874), the editors having been completely confused by the changes of time signature which take place in the tune."

In fact the 1874 edition of Captain Fraser's Collection gives two versions of the tune, the second of which hardly deserves so severe a verdict. It is the version you are listening to.

Source: "Celtic Lyrics Corner - Flora McNeil & Alison Kinnaird":(strophes 1,3,4,5,6,8,10 en gaélique et traduction en prose anglaise + la strophe supplémentaire en anglais seulement)
http://www.celticlyricscorner.net/macneil/morun.htm

La version plus courte de John McKenzie (5 strophes) est suivie de cette note:

"Christiane Ferguson, l'auteur de la présente élégie, était originaire de la paroisse de Contin dans le Ross-shire où son père, un forgeron confectionnait principalement des poignards (dirks) et autres armes blanches. Elle était mariée à un homme brave du nom de William Chisholm, né dans la vallée du Glas et proche parent du Chef de ce nom. Le jour de Culloden, de triste mémoire, William était porte-drapeau ou porte-étendard du Clan. A n'en pas douter la tâche consistant à empêcher le "Bratach Choimheach" d'être jeté à terre ne pouvait pas tomber en meilleures mains. Il combattit longtemps et avec bravoure. Et même alors que tous battaient en retraite, il ne cessa d'appeler les hommes de son clan à revenir à la charge, mais en vain. Un groupe de Chisholms finit par se réfugier dans une grange qui fut rapidement cernée par des centaines d'Habits-rouges assoiffés de sang. Dans ces circonstances désespérées, William se tailla -au sens propre - un chemin parmi les troupes royales. Debout dans l'embrasure de la porte, il gardait l'entrée de la grange, brandissant bien haut sa fidèle épée, défiant l'assaillant avec superbe. C'est en vain que leurs pics et leurs baïonnettes s'acharnaient contre sa poitrine impavide: il fauchait tous ceux qui venaient à portée de son épée, se réservant ainsi un demi-cercle de huit pieds au beau milieu de ses adversaires enragés. Mais finalement quelques Anglais grimpés sur le toit de la grange parvinrent à l'abattre en lui tirant dans le dos et il mourut comme doit mourir un héros: atteint de sept balles dans le dos.

Sa femme composa la magnifique et poignante élégie qu'on vient de lire, tout à fait digne d'une épouse affectionnée. Elle est si pleine d'admiration pour son noble mari que ses propres épreuves et privations ne trouvent pas place dans le catalogue de ses malheurs -dont la seule, grande et unique source est la mort de son cher défunt. On n'y trouve pas non plus d'injures à l'endroit des bourreaux de sa patrie. Non! ceux-là sont trop médiocres, pour détourner ses pensées, ne serait-ce qu'un instant, de son cher William Chisholm. Et c'est aussi avec beaucoup de tact qu'elle exprime au Prince ces paroles isolées de condoléance et de sympathie:

Qui brandira l'acier poli,
Ou occupera le trône qui lui revient?

Puis, animée du même douloureux élan que la colombe qui voltige au dessus du cadavre mutilé de son compagnon, elle décrit les traits physiques et moraux de son incomparable époux avec des mots qui tireraient des larmes des yeux des plus insensibles. Il y a dans ce chant plusieurs passages d'une sublime et pathétique beauté. Et indépendamment des circonstances intéressantes qui l'ont suscité, il présente toutes les caractéristiques et tous les attributs d'une oeuvre de premier rang. La mélodie est originale."

Les indications qui suivent ont été communiquées par Malcolm Douglas , membre permanent de http://www.mudcat.org/:

L'attribution de ce chant à la veuve de William Chisholm, porte-drapeau du Clan Chisholm, mort à Culloden est une possibilité parmi d'autres.

Elle apparaît sur l'enveloppe du 33 tours de la chanteuse Flora McNeill, "Craobh nan Ubhal: Traditional Gaelic Songs from the Western Isles" (Tangent TGS 124), publiée en 1976.
Celle-ci apprit le chant (comprenant 8 couplets) sur l'Ile de Barra.
Le disque résume ainsi le cadre historique de ce chant funèbre:

"...composé par la veuve de l'un des Gaëls Jacobites qui tombèrent à la bataille de Culloden le 16 avril 1746. Il est, selon les cas, attribué à la veuve de William Chisholm, porte-étendard des Chisholms of Strathglass et proche parent du Chef du clan; ou à celle de Gillies McBain de Dalmagarrie en Strathdearn, major dans le régiment de Lady Mackintosh.'
On ignore le nom de l'épouse de McBain's. Celle de Chisholm était Christiana Fergusson de Contin, dans le Ross-Shire, où sa famille a pu être identifiée. Il y a tout lieu de voir en elle, de préférence, l'auteur de ce poème."

Une autre version de ce chant fut enregistrée en 1936 par Ruari Iain Bhàin (Roderick MacKinnon) et comporte en tout onze couplets ( C'est sans doute la version N° 4 pour laquelle on trouvera un lien ci-dessus). Ce disque accompagnait un opuscule dû au folkloriste et musicologue écossais John Lorne Campbell (1906-1996) et intitulé Chants populaires gaéliques de l'Ile de Barra Linguaphone Institute / Folklore Institute of Scotland.
A propos de Mò Rùn Geal Òg, il observe (p.49):
"Des versions très insatisfaisantes de la mélodie ont été publiées dans les recueils de musique des Hautes Terres publiés par Patrick MacDonald (1784) et Simon Fraser (1816 et 1874), les collecteurs ayant été complètement perturbés par les changements de tempo qui apparaîssent dans le corps du morceau."

En fait, l'édition de 1874 de la Collection du Capitaine Fraser donne deux versions de ce morceau, dont la seconde ne mérite pas un verdict aussi sévère. C'est celle que vous entendez.précédent suite