Oran Brosnachaidh do na Gaidheil

Le Aonghas Mac Dhomnhnuill

An Incitement Song for the Gaels - Chant d'encouragement pour les Gaëls

by/par Angus McDonald [1]

Tune

According to John McKenzie in "Eachdraidh a' Phrionnsa, no Bliadhna Thearlaich" (1844), should be sung to "Nan Ceannaichean Glasa";
According to A. and D. Stewart in "Cochruinneacha Taoghta de Shaothair nam Bard Gaelach" (1804), to "Black Jocke".
As I could not find the former and the latter does not fit the text properly, replaced here by "Na Ceannabhain Bhana",
a slip jig collected in Connemara by Séamus Ennis in the 1940'.
Sequenced by Ch.Souchon

Sheet music - Partition


Line

AN INCITEMENT FOR THE GAELS

1. O CLANS of the Gaels
Who ever were loyal,
Horo, make ready to go;
And give service now
Faithful to Charles,
Horo, make ready to go.
(bis)
Serve him each one
Without any delay,
Read not your danger
But in Christ put your trust;
Proudly and noisily,
Well-equipped, stormily,
Serve him each one
Without any delay,
Read not your danger
Eager to go with him,
Ardent and valorous,
Horo, make ready to go.

2. Ere you take your departure
Bid farewell to your comrades,
Horo, make ready to go;
Bid farewell to your wives,
Your houses, your treasure,
Horo, make ready to go.
Let each man be twain
When the time comes for fighting,
Each arm well-sinewed,
Each heart as a lion's;
Fiercely and wildly,
Ready-handed and boldly,
On each field be triumphant,
Wherever you chance to be,
Horo, make ready to go.

3. Let not sound of gunfire [2]
Make your flesh cautious,
Horo, make ready to go;
Nor muskets of dark-blue
Destroy aught your hoping,
Horo, make ready to go.
When that sound has passed over
Your danger has ended,
You'll be at close quarters
As was ever your custom;
Let each man be enduring,
Thrusting, and striking,
Mighty, and valiant,
And no foe shall abide you,
Horo, make ready to go.

4. It shall give you great courage
That your own cause is righteous,
Horo, make ready to go;
Your conscience is with you,
And justice will aid you,
Horo, make ready to go.
Tis not thus with our foemen,
Though they are very powerful,
Their conscience will plague them
Since to George they have yielded;
You will be steadfast,
Patient in suffering,
Fearless in danger,
Take God to protect you,
Horo, make ready to go.

5. If you are successful
And conquer the kingdom,
Horo, make ready to go;
Your fame will be world-wide
With friends and with strangers,
Horo, make ready to go.
Of each land you'll gain plenty,
More than you'd inherit,
And the choice of each holding
Without tribute or taxes;
In ease and comfort,
No hardship or trouble,
With favour to urge you,
And no one to harm you,
Horo, make ready to go.

6. When he has been crowned
In the land or his forebears,
Horo, make ready to go;
Place will be gained by many,
Nor will friends be forgotten,
Horo, make ready to go. [3]
The lords of the Gael
Shall be as they've wished for,
Both lowly and high-born
Shall live quiet and friendly,
In all tranquillity,
Giving their thanks always,
And glory to Him on high
Who gave success to them
Horo, make ready to go.

7. Whoe'er waits to see it
When the just cause has triumphed,
Horo, make ready to go;
Then the Church [4] and the State
Will be like peaceful brothers,
Horo, make ready to go.
When peace is proclaimed
In each kingdom around you,
The Prince of all Christians
Will be determined to free you,
The Church will be honoured,
Its teaching respected,
And all trades will prosper
Forever in plenty,
Horo, make ready to go.

8. Now go with my blessing,
Quickly and gladly,
Horo, make ready to go;
And show in each country
That 'tis Gaels that are rising
Horo, make ready to go.
Show them your courage,
Your strength and your valour,
Whoever opposes you
Quickly o'erpower him;
Show to the English
In the rout you're not gentle,
Leave in the ditches
Each one that resists you,
Horo, make ready to go.

(Translated by John Lorne Campbell (Highland Songs of the '45, 1932)
ORAN BROSNACHAIDH DO NA GAIDHEIL

1. O chlannaibh nan Gaidheal,
Dh'am b'abhaist bhith rioghail,
Horo togaibh an aird;
Us freasdailibh an drasda
Do Thearlach mar dhilsean,
Horo togaibh an aird.
(bis)
Freasdailibh dha uile
Gun fhuireach ri righneas,
Na leughaibh ur cunnart
Ach bithibh am muinghinn Chriosda;
Gu foirmeil, tartarach,
Stoirmeil, acfhuinneach,
Freasdailibh dha uile
Gun fhuireach ri righneas,
Na leughaibh ur cunnart
Sunnd gu astar oirbh,
'S colg gu tapadh oirbh,
Horo togaibh an aird.

2. Mu theid sibh a baile
Thugaibh thairis d'ur n-eolas,
Horo togaibh an aird;
Thugaibh thairis d'ur mnathan,
D'ur tighean, 's d'ur storas,
Horo togaibh an aird;
Biodh gach aon fhear 'na dhithis
An am tighinn gu coimhstrith,
Gach gairdean 'na righich,
'S gach cridhe 'na leomhann;
Gu dana, drabasta,
Lamhach, ladarna,
Biodh buaidh gach machar leibh
'S gach uit' an tachair sibh,
Horo togaibh an aird.

3. Na cuireadh fuaim fudair [2]
Bonn curaim 'nur feoil-sa,
Horo togaibh an aird;
No musgaidean dubh-ghorm
Dad muthaidh 'nur dochas,
Horo togaibh an aird;
'N uair theirgeas an fhuaim sin
Dh'fhalbh an cruadal 's an doruinn,
Bidh sibhse 'nam badaibh
Leis a' chleachdadh bu nos duibh,
Biodh gach treun-fhear fulangach,
Sathach, builleanach,
Laidir, curanta,
'S cha dean namhaid fuireach ruibh,
Horo togaibh an aird.

4. Is mor am fath misnich dhuibh
Dlighe na corach,
Horo togaibh an aird;
Cha bhi ur coguis 'gur n-agairt,
'S bidh 'n ceartas 'gur comhnadh,
Horo togaibh an aird;
Cha n-ionann 's ar naimhdean
Ged a tha iad ro-threoireach,
Bidh an coguis 'gan diteadh
Chionn striochdairlh do Dheorsa;
Bidh sibhse bunailteach,
Fo amhghair fulangach,
Gun sgath roimh chunnart,
'S gabhaibh Dia mar mhuinghinn,
Horo togaibh an aird.

5. Ma chinneas leibh gnothach,
'S gun cothaich sibh rioghachd,
Horo togaibh an aird;
Theid ur cliu thar an domhain
Measg choimheach us dhilsean,
Horo togaibh an aird;
Gheibh sibh pailteas gach duthcha,
Cha n-e ur duthchas as ni leibh,
Agus ragha gach fearainn
Gun ghearradh gun chis air;
Bidh sibh laisde, sochaireach,
Gun chas, gun dochaireachd,
Agus baidh 'gur brosnachadh
Gun chaich 'gur goirteachadh,
Horo togaibh an aird. [5]

6. 'N uair theid esan a chrunadh
Ann an duthaich a shinnsear,
Horo togaibh an aird,
Gheibh moran dibh aite,
'S cha bhi 'chairdean air diobairt,
Horo togaibh an aird;
Bidh maithean nan Gaidheal
Mar is aill leo gu dilinn,
Bidh na h-ilsean 's na h-uailsean
Gun bhruaillean, gun mhi-thlachd,
Ann an socair suidheachais,
'S iad a ghnath toirt buidheachais
Agus gloir do'n Chruthaiche
A shonraich siubhal doibh,
Horo togaibh an aird.

7. Ge b'e dh'fhanas ri 'fhaicinn
'N uair thig ceartas an uachdar,
Horo togaibh an aird;
Bidh Eaglais [4] 'us Stata
Mar bhraithrean, gun bhruaillean,
Horo togaibh an aird;
'N uair ghlaodhas iad slothchai1mt
Anns gach rioghachd mu'n cuairt duibh,
Bidh Prionnsa na Criosdachd
An ti air ur fuasgladh,
Bidh miadh air Eaglaisean
Us sunnd air teagasg annt',
Us gach ceaird a'leasachadh,
'S iad a ghnath gun easbhuidh orr',
Horo togaibh an aird.

8. Nis siubhlaibh le m' bheannachd,
Gun mhaille, gun ghruaimean,
Horo togaibh an aird;
Us nochdaibh 's gach aite
Gur Gaidheil tha gluasad,
Horo togaibh an aird.
Nochdaibh ur spionnadh,
Ur neart, us ur cruadal,
Gach aon neach a chasas ruibh
Grad-thugaibh buaidh air;
Feuchaibh d'fhir Shasuinn
Nach tais anns an ruaig sibh,
Fagaibh 'sna claisibh
Gach fear dhiubh a bhuaileas,
Horo togaibh an aird.
CHANT D'ENCOURAGEMENT AUX GAËLS

1. O Nation Gaëlle
A jamais fidèle,
Allons, soyons prêts!
A rentrer en lice,
Charles nous incite.
Allons soyons prêts!
(bis)
Il faut sans attendre
Près de lui se rendre
Et foin du danger!
Le Christ nous assiste,
Qu'importent les risques,
Pourquoi hésiter?
Il faut sans attendre
Près de lui se rendre
Et foin du danger!
Fourbissons nos armes!
Finies nos alarmes!
Allons, soyons prêts!

2. Laissons en arrière
Nos amis, nos frères
Allons, soyons prêts!
Et quittons sur l'heure
Nos biens, nos demeures,
Allons, soyons prêts!
Redoublons de force
Le combat féroce
Veut des bras musclés
Et des coeurs de tigres
Sauvages, avides
De sang à verser.
Pour que partout gagne
Notre fière hargne
Allons, soyons prêts!

3. Le canon qui tonne? [2]
Qu'il n'effraie personne!
Allons, soyons prêts!
Le mousquet qui rage
Se taira. Courage!
Allons, soyons prêts!
Après leur tonnerre
C'est une autre d'affaire:
Fini le danger,
La pratique ancienne
Reste alors la même:
Le duel rapproché
Où force et vaillance
Font la différence.
Allons, soyons prêts.

4. Leur cause est inique.
Soyons héroïques!
Allons, soyons prêts.
Justice et conscience
Portent assistance.
Allons, soyons prêts.
Et nos adversaires
Puissants et prospères
Se sentent honteux
D'obéir à George.
Le bon droit nous forge
Des armes d'acier.
Soyons impavides
C'est Dieu notre guide.
Allons, soyons prêts!

5. Et si le royaume
Est conquis par nos hommes
Allons, soyons prêts!
Quelle universelle
Gloire sur les ailes
De la Renommée!
A nous en partage,
Surplus d'héritage,
Des biens à foison.
Choisis à ta guise:
Ne sont point de mise
Taxes ni congés.
Les tracas, les peines
S'enfuiront de même.
Allons, soyons prêts!

6. Charles ou ses ancêtres
Brandissant le sceptre,
Allons, soyons prêts!
Une manne large
D'honneurs et de charges
Pleuvra. Soyons prêts. [3]
Les seigneurs d'Ecosse
Uniront leurs forces
Quel que soit leur rang
Pour bannir la guerre,
Se conduire en frères,
Iront bénissant
Le grand Dieu de gloire,
Source de victoire.
Allons, soyons prêts.

7. Nous ferons en sorte
Que le droit l'emporte.
Allons, soyons prêts!
Qu'Etat et Eglise [4]
En frères pactisent.
Allons, soyons prêts!
Et si la paix règne
Dans ses trois royaumes
Ce Prince chrétien
Voudra qu'on enseigne,
Episcopalienne
Ou non, la vrai foi.
L'industrie prospère-
-ra mieux que naguère.
Allons, soyons prêts!

8. Que Dieu vous bénisse!
Vite, entrez en lice!
Allons, soyez prêts!
Que le monde admire
Les Gaëls quand l'ire
Les fait se lever.
Qu'on voie leur courage
Leur valeur, leur rage
Quand on leur fait front.
Allons, que l'on boute
L'Anglais en déroute.
S'il veut résister,
Qu'importe qu'il pleuve,
Que son sang abreuve
Le sol des fossés!

(Trad. Ch.Souchon(c)2009)


[1] Angus McDonald, Aonghas Mac Dhomhnuill (c. 1665 - 1745): There has been some confusion about the identity of the author of this poem. The Rev. A. McLean Sinclair [in his "Gaelic Bards" published in 1890 in Charlottetown, Canada] attributes it to 'Alexander McAngus McDonald, son of McDonald of Achatriachadan in Glencoe. He lived at Tigh a' Phuirt, and joined Prince Charles though then eighty years old. He died at Dunblane and is buried there. He composed an elegy on the well-known bard, Iain Lom.' [But the father of the Angus McDonald thus referred to] was called John, so that he could not have been an "Aonghas Mac Dhomhnuill".
In "Cochruinneacha Taoghta de Shaothair nam Bard Gaelach" by A. and D. Stewart and in John McKenzie's "Bliadhna Thearlaich", the author is described as 'Alastair MacAonais, duine uasala mhuinntir Glinne Comhan, a bha na oifigeach ann an cogadh Thearlaich' (Alexander son of Angus, a gentleman of the folk of Glencoe: he was an officer in the war of Prince Charles).
But the editors of "Clan Donald" (1924) who are best qualified to write of their own clan give a third version: 'Another bard of considerable repute among his contemporaries was Angus McDonald, known as Aonghas Mac Alastair Ruaidh, of the Glencoe family, who flourished in the latter half of the seventieth century. His best compositions are his "La Raonruaridich", a description of a battle in which the bard himself must have taken part; a spirited eulogy on Coll McDonald of Keppoch; an elegy on John Lom and "Oran nam Finneachan Gaidhealach" (presumably the song printed here). [A similar title is given in his song collection by Captain Simon Fraser to a melody that seems appropriate neither to the present poem, nor to Alexander McDonald's homonymous 'waulking song'].
Angus McDonald, then, was the second son of Alasdair Ruadh, eleventh chief of Glencoe, and brother to the Alexander McDonald of Glencoe whose procrastination in taking the Oath of Allegiance to William and Mary was the cause of the Massacre of Glencoe and the loss of his own life. Angus himself apparently lived down to the time of the '45.

[2] The Highland troops had a conspicuous dislike of gunfire, preferring on all occasions to fight at close quarters with cold steel (cf. John Roy Stewart, Oran Eile, stanza 15).

[3] [Though written by a minister (!),] it is the only Gaelic Jacobite poem I [John Lorne Campbell] have found which lay any stress on the material gains the Highlanders may expect to win if their venture succeeds, though even this is expressed in restrained language, and more than balanced by ecclesiastical and dynastic loyalty.

[4] i.e. the Episcopalian Church. This poem is a moving and comprehensive appeal to Angus' fellow-Highlanders, interesting in the fervent Episcopalianism which it shows and the archaic type of language in which it is couched.

The notes above are transcribed from John Lorne Campbell's "Highland Songs of the '45" (1932).
[1] Angus McDonald, Aonghas Mac Dhomhnuill (c. 1665 - 1745): il y a toujours eu une incertitude quant à l'identité de l'auteur de ce poème. Le Rev. A.McLean Sinclair [dans ses "Gaelic Bards" publiés en 1890 à Charlottetown, Canada] l'attribue à 'Alexander McAngus McDonald, fils de McDonald d'Achatriachadan en Glencoe. il habitait Tigh a'Phuirt et entra dans l'armée de Charles bien qu'âgé de 80 ans. Il mourut à Dunblane où il est enterré. Il composa une élégie au barde fameux, Iain Lom'. [Mais le père de l'Angus McDonald ainsi décrit] se prénommait John, de sorte qu'on ne pouvait le désigner par le vocable "Aonghas Mac Dhomnhuill".
Dans "Cochruinneacha Taoghta de Shaothair nam Bard Gaelach" de A. et D. Stewart ainsi que dans "Bliadhna Thearlaich" de John McKenzie, l'auteur est décrit comme étant 'Alastair MacAonais, duine uasala mhuinntir Glinne Comhan, a bha na oifigeach ann an cogadh Thearlaich' (Alexandre fils d'Angus, un gentilhomme de la race de Glencoe qui fut officier du Prince Charles).
Quant aux éditeurs de "Clan Donald" (1924) qui sont le mieux qualifiés pour parler de leur propre clan, ils donnent une troisième version: 'Un autre barde jouissait d'une réputation considérable auprès de ses contemporains: Angus McDonald, connu sous le nom de Aonghas Mac Alastair Ruaidh, de la famille de Glencoe qui connut son apogée dans la deuxième moitié du 17ème siècle. Ses meilleurs poèmes furent sa "La Raonruaridich", la description d'une bataille à laquelle il avait pris part; un fougueux éloge de Coll McDonald of Keppoch; une élégie de John Lom et "Oran nam Finneachan Gaidhealach" (sans doute le chant présenté ici). [Un titre similaire est donné dans son recueil de chants par le capitaine Simon Fraser à une mélodie qui ne convient, semble-t-il, ni au présent poème, ni au 'chant de foulage' d'Alexander McDonald qui porte le même nom].
Angus McDonald était donc le second fils d'Alasdair Ruadh, onzième chef de Glencoe et frère de l'Alexandre McDonald de Glencoe dont le retard à prêter serment d'allégeance au couple royal fut la cause du massacre de Glencoe et de sa propre mort. Angus, quant à lui, vécut assez longtemps pour connaître les événements de 1745.

[2] Les soldats des Highlands éprouvaient pour les armes à feu un dégoût manifeste, leur préférant en toute occasion le combat corps à corps à l'arme blanche (cf. John Roy Stewart, Oran Eile, strophe 15).

[3] [Bien que cela soit sous la plume d'un ecclésiastique!] ce poème est le seul [nous dit John Lorne Campbell] qui insiste sur le profit matériel susceptible d'être retiré par les Highlanders de leur aventure, en cas de succès, bien que cela soit exprimé avec retenue et passe loin derrière leur devoir de loyauté envers leur Eglise et la Dynastie.

[4] c.à.d. l'Eglise épiscopalienne. Ce poème, qui est un appel émouvant et oecuménique d'Angus à ses compatriotes, est intéressant par le fervent Episcopalianisme qui s'y exprime et par les expressions archaïques qu'on y rencontre.

Les notes ci-dessus sont largement identiques à celles de John Lorne Campbell dans ses "Highland Songs of the '45" (1932).


Click to know more about CLAN DONALDprécédent suite